Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Zdravotnická biofyzika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBFZB Z,ZK 4 1P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Základní informace o podstatě účinků fyzikálních faktorů na organizmus. Jednotlivé fyzikální léčebné metody, jejich indikace a kontraindikace, fyziologická podstata účinku elektrického proudu, tepla, optického záření, laseru, ultrazvuku, tlaku na organizmus.

Požadavky:

Pro udělení zápočtu je zapotřebí

1. Splnit docházku na cvičení. Pro udělení zápočtu je nutná 86% účast na cvičeních (možná jedna absence). Při větším počtu absencí ze závažných důvodů je náhrada cvičení se studentem projednána individuálně.

2. Odevzdání všech pracovních listů (protokolů) ze cvičení. Protokoly budou odevzdávány do MOODLE. Na vypracování každého protokolu má student 1 týden. Odevzdaný protokol musí splňovat všechny požadavky vyučujícího, které byly deklarovány na začátku semestru či v dostatečném předstihu. Z každého protokolu musí student obdržet minimálně 50 % možných bodů, v opačném případě je zapotřebí protokol přepracovat.

3. Úspěšné absolvování zápočtového testu, který obsahuje 20 otázek. Pro udělení zápočtu musí mít student 50 % správných odpovědí. Závěrečný zápočtový test nepíše student, který se aktivně podílel na výuce v průběhu semestru a má splněny požadavky č. 1 a č. 2.

Zkouška: První termín zkoušky je písemnou formou (30 testových otázek). Při testu nesmí student konzultovat s ostatními studenty ani používat literaturu, internet, mobilní telefon či jiné zdroje obsahující problematiku zkoušky. Pokud poruší některou z podmínek zkoušky, bude ze zkoušky vyloučen a výsledek zkoušky bude hodnocen stupněm „F“. Okruhy otázek jsou uvedené v metodické příručce.

Bodové hodnocení testů:

30 - 29 správných odpovědí = 1 (A)

28 - 27 správných odpovědí = 1,5 (B)

26 - 24 správných odpovědí = 2 (C)

23 - 22 správných odpovědí = 2,5 (D)

21 - 19 správných odpovědí = 3 (E)

18 a méně správných odpovědí = 4 (F)

Opravné termíny jsou formou ústní zkoušky s minimálně týdenním odstupem. Ke zkoušce se mohou přihlásit pouze studenti, kterým byl udělen zápočet.

Přednášející přednáší obvykle v sudých týdnech ve čtvrtek, pokud mu pracovní povinnosti neumožní přednášet v sudý týden, přednáší následující lichý týden. O případných změnách budou studenti včas informováni. Pořadí uvedených témat je shodné s níže uvedenými přenáškami.

Osnova přednášek:

1.VLIV FYZIKÁLNÍCH FAKTORŮ NA LIDSKÝ ORGANIZMUS (Využití odstředivé síly ve zdravotnictví; Přetížení a beztížný stav; Biofyzikální aspekty kosmických letů; Působení vnějšího tlaku na organizmus; Vliv podtlaku na organizmus; Vliv přetlaku na organizmus)

2.BIOFYZIKA BUŇKY (Klidový a akční membránový potenciál; Fyzikální základy dýchání; Krevní oběh a krevní tlak - fyzikální základy)

3.BIOFYZIKÁLNÍ ASPEKTY REGULACE TEPLOTY,VYUŽITÍ TEPLA A CHLADU (Regulace teploty lidského těla; Měření teploty; Infračervené záření ; Koupele; Lokálně používané tepelné procedury; Chlad; Využití chladu v medicíně (kryoterapie); Mrazící komora)

4.ELEKTRICKÝ PROUD (Obecná charakteristika; Pasivní elektrické vlastnosti tkání; Účinky elektrického proudu; Využití elektrického proudu v medicíně; Stejnosměrný proud; Střídavý proud o nízké frekvenci; Střídavý proud středních frekvencí (několik kHz); Vysokofrekvenční proud a elektromagnetické vlnění; Úrazy elektrickým proudem; Zasažení bleskem; Aktivní elektrické vlastnosti vzrušivých tkání; Elektroklima)

5.OPTICKÉ ZÁŘENÍ, OKO (Optické záření; Viditelné světlo; Teorie barevného vnímání; Fyziologické a psychologické účinky barev, zrakové iluze; Zdravé oko, vady oka a korekce vad; Hygiena osvětlení pracoviště; Přístroje a zařízení využívající optické metody; Ultrafialové záření; Infračervené záření)

6.IONIZUJÍCÍ ZÁŘENÍ (Charakteristika ionizujícího záření; Jednotky v radioaktivitě; Druhy radioaktivní přeměny; Rentgenové záření; Neutrony; Kosmické záření; Biologické účinky ionizujícího záření; Přímý a nepřímý účinek ionizujícího záření; Radiosenzitivita)

7.OCHRANA PŘED VNĚJŠÍM OZÁŘENÍM (Stochastické a deterministické účinky ionizujícího záření; Život buňky zasažené radioaktivitou; Akutní nemoc z ozáření; Přístroje pro osobní a ochrannou dozimetrii; Záření gama; Scintilační kamera; Tomografická scintigrafie; Rentgenové záření; Radioterapie; Terapeutické využití rentgenového záření ; Terapie pomocí záření gama)

Osnova cvičení:

Témata cvičení:

Dýchání.

Krevní oběh.

Teplo.

Tlak.

Síla.

Zvuk.

Elektřina.

Magnetizmus.

Ionizující záření.

Optika.

Cíle studia:

Získat základní znalosti v předmětu v rozsahu nezbytném pro výkon povolání v oboru fyzioterapeut Bc.

Studijní materiály:

[1]Rosina, J., Kolárová, H., Stanek, J.: Biofyzika pro studenty zdravotnickych oboru. nakl.: Grada, 1. vyd., 2006. ISBN 978-80-247-1383-0.

[2]Navrátil, L., Rosina, J.: Medicínská biofyzika, Grada, Praha 2005.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2836606.html