Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Ergoterapie a ergonomie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBFEGT KZ 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Ergoterapie je profese, která prostřednictvím smysluplné činnosti usiluje o zachování a využívání schopností jedince potřebných pro zvládání běžných denních, pracovních, zájmových a rekreačních činností u osob jakéhokoli věku s různým typem postižení. Podporuje maximálně možnou participaci jedince v běžném životě, přičemž respektuje plně jeho osobnost a možnosti (Česká asociace ergoterapeutů, 2008). Hlavním cílem ergoterapie je pomoci osobám s disabilitou řešit praktické otázky související se snížením či ztrátou soběstačnosti v činnostech, které jsou pro život nepostradatelné, a napomáhat tak k aktivnímu začlenění do rodinného, pracovního i společenského života.

V předmětu budou studenti seznámeni s vymezením působnosti ergoterapie v rámci léčebné a ucelené rehabilitace, s možnostmi ergoterapie v jednotlivých oblastech praxe, a získají přehled o ergoterapeutických přístupech a metodách používaných u konkrétních cílových skupin pacientů.

Požadavky:

Klasifikovaný zápočet: online písemný test v Moodle (30 otázek s možností volby správné odpovědi a rozbor kasuistiky dle zadání).

Bodové ohodnocení testu: 40- 37= 1 (A), 36- 33= 1,5 (B), 32- 29= 2 (C), 28- 25= 2,5 (D), 24- 21= 3 (E), 20 a méně= 4 (F).

Osnova přednášek:

1. Představení oboru ergoterapie- cíle oboru, historie, základy teorie ergoterapie, ergoterapeutická terminologie, oblasti ergoterapie, požadavky na ergoterapeuta.

2. Ergoterapeutický proces, hodnocení v ergoterapii, prostředky intervence ergoterapeuta, ergoterapeutické přístupy a metody.

3. Kompenzační pomůcky, adaptace prostředí, ergonomie- základní princip a uplatnění ergonomických zásad při práci s pacienty, výběru kompenzačních pomůcek a adaptaci prostředí.

4. Ergoterapie v pediatrii (onemocnění, přístupy, využití hry, poradenství a spolupráce s rodinou). Ergoterapie v geriatrii (hodnocení potřeb, specifika ergoterapie u seniorů s pohybovými, interními, smyslovými, psychickými potížemi, syndrom demence, prevence pádů, podpora aktivního stárnutí).

5. Ergoterapie v neurologii (ergoterapie při cévní mozkové příhodě, traumatickém poranění mozku, spinálních lézích, roztroušené mozkomíšní sklerose).

6. Ergoterapie u osob s duševním onemocněním a mentálním postižením. Úvod do ergoterapie v předpracovní a pracovní rehabilitaci

7. Ergoterapie ruky - možnosti cílené ergoterapie při různých postiženích a poraněních ruky, kompenzační pomůcky.

Osnova cvičení:

Vzhledem k okolnostem v souvislosti s pandemií Covid-19 se mění

organizace cvičení z předmětu Ergoterapie a ergonomie. Praktická výuka

proběhne ve VRÚ Slapy v termíny dle rozdělení (níže ke stažení).

Podmínkou pro vpuštění na pracoviště Ergoterapie v rehabilitačním ústavu

je negativní antigenní test starý maximálně 1 den!

Antigenní testování je zdarma, stačí si jen rezervovat místo, v

kterémkoli testovacím centru. Doporučujeme mít s sebou i

respirátor.

Sraz je na velkém parkovišti ve spodní části areálu blízko pavilonu D ve

12:00. V případě nějakých změn vás bude kontaktovat pan PhDr. Brožek.

Výměna termínu je možná pouze po domluvě s někým z jiné skupiny, tak aby

byl vždy zachován předem stanovený počet osob ve skupině!

Cíle studia:

Student získá po absolvování předmětu základní znalosti o oboru ergoterapie v rozsahu nezbytném pro efektivní spolupráci fyzioterapeuta s ergoterapeutem v interdisciplinárním týmu, porozumí ergoterapeutické terminologii a získá přehled o základních ergoterapeutických přístupech a metodách v jednotlivých oblastech praxe.

Studijní materiály:

•ŠVESTKOVÁ, Olga, SVĚCENÁ, Kateřina a kol. Ergoterapie - skripta pro studenty bakalářského oboru Ergoterapie na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Praha: Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2013, 199 str. ISBN 978-80-260-4101-6.

•KRIVOŠÍKOVÁ, Mária. Úvod do ergoterapie. Praha: Grada, 2011, 368 s. ISBN 978-80-247-2699-1

•KLUSOŇOVÁ, Eva. Ergoterapie v praxi. Brno: NCONZO, 2011, 264 s. ISBN 978-80-7013-535-8

•KONDZIOŁKOVÁ, Jolana. Ergoterapie v klinických oborech 2. Ostrava: Ostravská univerzita: Ostrava, 2011, 63 s. ISBN 978-80-7464-097-1.

•VYSKOTOVÁ, Jana. Ergonomie pro zdravotnické pracovníky. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2011, 75 s. ISBN 978-80-7368-836-3.

•JELÍNKOVÁ, Jana, KRIVOŠÍKOVÁ, Mária, ŠAJTAROVÁ, Ludmila. Ergoterapie. Praha: Portál, 2009, 270 s. ISBN 978-807-3675-837

•KOLÁŘ, Pavel a kol. Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén, 2009, 713 s. ISBN 978-80-7262-657-1

Doporučená literatura:

•ČERVENKOVÁ, Renata, KOLÁŘ, Pavel. Labyrint pohybu. Praha: Vyšehrad, 2018, 272 s. ISBN 978-80-7429-975-9

•VYSKOTOVÁ, Jana, MACHÁČKOVÁ, Kateřina. Jemná motorika. Vývoj, motorická kontrola, hodnocení a testování. Praha: Grada, 2013, 176 str. ISBN 978-80-247-4698-2

•MALÝ, Stanislav, Miroslav KRÁL a Eva HANÁKOVÁ. ABC ergonomie. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2010, 386 s. ISBN 978-80-7431-027-0.

•VOTAVA, Jiří. Ergoterapie a technické pomůcky v rehabilitaci. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2009, 71 s. ISBN 978-80-7372-449-8.

•FALTÝNKOVÁ, Zdena. Doporučené postupy pro zachování funkce horní končetiny u tetraplegiků. Svaz paraplegiků, 2006, 38 s.

•KÁBRTOVÁ, Alena a kol. Doporučené postupy pro práci psychologa v centrech pro léčení pacientů s poškozením míchy. Svaz paraplegiků, 2005, 12 s.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2839006.html