Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Základy psychiatrie a psychoterapie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBFZPP Z,ZK 2 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

V předmětu budou studenti postupně seznámeni se základními poznatky z obecné psychiatrie, které by posluchači umožnily:

- zařazení symptomatiky a terapie návykových nemocí a jejich komplikací do širšího poznatkového rámce

- porozumění psychiatrickému vyšetření a metodám léčby

- odbornou spolupráci s psychiatry a psychiatrickými zařízeními

Posluchač:

- se orientuje v základní terminologii obecné psychiatrie

- je seznámen s etiopatogenezou duševních poruch

- je obeznámen se symptomatologií a syndromologií v základních okruzích poruch psychických funkcí

- je obeznámen a rozumí jednotlivým okruhům psychických funkcí a jejich poruchám (vědomí, myšlení, paměť, emoce, inteligence, jednání, osobnost) jako základu pro pochopení duševních poruch prezentovaných v následné speciální psychiatrii

- je obeznámen se základními terapeutickými metodami používanými v psychiatrii včetně základních informací o farmakoterapii, dalších biologických metodách (např. ETC, fototerapie) a základních psychoterapeutických metodách

- orientuje se v základních informacích o některých biochemických a zobrazovacích vyšetřovacích metodách v psychiatrii.

Výuka probíhá distančně - v systému MS teams.

Požadavky:

Podmínky udělení zápočtu jsou:

1. Aktivní účast na cvičeních - student je povinen se aktivně účastnit řešení modelových situací.

2. Další podmínkou zápočtu je zpracování a úspěšná prezentace seminární práce na zadané téma a to ve formě powerpointové prezentace.

3. Je přípustná jedna absence, přičemž větší absenci je možné omluvit pouze ze závažných a doložených důvodů. Je potřeba dohodnout s vedoucím seminářů formu náhrady.

Zkouška bude probíhat formou písemného testu. Celkově bude 10 otázek s volnou odpovědí. Otázky budou plně kolidovat s probíranou tématikou. Maximální počet bodů je 30. Minimální počet bodů pro splnění testu je 16 bodů. Klasifikace vychází z hodnocení ECTS.

A - 29 - 30 bodů

B - 26 - 28 bodů

C - 23 - 25 bodů

D - 22 - 20 bodů

E - 19 - 16 bodů

Méně než 16 bodů - F

V případe studenta se specifickými poruchami učení lze zkoušku modifikovat dle jeho potřeb.

Klíčové výstupní dovednosti a znalosti

-znalost základních pojmů a termínů v psychiatrii

-znalost problematiky psychiatrické péče

-znalost metod komplexní rehabilitační péče

-praktické dovednosti v oblasti přístupu k psychiatrickým pacientům

-praktické dovednosti v oblasti alternativních terapeutických přístupů

Okruhy otázek ke zkoušce z psychiatrie

1)Historie psychiatrie

2)Psychologické a sociální teorie duševních chorob. Sociální psychiatrie

3)Poruchy osobnosti

4)Vědomí a jeho poruchy

5)Pudy a instinkty a jejich poruchy

6)Emoce a jejich poruchy

7)Myšlení a jeho poruchy

8)Vnímání a jeho poruchy

9)Paměť a její poruchy

10)Jednání, chování, vůle a jejich poruchy

11)Inteligence a její poruchy

12)Duševní hygiena

13)Osobnost, typologie

14)Zásady přístupu k duševně nemocnému

15)M. Alzheimer. Vaskulární demence. Syndrom demence, demence metabolického, toxického a traumatického původu

16)Duševní poruchy vyvolané požíváním alkoholu

17)Schizofrenie, klinické formy, schizofrenie

18)Schizoafektivní poruchy

19)Afektivní poruchy, klinické formy

20)Úzkostné poruchy

21)Reakce na závažný stres a poruchy přizpůsobení

22)Poruchy příjmu potravy

23)Psychosomatika

24)Specifické poruchy osobnosti

25)Mentální retardace, poruchy psychického vývoje, specifické vývojové poruchy

26)Syndrom týraného dítěte, poruchy sociálních vztahů, tikové poruchy

27)Právní postavení duševně nemocných

28)Epilepsie z hlediska psychiatrie

29)Poruchy chování a emocí v dětském věku, enuresis, enkopresis, pika, koktavost

30)Stáří z hlediska psychiatricko-psychologického

Náměty seminárních prací:

1. Duševní poruchy a poruchy chování vyvolané psychoaktivními látkami.

2. Mentální retardace.

3.Poruchy psychického vývoje.

4.Poruchy chování a emocí se začátkem obvykle v dětství a adolescenci.

5.Psychologické léčebné postupy v psychiatrii (psychoterapie).

6.Resocializace a rehabilitace v psychiatrii.

7.Využití alternativních přístupů v psychiatrii.

8.Varia

Osnova přednášek:

1.téma: Historie a úvod do psychiatrie. Projevy psychických poruch. Klasifikace duševních poruch. Historie - jako univerzitní obor - až v 19. století, ale psychiatrické nemoci jsou jedny z vůbec prvně popsaných nemocí (dávnověk, antika, Hippokrates, Galén, Středověk, Novověk, Osvícení, zakládání psychiatrických nemocnic, 19. století). Směry v psychiatrii: biologický a psychologický.

2. téma: sociální problémy, sociální stres. Neurózy. Neurotické poruchy. Fobie. Specifické fobie.

3.téma: Schizofrenie. Základní příznaky schizofrenie, diagnostika, klinické formy. Schizofrenie: simplexní, paranoidní, hebefrénní, katatonií a ostatní formy. Epidemiologie, diagnostika a léčba schizofrenie.

4.téma: Zásady psychoterapeutického přístupu v specifických situacích (přístup k obětem domácího násilí, týrání, trestního činu). Specifika přístupu k dítěti. Munchhausenův syndrom.

5.téma: Demence. Pojem demence, vymezení pojmu, dělení demencí, poruchy kognitivních funkcí. Alzheimerova nemoc, primární a degenerativní demence. Sekundární a smíšená demence. Vaskulární demence. Multiinfarktová demence. Podkorová vaskulární demence. Demence při rozsáhlé CMP. Demence s Lewyho tělísky. Demence u Parkinsonovy choroby. Demence u Huntingtonovy choroby.

6.téma: Poruchy nálad. Organické psychické poruchy. Emoční prožitky, afekty, nálady, city a vyšší emoce. Dělení emocí dle intenzity a časového průběhu a dle hierarchického uspořádání. Afekty a jejich poruchy (patický afekt, patický afektivní dráždivost, paroxysmální afekty, emoční labilita, emoční inkontinence, hypersenzitivita, afektivní ambivalence, fobie, nálady a jejich poruchy, patické nálady, hebefrenie). City a jejich poruchy.

7.téma: Problematika závislostí. (alkoholismus, drogové závislosti, patologické hráčství atd.). Sexuální deviace. Sexuální dysfunkce.

8.téma: Pedopsychiatrická propedeutika. Deprese u dětí. Organizace psychiatrické péče u dětí.

9.téma: Stres. Zvládání psychické zátěže. Syndrom pomocníka. Syndrom vyhoření u pomáhajících profesí.

10.téma: Nové terapeutické přístupy v práci s postiženými jedinci. Hipoterapie, canisteterapie, muzikoterapie, arteterapie atd.

Osnova cvičení:

1.téma: ADHD. Možnosti reedukace.

2.téma: Poruchy osobnosti. Přístup k pacientům/klientům s touto poruchou. Osobnost: akcentovaná, deprivovaná, depravovaná, primitivní. Rozpad osobnosti - desintegrace. Transformace osobnosti, alterace osobnosti a psychopatické osobnosti.

3.téma: Poruchy paměti a IQ. Přístup k pacientům/klientům s touto poruchou. Inteligence, vrozený základ intelektu, rozumové schopnosti, inteligenční testy, inteligenční kvocient, výpočet IQ, hodnoty IQ, oligofrenie, genialita.

4.téma: Poruchy vědomí a vnímání. Přístup k pacientům/klientům s touto poruchou.Vnímání a jeho poruchy. Percepce a její poruchy. Iluze, halucinace a bludy.

5.téma Poruchy příjmu potravy. Přístup k pacientům/klientům s touto poruchou.

Cíle studia:

Prvním cílem je osvojení základních medicínských pojmů tak, aby student (absolvent) byl schopen orientovat se v psychiatrické terminologii. Dalším cílem předmětu je seznámit studenty s přístupem k jedincům se psychiatrickými diagnózami.

Studijní materiály:

[1] VÁGNEROVÁ, M.: Psychopatologie pro pomáhající profese. 3. vyd., rozš. a přepr. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-802-3.

[2] ZVOLSKÝ, P: Obecná psychiatrie. Praha: Karolinum. 2006. ISBN80-7184-494-2

[3] JANÍK, A., DUŠEK, K.: Diagnostika duševních poruch. Praha: Avicenum. 2004. ISBN 80-85981-61-0

[4] GALAJDOVÁ, L., GALAJDOVÁ, Z.: Canisterapia. Praha: Portál. 2004, ISBN 80-7178-303-X 4

[5] PIDRMAN, V.: Demence. Praha: Grada. 2007. ISBN 978-80-247-1490-5

[6] RABOCH, J., ZVOLSKÝ, et al. Psychiatrie. 1. vydání. Praha: Galén, 2001. ISBN 80-7262-140-8

[7] POTNER, M.: Na osobu zaměřený přístup v práci s lidmi s mentálním postižením. Praha: Portál. 2010. ISBN 978-80-7367-582-0

Doporučená literatura:

[1] ČADILOVÁ, V, JŮN, H., THOROVÁ, K.: Agrese u lidí s mentální retardací a s autismem. Praha: Portál. 2010. ISBN 978-80-7367-590-5

[2] GILLBERG, CH., PEETERS, T.: Autismus - zdravotní a výchovní aspekty. Praha: Portál. 1998. ISBN 80-7178-856-2

[3] SELIKOWITZ, M.: Downův syndrom. Praha: Portál. 2011. ISBN 978-80-7367-882-1

[4] SLOWIK, J.: Komunikace s lidmi s postižením. Praha: Portál. 2010. ISBN 978-80-7367-691-9

[5] MALÁ, E.: Schizofrenie v dětství a adolescenci. Praha: Grada. 2005. ISBN: 80-247-0737-3

[6] CALLONE, P., R., KUDLAČEK, C., VASILOFF B., MANTERNACH, J., BRUMBACK, R.: Alzheimerova nemoc. 300 tipů a rad, jak ji zvládat lépe. Praha: Grada. 2008. ISBN:978-80-247-2320-4

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2839806.html