Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Základy pedagogiky a speciální pedagogiky

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBFZPS Z,ZK 1 1P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

V předmětu budou studenti postupně seznámeni se základy pedagogiky a speciální pedagogiky. Obsahová stránka výuky zahrnuje celou oblast teoretických, didaktických a metodických postupů. V teoretické oblasti se jedná o základní vývojové tendence a historické směry v přístupu k handicapovaným jedincům v komparaci s nejnovějšími trendy v rámci širšího geografického, filozofického a etického rozsahu. Absolvent by měl být vybaven nezbytnými poznatky pro orientaci v odborné speciálně pedagogické terminologii z hlediska definování i klasifikování jednotlivých poruch, vad a postižení. V praktické sféře je obsah výuky směrován k terapeutickým postupům využitelným pro všechny typy, stupně, druhy a věkové kategorie handicapovaných. Student získává určité specifické dovednosti. Jedná se především o komplex dovedností v nových alternativních přístupech (především dramaterapeutických a arteterapeutických) ve speciálně pedagogických zařízeních a principu integrace jako rehabilitačního činitele v péči o postižené. V rámci studia se student seznamuje s nejnovějšími technikami alternativní a augmentativní komunikace, s aplikací moderních informačních technologií ve speciálně pedagogické praxi, s vývojem kompenzačních pomůcek, postavením zdravotně postižených v právním řádu České republiky atd.

Požadavky:

Zápočet: vychází ze zpracování seminární práce, u které bude posuzována náplň a způsob zpracování. Pokud student neprokáže odpovídající znalost dané problematiky, vyzve jej vyučující k přepracování seminární práce.

Zkouška: písemný test v rozsahu referenční literatury a látky odpřednášené na přednáškách se zaměřením na problematiku pedagogiky, speciální pedagogiky a edukace.

Ke zkoušce se mohou přihlásit pouze ti studenti, kterým byl udělen zápočet.

Opravný termín zkoušky je s minimálním týdenním odstupem.

Osnova přednášek:

Pedagogika jako věda, pojetí pedagogiky, historie, její struktura a místo v systému věd, základní pedagogická terminologie a její proměny.

Speciální pedagogika jako vědní disciplína; základní terminologie, diagnostika, historický vývoj postojů k postiženým, vývoj péče o postižené

Edukace a rozvoj osob s handicapem v oblasti komunikačních schopností

Problematika edukace a rozvoje osob s tělesným postižením

Edukace a rozvoj osob s mentální retardací a s vybranými poruchami psychického vývoje. Poruchy chování.

Edukace a rozvoj osob se zrakovým a sluchovým postižením

Osnova cvičení:

Jak se naučit učit. Učební styly.

Optická diferenciace, optická paměť, optická pozornost

Akustická diferenciace, akustická paměť, akustická pozornost

Jemná motorika, grafomotorika

Lateralita, pravolevá orientace, intermodalita, serialita

Komunikační dovednosti - procvičení chování při komunikaci s klientem - dítě, dospělý člověk, senior; komunikační styly; aktivní naslouchání; komunikační pravidla s postiženými lidmi

Speciálně pedagogické terapie - arteterapie, muzikoterapie, dramaterapie

Cíle studia:

Získat základní znalosti v předmětu v rozsahu nezbytném pro výkon povolání v oboru fyzioterapeut.

Studijní materiály:

[1] GOETZ, M., UHLÍKOVÁ, P.: ADHD. Praha: Galén. 1. vyd., 2009. ISBN: 978-80-7262-630-4.

[2] JANKOVSKÝ, J.: Ucelená rehabilitace dětí s tělesným a kombinovaným postižením: somatopedická a psychologická hlediska. Praha: Triton. 2001. ISBN 80-7254-192-7.

[3] PIPEKOVÁ, J.: Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido. 2006. ISBN 80-7315-120-0.

[4] RALBOVSKÁ, R., KNEZOVIĆ, R. Multidisciplinární a integrační přístup k handicapu. Bratislava: NOI, 2012. ISBN 978-80-970896-4-1.

[4] RALBOVSKÁ, R., KNEZOVIĆ, R. Komunikace pro pomáhající profese 2. Praha: EVC, 2010. ISBN 978-80-87386-05-7.

[5] SLOWIK, J.: Speciální pedagogika. Praha: Grada. 2007. ISBN 978-80-247-1733-3

[6] VÁGNEROVÁ, M.: Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-802-3

[7] VAŠEK, Š.: Základy špeciálnej pedagogiky. Bratislava: Sapientia. 2003. ISBN 80-968797-0-7

[8] VOTAVA, J.: Ucelená rehabilitace osob se zdravotním postižením. Praha: Karolinum. 2005. ISBN 80-246-0708-5

Doporučená literatura

[1] RIEFOVÁ, S. F.: Nesoustředěné a neklidné dítě ve škole. Praha: Portál. ISBN 80-7178-287-4

[2] KIRBYOVÁ, A.: Nešikovné dítě. Dyspraxie a další poruchy motoriky. Praha: Portál. 2000. ISBN 80-7178-424-9

[3] SCHOPLER, E.: Příběhy dětí s autismem a příbuznými poruchami vývoje. Praha: Portál.

1999. ISBN 80-7178-202-5

[4] BENEŠ, M.: Andragogika. Praha: Grada. 2008. ISBN 978-80-247-2580-2

[5] KASPER, T., KASPEROVÁ, D.: Dějiny pedagogiky. Praha: Grada. 2008. ISBN 978-80-247-2429-4

[6] KLENKOVÁ, J.: Logopedie. Praha: Grada. 2008. ISBN978-80-247-1110-2

[7] BENÍČKOVÁ, M.: Muzikoterapie a specifické poruchy učení. Praha: Grada. 2008. ISBN 978-80-247-3520-7

[8] GALAJDOVÁ, L., GALAJDOVÁ, Z.: Canisterapia. Praha: Portál. 2004, ISBN 80-7178-303-X 4

[9] POTNER, M.: Na osobu zaměřený přístup v práci s lidmi s mentálním postižením. Praha: Portál. 2010. ISBN 978-80-7367-582-0

[10] PODLAHOVÁ, L. a kolektiv, Didaktika pro vysokoškolské učitele, Vybrané kapitoly, Grada, ISBN: 978-80-247-4217-5

[11] SLAVÍK, M. a kolektiv, Vysokoškolská pedagogika, Grada, ISBN: 978-80-247-4054-6

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2839706.html