Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Zdravotnická legislativa a normy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBRZLN Z,ZK 2 1P+1S česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmět je koncipován jako přehled legislativních opatření ve zdravotnictví. V rámci předmětu se student seznámí s nejrůznějšími zákony v dané oblasti. Nejprve je předmět zaměřen na samotnou strukturu legislativních a zákonných opatření v České republice. Dále budou ve výuce probírány jednotlivé zákony a jejich účel. Jedná se převážně o: Zákon o zdravotních službách. Atomový zákon. Zákon o odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání. Legislativa spojené s veřejným pojištěním. Legislativa spojená s odpovědností ve zdravotnictví. Legislativa spojená s zřízením zdravotnického zařízení. Zákon o technických požadavcích a zákon o zdravotnických prostředcích.

Požadavky:

Zápočet:

1. Docházka na cvičení: max 1 absence

2. Aktivita na cvičení (celkem max. 60) - student musí získat min. 30 bodů pro zápočet.

Zkouška:

1.Test - max. 40 bodů. zaměřený především na teoretické aspekty předmětu (úspěšnost testu minimálně 50 %)

2.Klasifikace dle ECTS: Celkové bodové hodnocení: 100-90 bodů - A výborně, 89-80 bodů - B velmi dobře, 79-70 - C dobře, 69-60 - D uspokojivě, 59-50 - E dostatečně, 49-0 - F nedostatečně.

Osnova přednášek:

1. Úvod do předmětu, Ústava, Úmluva o biomedicíně, etika v medicíně.

2. Zákon o zdravotních službách; systém péče v ČR; práva pacientů.

3. Výkon povolání nelékařského zdravotnického pracovníka; právní odpovědnost ve zdravotnictví.

4. Zřízení nestátního zdravotnického zařízení; technické požadavky na zdravotnické prostředky.

5.Hodnocení kvality péče ve zdravotnictví a s tím spojená legislativa.

6. Nežádoucí události při poskytování zdravotní péče a s tím spojená legislativa.

7. Pracovní poměr (pracovní smlouva, ukončení pracovního poměru, dohoda o pracovní činnosti a o provedení práce).

Osnova cvičení:

1. 96/2004 Sb. Zákon o nelékařských zdravotnických povolání. Odborná způsobilost k výkonu povolání.

2. Vztah zdravotnického pracovníka a pacienta. Informovaný souhlas. Práva a povinnosti zdravotnického pracovníka a pacienta

3. Zdravotnická dokumentace, ochrana informací.

4. Atomový zákon, zkoušky dlouhodobé stability.

5. Ochrana před ozářením.

6. Zákon o zdravotnických prostředcích.

7. Spory ve zdravotnictví

Cíle studia:

Cílem studia předmětu zdravotnická legislativa je seznámit se se základními legislativními požavky v oblasti zdravotnictví. Legislativa v rámci tohoto předmětu je specializována na výkon povolání radiologický asistent. Tedy tzv. medicínské právo, zákon o zdravotnických prostředcích, atomový zákon, ale také zákony související s financováním zdravotní péče (zákon o veřejném zdravotním pojištění). Studenti se dále seznámí s oblastmi související s zdravotnických prostředků a další zákony související s výkonem povolání radiologický asistent.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

(1)PEŠEK, J., PAVLÍKOVÁ, J.:Naše zdravotnictví a lékárenství v EU. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2005 152 s. ISBN: 80-247-1392-6

(2)VONDRÁČEK, L., KURZOVÁ, H.:Zdravotnické právo: Pro praxi a posluchače lékařských fakult. 1. vyd. Praha:Karolinum, 2004. 142 s. ISBN:80-246-0531-7

(3)MACH, J.: Lékař a právo: Praktická příručka pro lékaře a zdravotníky. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010. 320 s. ISBN: 80-247-3683-9

(4)POLICAR, R.: Zdravotnická dokumentace v praxi. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010. 224 s. ISBN:978-80-247-2358-7

(5)VONDRÁČEK, L., WIRTHOVÁ, V.:Právní minimum pro sestry:Příručka pro praxi. 1. vyd. Praha Grada Publishing, 2009. 95 s. ISBN:987-80-247-3132-2

(6)Zákony a vyhlášky v platném znění

Doporučená literatura:

Sádovský, S.: Základy práva. Praha, Karolinum 2003

Vondráček, L.: Základy zdravotnického práva pro posluchače 2. LF UK. Praha, Karolinum 2004

http://osz.cmkos.cz/CZ/Pravo/zdr_predpis.html - výběr nejdůležitějších předpisů pro potřeby zdravotnických odbo-rových organizací k listopadu 2007

http://forum.czechmed.cz/nove/?q=node/34 - přehled základních zákonných předpisů ČR a evropských regulátorů, týkajících se oblasti zdravotnických pomůcek

http://www.mvcr.cz/sbirka/ - sbírka zákonů ČR

http://europa.eu.int/eur-lex/en/search/search_lif.html - legislativa EU

http://europa.eu.int/comm/enterprise/medical_devices/meddev/ - Guidelines relating to medical devices Directives

Vejrosta, V.: Konstrukce zdravotnických elektrických přístrojů - aplikace požadavků mezinárodních a evropských norem. Praha, Česká společnost pro zdravotnickou techniku, 2001

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2835206.html