Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Hygiena a epidemiologie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBFHAE KZ 2 1P česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Posluchač je podrobně seznámen komplexně s problematikou ochrany veřejného zdraví v ČR, včetně legislativních podkladů, metodami práce používanými v tomto oboru. Pozornost je věnována poznatkům z hygienických oborů a epidemiologie infekčních a neinfekčních nemocí, zejména s ohledem k využití v budoucí praxi ve zdravotnických zařízeních.

Problematika podpory zdraví jako významná součást ovlivňování veřejného zdraví. Významná epidemiologická rizika v současnosti v ČR a v mezinárodním kontextu.

Požadavky:

Zvládnutí teoretických základů vybraných hygienických oborů a epidemiologie v rozsahu určeném náplní přednášených tematických okruhů.

Klasifikovaný zápočet formou testu s volenou odpovědí, 30 otázek, vždy 1 varianta správná.

Bodové hodnocení - správná odpověď= 1 bod.

30 - 29 správných odpovědí = 1(A), 28 - 27 správných odpovědí = 1,5(B),

26 - 25 správných odpovědí = 2(C), 24 - 23 správných odpovědí = 2,5(D),

22 - 21 správných odpovědí = 3(E), 20 a méně správných odpovědí = 4(F)

Osnova přednášek:

Osnova přednášek:

1. Ochrana veřejného zdraví, legislativa, organizace, správní řízení, monitoring zdraví a životního prostředí indikátory zdravía životní prostředí, biologický monitoring

2. Hygiena odpadů, možnosti likvidace, zdravotní rizika, odpady ze zdravotnických zařízení.

3. Fyzikální faktory ŽP a jejich vliv na lidský organismus, hluk, vibrace, elektromagnetické záření, ionizující záření, teplota, tlak

4. Hygienické požadavky na zřizování a provoz zdravotnických zařízení ( stavebně technické a provozní )

5. Zásadyhygienicko ? protiepidemického režimu, desinfekce, desinsekce, sterilizace, péče o zdravotnické prostředky

6. Hygiena pracovního prostředí - rizikové faktory, hygienické limity, nejčastější škodliviny a jejich vliv na zdraví, kategorizace prací

7. Pracovní lékařství, zdravotní způsobilost, pracovní zátěž, nemoci z povolání, bezpečnost a podpora zdraví na pracovišti, osobní ochranné pomůcky

8. Definice oboru epidemiologie, terminologie, epidemiologická metoda práce

9. Proces šíření nákazy, epidemiologická opatření, epidemiologická surveillance

10. Očkování

11. Principy neinfekční epidemiologie

12. Respirační a akutní průjmová onemocnění virového a bakteriálního původu

13. Nemoci šířené krevní cestou ( virové hepatitisy B, C, HIV/AIDS )

14. Nově se vyskytující infekce, aktuální epidemiologická rizika v ČR a ve světě

15. Nosokomiální infekce, faktory ovlivňující jejich vznik a šíření, resistence na ATB

16. Bioterorismus

Osnova cvičení:

Neurčena

Cíle studia:

Cíle:

získat základní znalosti v předmětu v rozsahu nezbytném pro výkon povolání v oboru fyzioterapeut.

Studijní materiály:

1.Göpfertová D., Janovská D., Dohnal K., Melicherčíková V.: Mikrobiologie, imunologie, epidemiologie, hygiena. Praha, Triton,2002

2.Podstatová Hana:Základy epidemiologie a hygieny. Galén, Karlinum, Praha 2009

3.Göpfertová D., Pazdiora P., Dáňová J.: Epidemiologie ? obecná a speciální epidemiologie infekčních nemocí. Karolinum, Praha 2006

4.Provazník K., Komárek L.: Manuál prevence v lékařské praxi. Fortuna, Praha 2004

5.Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2838106.html