Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Základy teorie státu a práva

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBPZTS ZK 3 2P česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět poskytuje obecný úvod do teorie práva, státovědy a některých vybraných témat českého ústavního práva. Je-li cílem studia příprava odborníků pro střední článek řízení veřejné správy, je smyslem předmětu poskytnout studentům určitý úvod do práva, na který by poté mohli studenti již navázat při studiu konkrétních právních předpisů, jejichž znalost tato práce předpokládá.

Požadavky:

minimálně 70% účast studentů na přednáškách

aktivní přístup studentů na přednáškách a plnění zadaných úkolů

zkouška - písemné přezkoušení v rozsahu odpřednášené problematiky

Osnova přednášek:

Pojem práva a jeho klasifikace

Systém práva, právo vnitrostátní, mezinárodní a evropské

Právní kultury, prameny práva v různých právních kulturách a v České republice

Pojem a působnost právních norem

Subjekty práva a právní vztahy

Aplikace práva orgány veřejné moci

Interpretace práva, právní odpovědnost a klasifikace deliktů

Právní řád České republiky a proces tvorby práva

Pojem a funkce státu, legalita a legitimita státní moci

Právní stát, jeho atributy a horizontální a vertikální dělba moci

Formy státu a vlády

Samospráva a územní členění České republiky

Moc zákonodárná, výkonná a soudní

Listina základních lidských práv a svobod

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními pojmy v oboru práva a státovědy. Student by měl být schopen rozumět právnímu textu a řádným způsobem jej interpretovat. Dále by měl rozumět systému práva a hierarchii právních předpisů v českém právu, umět rozlišovat mezi různými typy právních subjektů. Měl by rozumět vzájemnému poměru mocí ve státě, samotnému účelu státu a získat základní znalosti o českém ústavním právu.

Studijní materiály:

[1] GERLOCH, A. Teorie práva. 5. Vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeňek, 2009. 308. ISBN 978-80-7380-233-2.

[2] GERLOCH, A. HŘEBEJK J., ZOUBEK V. Ústavní systém České republiky (základy českého ústavního práva). 4. Vyd. Praha: PROSPEKTRUM, 2002. 568 s. ISBN 80-7175-077-8.

[3] HARVÁNEK, J. kolektiv autorů. Teorie práva. 1. Vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1998. 342 s. ISBN 80-210-1791-0.

[4] KNAPP, V. Teorie práva. 1. Vyd. Praha: C. H. BECK, 1995. 247 s.

ISBN 80-7179-028-1.

[5] PRŮCHA, P. Správní právo, obecná část. 7. Vyd. Brno: Doplněk Brno, 2007. 418 s. ISBN 978-80-210-427.

[6] ZOUBEK, V. Teorie státu a práva. 1. Vyd. Praha: Policejní akademie České republiky, 2006. 254 s. ISBN 80-7251-233-1.

[7] Právní předpisy:

[8] Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

[9] Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.

[10] Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

[11] Zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů.

[12] Zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů.

[13] Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

[14] Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.

[15] Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3071406.html