Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Management a krizové řízení I

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBPMKR1 Z 4 2P česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je poskytnout posluchačům základní informace o teorii, praxi a užití managementu a důležitých kategoriích nezbytných pro základní řídící funkce. Důraz bude položen na pochopení manažerských funkcí, plánovacího procesu a rovněž tvorbu organizačních struktur řízení. V další části bude objasněna motivace lidí, komunikace, marketing a zásady strategického řízení. Výuka bude vedena se zřetelem na propojení managementu se zásadami a specifikami krizového řízení.

Požadavky:

Zápočet:

zpracování ucelené,obsahově i formálně fundované originální práce na důležité téma v oblasti managementu, rozsah práce 5 stran,

přezkoušení testem, požadavek 70% úspěšnosti,

test v délce přibližně 60 minut o 20 otázkách z obsahu přednášek,

hodnocení testu: A - 20 otázek správně, B -19, C -18, D -17, E -15-16 otázek správně,

Osnova přednášek:

Úvod do managementu, základní pojmy.

Historický vývoj, přístupy, osobnosti a prostředí managementu.

Současné manažerské přístupy, jejich podstata a význam.

Manažerské funkce, role manažera.

Manažerská etika, etické standardy.

Kultura podniku, její význam a budování.

Rozhodování, rozhodovací metody.

Plánování, řízení podle cílů, specifikace plánů.

Strategické řízení, metoda SWOT.

Motivace lidí, její formy a metody.

Vedení lidí, podstatná manažerská funkce.

Organizování jako předpoklad úspěšného řízení organizace.

Organizační struktury, druhy struktur a jejich účel.

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:

Cílem předmětu je poskytnout posluchačům základní informace o teorii, praxi a užití managementu a důležitých kategoriích nezbytných pro řídící funkce.

Studijní materiály:

Povinná:

[1] VEBER, J. a kol. Management, základy, prosperita, globalizace. Praha: Management Press, 2004.

[2] VEBER, J. a kol. Management kvality, environmentu a bezpecnosti práce. Praha: Management Press, 2006.

[3] DONNELLY , JR, J a kol. Management. Praha, Grada Publishing, 2007.

Doporucená:

[1]CRAINER, STUART. Moderní management, základní myslenkové smery, Management, Press, Praha 2000.

[2] REZAC, J. Moderní management, Computer Press, Brno, 2009.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3071706.html