Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Nukleární medicína I

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBRNM1 KZ 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Úvod do nukleární medicíny. Radiofarmaka. Detekce záření a scintigrafie. SPECT - princip, vlastnosti, využití. PET - princip, vlastnosti, využití. Radiační ochrana pacientů. Radiační ochrana pracovníků.

Požadavky:

Aktivní účast na cvičeních včetně domácích příprav, možná 1 neomluvená absence. Více absencí je možné omluvit pouze ze závažných důvodů po dohodě s cvičícím. Zápočet bude udělen za prezentaci samostatné práce na zadané téma, která proběhne na cvičení a dále za úspěšně vykonaný test z obsahu cvičení a přednášek. Při testu nelze používat žádné pomůcky kromě kalkulačky.

Test je kombinován z:

- odpovědí typu ABC (možné i více správných odpovědí) - správně zodpovězena otázka 1 bod

- odpovědí, kdy je nutné odpovídat písemně (velmi důležité otázky) - 5 bodů

Student může dosáhnout max. počtu bodů 80, přičemž k úspěšnému vykonání kontrolního testu je nutné dosažení 40 bodů (50%) a více.

Hodnocení dle stupnice ECTS:

A100-90výborně (excellent)

B89-80velmi dobře (very good)

C79-70dobře (good)

D69-60uspokojivě (satisfactory)

E59-50dostatečně (sufficient)

F49-0nevyhovující (failed)

Pokud je klasifikace testu na hranici stupňů hodnocení, lze se s přednášejícím domluvit na ústním přezkoušení a zlepšení klasifikace o jeden stupeň.

Osnova přednášek:

1. Úvod do nukleární medicíny - základní myšlenka diagnostických a léčebných metod v NM, druhy emitovaného záření, fyzikální charakteristiky radionuklidů, interakce záření, aktivita

2. Radiofarmaka - zdroje radionuklidů, nejčastěji používaná radiofarmaka a jejich vlastnosti, kontrola kvality, aplikace radiofarmak, biologické chování radiofarmak

3. Detekce záření a princip scintigrafie - typy a využití detektorů, měření aktivity, scintilační detektory, princip gamakamery, kolimátory, vlastnosti scintigrafických kamer

4. SPECT - rozdíl mezi transmisní a emisní tomografií, rekonstrukční algoritmy, korekce na zeslabení, kontrola kvality, artefakty v obrazech, příklady použití

5. PET - princip koincidence, detektory pro PET, parametry PET kamer, rekonstrukce obrazu, pozitronové radionuklidy, příklady použití

6. Radiační ochrana pacientů - dozimetrie vnitřních zářičů, typické efektivní dávky z vyšetření v NM, DRÚ, možnosti ovlivnění radiační zátěže pacienta, radionuklidová terapie

7. Radiační ochrana personálu - obecné zásady radiační ochrany, uspořádání pracoviště, monitorování, ochranné pomůcky a prostředky, havarijní připravenost ? nehody a dekontaminace, legislativa související s problematikou otevřených zářičů

Osnova cvičení:

1. Fyzika v nukleární medicíně

2. Radiofarmaka

3. Detekce záření

4. SPECT a PET

5. Radiační ochrana pacientů

6. Radiační ochrana personálu

7. Zápočtový test

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s fyzikálními principy, které souvisí s nukleární medicínou, kde se využívají radio-aktivní látky zejména pro diagnostické, ale také i pro terapeutické účely (zejména paliativní terapie). Jedná se především o pochopení role radionuklidů v používaných radiofarmakách a také funkce jednotlivých prvků zobrazovacího systému. Podrobně jsou diskutovány principy zobrazovacích metod založených na jednofotonové a pozitronové emisní tomografii a také jiných tomografických metodách. Pozornost se věnuje rovněž metodice stanovení dávek, které pacient obdrží v důsledku vnitřního ozáření. Důležitou součásti výuky je oblast radiační ochrany, která se váže k použití otevřených zářičů v nukleární medicíně. Tato problematika se týká jak samotného pacienta, tak i personálu. Jsou diskutovány rovněž radiační nehody, které se mohou potenciálně vyskytnout na pracovištích nukleární medicíny.

Studijní materiály:

Koranda a kol.: Nukleární medicína, UP Olomouc, 2014, ISBN-10: 80-244-4031-8

Kupka, Kubinyi, Šámal a kol.: Nukleární medicína, Nakladatelství P3K, 2015, ISBN 978-80-87343-54-8

Ullmann: http://astronuklfyzika.cz/Fyzika-NuklMed.htm

Další doporučená literatura:

Hušák a kol.: Radiační ochrana pro radiologické asistenty, UP Olomouc, 2009, ISBN 978-80-244-2350-0

Cherry, Sorenson, Phelps: Physics in Nuclear Medicine, Elsevier, 2012, ISBN: 978-1-4160-5198-5

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2845806.html