Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Etika ve fyzioterapii

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBFEVF KZ 2 2P česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět studenta seznamuje se základními etickými problémy v oblasti lékařské etiky vzhledem k budoucímu profesnímu zaměření. Rozvíjí studentovu schopnost uvažovat v rámci etických souvislostí, diskutovat, argumentovat a obhajovat své názory v oblasti eticky dilematických situací, které medicínské prostředí přináší.

Požadavky:

klasifikovaný zápočet:

Písemný test reflektující osnovu přednášek a témata probíraná na přednáškách.

Pro udělení klasifikovaného zápočtu musí student obdržet min. 50 % z celkového počtu bodů. Klasifikace dle klasifikační stupnice ČVUT.

V případě nesplnění testu je možnost jednoho opakování.

Osnova přednášek:

1.Etika jako filosofická disciplína, základní terminologie etiky.

2.Aplikovaná etika: lékařská etika, etika ve fyzioterapii.

3.Vztah právních a etických norem, vznik a vývoj současných etických kodexů.

4.Etický kodex fyzioterapeuta.

5.Práva pacientů a jejich role v humanizaci medicíny. Práva pacientů a jejich dodržování ve fyzioterapii.

6.Problematika informovaného souhlasu. Problémy v aplikaci informovaného souhlasu v praxi. Informovaný souhlas a jeho využití ve fyzioterapii.

7.Ochrana osobních dat, povinnost mlčenlivosti a prolomení mlčenlivosti. Výhrada svědomí.

8.Problém bezpečnosti a lidské důstojnosti klientů s ohledem na fyzioterapeutické postupy.

9.Etické a právní normy regulující výzkum v medicíně.

10.Etické problémy umírání a smrti.

11.Etická problematika transplantace orgánů.

12.Etické aspekty asistované reprodukce, klonování, genetické testování.

13.Alokace zdrojů, problém ceny a nákladů ve zdravotnictví.

14.Zavádění nových technologií v medicíně, etika reklamy.

Osnova cvičení:

Není určena

Cíle studia:

Získat základní znalosti v předmětu v rozsahu nezbytném pro výkon povolání v oboru fyzioterapeut Bc.

Studijní materiály:

Povinná literatura

[1] Haškovcová, H: Lékařská etika, Praha, Galén 2002.

[2] Munzarová, M.: Zdravotnická etika od A do Z. Praha, Grada 2005. ISBN: 80-247-1024-2

[4] Ptáček, R.; Bartůněk, P. a kol: Etika a komunikace v medicine. Praha, Grada, 2011

[5] Šimek, J., Špalek, V.: Filozofické základy lékařské etiky. Praha, Grada 2003.

[6] Doporučená literatura

Munzarová, M.: Lékařský výzkum a etika. Praha, Grada, 2011, ISBN: 80-247-0924-4

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2837906.html