Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Radiodiagnostika I

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBRRAD1 KZ 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Záměry předmětu jsou orientovány na pochopení principu a funkce jednotlivých prvků radiodiagnostického systému (rentgenka, generátor, receptory obrazu, zpracování a vyhodnocení obrazové informace). Studenti jsou seznámeni se vznikem, vlastnostmi a využitím interakce rentgenového záření k získání požadované diagnostické informace. Probírají se jednotlivé radiodiagnostické modality včetně rutinní skiaskopie, skiagrafie, počítačové tomografie, nukleární magnetické rezonance, mamografie a dentální diagnostiky. Dále je věnována pozornost detekci a dozimetrii RTG záření, počínaje dozimetrickými veličinami, jejich významem a praktickým použitím, až po přehled a funkci jednotlivých druhů dozimetrů využívaných v radiodiagnostice. Další část předmětu je zaměřena na kontrolu kvality a její vliv na minimalizaci radiační zátěže pacientů. Diskutují se principy radiační ochrany, směřující k minimalizaci dávek personálu i veřejnosti. Probírány jsou rovněž možnosti potenciálních nehod v radiodiagnostice a jejich prevence.

Požadavky:

Aktivní účast na cvičeních včetně domácích příprav. Na cvičeních je tolerovaná pouze 1 absence. (V případě více absencí ze závažných a doložených důvodů je možná náhrada dle dohody s vyučujícím. Způsob náhrady cvičení určuje vyučující.)

Prezentace na téma související s výukou, které předem schválí vyučující.

Pokud vyučující posoudí, že student splnil výše uvedené podmínky, je studentovi umožněno psát závěrečný test, který rozhodne o jeho známce. Závěrečný test se skládá z otázek i příkladů, které shrnují probranou látku. Při testu nesmí student používat literaturu, jakékoliv elektronické zařízení mimo kalkulačky, ani konzultovat s ostatními studenty.

Hodnocení dle stupnice ECTS:

A (100-90 %) výborně (excellent)

B (89-80 %) velmi dobře (very good)

C (79-70 %) dobře (good)

D (69-60 %) uspokojivě (satisfactory)

E (59-50 %) dostatečně (sufficient)

F (49-0 %) nevyhovující (failed)

Pokud je klasifikace testu na hranici stupňů hodnocení, lze se s vyučujícím domluvit na ústním přezkoušení, u kterého je možné po správném zodpovězení položených otázek dosáhnout zlepšení klasifikace o jeden stupeň.

Osnova přednášek:

1. Úvod (ionizující záření a jeho interakce)

2. Vznik IZ v rentgenových zařízeních

3. Receptory obrazu

4. Zobrazovací metody v radiodiagnostice (zubní rentgeny, skiagrafie, mamografie, skiaskopie)

5. Zobrazovací metody v radiodiagnostice (CT, magnetická rezonance, ultrazvuk)

6. Kvalita obrazu

7. Radiační ochrana

Osnova cvičení:

1. Veličiny v radiodiagnostice I

2. Veličiny v radiodiagnostice II

3. Práce s rentgenovými zařízeními

4. Testování rentgenových zařízení

5. Radiační ochrana I

6. Radiační ochrana II

7. Souhrnné opakování

Cíle studia:

Získat základní znalosti z předmětu v rozsahu nezbytném pro výkon povolání v oboru Radiologický asistent.

Studijní materiály:

- www.rtg.fbmi.cvut.cz

- Ullmann: http://astronuklfyzika.cz/Fyzika-NuklMed.htm

- IAEA: Diagnostic Radiology physics: A handbook for teachers and students

- J. T: Bushberg, J.A. Seibert, E.M. Leidholdt, Jr., J. M. Boone: The Essential Physics of Medical Imaging (third edition), 2012.

- Kolektiv autorů (Editor: V. Klener): Principy a praxe radiační ochrany, SÚJB, Praha, 2000

- Hušák a kol.: Radiační ochrana pro radiologické asistenty, UP Olomouc, 2009

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2846106.html