Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Základy odborné terminologie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBFZOT KZ 1 2P česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Latinská abeceda, výslovnost, přízvuk - řecká abeceda. Latinská slovní zásoba, kterou používá ošetřovatelský personál. Běžné výrazy pro části těla, všeobecné lékařské výrazy a popisné termíny týkající se nemocí a poranění. Termíny týkající se základního zdravotnického materiálu a vybavení. Obecné termíny vztahující se k první pomoci. Důležité informace o zdravotním stavu pacienta, zdravotnická průvodka. Termíny označující: zlomeniny, rány a poranění. Názvy pro různé druhy diagnóz a prognóz. Názvy pro různé druhy terapií.

Požadavky:

Podmínkou získání KZ je:

1. aktivní účast na cvičeních (neúčast je možná pouze z vážných důvodů),

2. úspěšné absolvování dvou písemných testů. První test se koná po uplynutí 6 týdnů výuky a druhý v zápočtovém týdnu.

První test se skládá s následujících částí:

Část první: slovní zásoba. (překlad slovíček do a z latinského jazyku. Slovíčka týkající se názvů jednotlivých orgánů a částí lidského těla)

Část druhá: diagnózy (překlad jednotlivých diagnóz do a z latinského jazyku)

Druhý test obsahuje: složitější diagnózy a diagnostické a léčebné postupy (překlad jednotlivých postupů do a z latinského jazyku)

V případě úspěšného absolvování testů může student získat 70 bodů, což odpovídá hodnocení A.

Další hodnocení je v souladu s hodnotícím systémem ECTS.

V případe studenta se specifickými poruchami učení lze průběh testu modifikovat dle jeho potřeb.

Celkový přehled o studijních oporách pro daný předmět v českém jazyce je souhrnem hlavních opor, které může student použít ke studiu, aby získal potřebné znalosti pro absolvování zápočtu. Student tak má k dispozici komplexní podklady pro výuku.

Osnova přednášek:

1. týden: Úvod do studia lékařské terminologie. Hierarchie větných členů. Pravopis a výslovnost hlásek. Základní směry a roviny lidského těla.

2. týden: I. deklinace - substantiva, adjektiva, číslovky řadové, latinské předložky a předpony, předložky s akuzativem/ablativem. Názvy jednotlivých kostí a kloubů lidského těla.

3. týden: II. deklinace - substantiva, adjektiva, číslovky řadové, latinské předložky a předpony, předložky s akuzativem/ablativem. Názvy jednotlivých částí lidského těla, mozku, srdce, plic a překlad lékařských diagnóz.

4. týden: Lékařská terminologie vztahující se k jednotlivým svalům lidského těla.

5. týden: Lékařská terminologie vztahující se k jednotlivým částem nervového systému lidského těla. Překlad lékařských diagnóz.

6. týden: Lékařská terminologie vztahující se k jednotlivým částem kardiovaskulárního systému lidského těla. Překlad lékařských diagnóz.

7. týden: První část zápočtového testu.

8. týden: Využití jednotlivých předložek a koncovek (a, anti, hyper, hypo, dys, itis, apod.) v rámci lékařské terminologie. Patologické změny krve a moči. Překlad lékařských diagnóz.

9. týden: Využití jednotlivých koncovek (ectomia, stomia, apod.) v rámci lékařské terminologie. Názvy jednotlivých ran a zlomenin. Patologické změny organizmu. Opakování názvů jednotlivých orgánů a částí lidského těla. Překlad lékařských diagnóz.

10. týden: Lékařská terminologie vztahující se k jednotlivým diagnostickým a terapeutickým postupům. Překlad lékařských diagnóz.

11. týden: Lékařská terminologie vztahující se k jednotlivým částem gastrointestinálního a urogenitálního systému. Překlad lékařských diagnóz.

12. týden: Lékařská terminologie vztahující se k jednotlivým diagnózám v rámci pediatrie, neurologie, chirurgie, traumatologie apod.

13. týden: Lékařská terminologie vztahující se k jednotlivým diagnózám v rámci psychiatrie, onkologie apod. Závěrečné opakování.

14. týden: Zápočtový test a případné konzultace

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:

Získat základní znalosti v předmětu v rozsahu nezbytném pro výkon povolání v oboru fyzioterapeut Bc.

Studijní materiály:

[1] Kábrt, J., Chlumská, E: Lékařská terminologie. Praha: Informatorium 2001.

[2] Kábrt, J., Chlumská, E.: Úvod do lékařské terminologie. 4. Vyd. Praha: Karolinum. 2000.

[3] Veselá, A.: Lékařská terminologie pro fyzioterapeuty. Praha: Karolinum. 2005.

[4] Bydžovský, J.: Latina pro zdravotníky. Třebíč. 2005

[5] Ralbovská, R.: 13 power pointových prezentací, které obsahují poměrnou část učiva k předmětu lékařská terminologie.

[6] Kábrt, J., Kábrt jr., J.: Lexicon medicum. 2 dopl. A přeprac. Vyd. Praha: Galén. 2004.

[7] Svobodová D.: Terminologiae medicae vestibulum. 2. Úvod do řecko-latinské lékařské terminologie pro studenty bakalářských oborů 1. LF UK. UK Karolinum Praha vyd. Praha: Karolinum. 2005.

[8] Pacovský, V.: Medicínská terminologie. Praha. Karolinum 2004.

[9] Kozlíková, D., Plašilová, D. Základy latinské lékařské terminologie pro bakalářský program na lékařské fakultě. UK Karolinum Praha. 2005. ISBN

[10] Strakošová, S.: Jazyk latinský (Skriptum pro studium bakalářské a magisterské se zdravotnickým zaměřením), Ostravská univerzita, Ostrava 200

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2836506.html