Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Zdravotnická legislativa

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBFZLN Z,ZK 2 2P česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmět je koncipován jako přehled legislativních opatření ve zdravotnictví. V rámci předmětu se student seznámí s nejrůznějšími zákony v dané oblasti. Nejprve je předmět zaměřen na samotnou strukturu legislativních a zákonných opatření v České republice. Dále budou ve výuce probírány jednotlivé zákony a jejich účel. Jedná se převážně o: Zákon o zdravotních službách. Zákon o odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání. Legislativa spojené s veřejným pojištěním. Legislativa spojená s odpovědností ve zdravotnictví. Legislativa spojená s zřízením zdravotnického zařízení. Zákon o technických požadavcích a zákon o zdravotnických prostředcích.

Požadavky:

Zápočet je udělován za vypracování samostatné práce. V rámci samostatné práce student vypracuje esej/úvahu na vybrané téma. Téma se bude týkat vybrané problematiky ve legislativy ve zdravotnictví, probírané látky. Každý student si může vybrat libovolné téma. Rozsah práce cca 4 strany textu v elektronické podobě (písmo 12, řádkování 1,15), další požadavky jsou specifikované na úvodní hodině předmětu. Datum odevzdání do 26. 11. 2019, v elektronické podobě.

Zkouška se skládá z písemného testu. Z testu je možnos získat max. 100 bodů (min. 50). Hodnocení dle stupnice ECTS.

Osnova přednášek:

1. Úvod do předmětu, Ústava, Úmluva o biomedicíně, etika v medicíně.

2. Zákon o zdravotních službách; systém péče v ČR; práva pacientů.

3. GDPR ve zdravotnictví, e-health, elektronizace zdravotnictví.

4. Výkon povolání nelékařského zdravotnického pracovníka; právní odpovědnost ve zdravotnictví

5. Zřízení nestátního zdravotnického zařízení; technické požadavky na zdravotnické prostředky.

6. Hodnocení kvality péče ve zdravotnictví a s tím spojená legislativa.

7. Organizace rehabilitační péče, lázeňské péče.

8. Organizace péče o zdravotně postižené, sociální systém péče.

9. Nežádoucí události při poskytování zdravotní péče a stím spojená legislativa.

10. Pracovní poměr ( pracovní smlouva, ukončení pracovního poměru, dohoda o pracovní činnosti a o provedení práce).

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem studia předmětu zdravotnická legislativa je seznámit se se základními legislativními požavky v oblasti zdravotnictví. Legislativa v rámci tohoto předmětu je specializována na výkon povolání fyzioterapie. Tedy tzv. medicínské právo, zákon o zdravotnických prostředcích, ale také zákony související s financováním zdravotní péče (zákon o veřejném zdravotním pojištění) a dále zákony související s lázněmi. Studenti se dále seznámí s oblastmi související s zdravotnických prostředků a další zákony související s výkonem povolání fyzioterapeuta.

Studijní materiály:

Sádovský, S.: Základy práva. Praha, Karolinum 2003

Vondráček, L.: Základy zdravotnického práva pro posluchače 2. LF UK. Praha, Karolinum 2004

http://osz.cmkos.cz/CZ/Pravo/zdr_predpis.html - výběr nejdůležitějších předpisů pro potřeby zdravotnických odborových organizací k listopadu 2007

http://forum.czechmed.cz/nove/?q=node/34 - přehled základních zákonných předpisů ČR a evropských regulátorů, týkajících se oblasti zdravotnických pomůcek

http://www.mvcr.cz/sbirka/ - sbírka zákonů ČR

http://europa.eu.int/eur-lex/en/search/search_lif.html - legislativa EU

http://europa.eu.int/comm/enterprise/medical_devices/meddev/ - Guidelines relating to medical devices Directives

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2840806.html