Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Stavební hmoty R

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
123SHR Z,ZK 6 3P+2C česky
Garant předmětu:
Martin Keppert
Přednášející:
Miloš Jerman, Martin Keppert
Cvičící:
Lukáš Fiala, Jan Fořt, Petr Hotěk, Václav Kočí, Jiří Maděra, Adam Pivák, Kateřina Šádková, Jakub Vrzáň
Předmět zajišťuje:
katedra materiálového inženýrství a chemie
Anotace:

Základní informace o materiálové základně stavebnictví. Klasifikace materiálů, základní pojmy. Úvod do obecné chemie- vazby, sloučeniny, reakce, rovnováha. Definice základních vlastností materiálů v souvislosti se strukturou hmot. Fyzikální, mechanické, tepelné a chemické vlastnosti hlavních skupin stavebních materiálů a základní vztahy mezi nimi.Chemie stavebních materiálů. Přehled stavebních materiálů a výrobků a jejich použití v konstrukcích. Laboratorní zkoušení vlastností hlavních druhů materiálů, základy zkušebnictví, základy analytické chemie, degradace stavebních materiálů.

Požadavky:

Nestanoveny

Osnova přednášek:

1. Pojem stavební hmoty. Materiály podle základní funkce. Zákonné požadavky na stavební hmoty. Optimální materiálové řešení. Materiály podle složení. Zkušebnictví a správná laboratorní praxe

2. Zkoušení a odběr vzorků. Základní vlastnosti materiálů spojené s objemem a hmotností.

3. Mechanické vlastnosti materiálů - pevnost, modul pružnosti.

4. Mechanické vlastnosti materiálů. Křehkost a houževnatost. Tvrdost. Únavová pevnost. Adheze a koheze.

5. Vlhkostní vlastnosti. Tepelně technické vlastnosti. Trvanlivost materiálů.

6. Vzdušná pojiva (sádra, vápno). Hydraulická pojiva (Portlandský cement). Geopolymery.

7. Beton. Základní pojmy. Složky betonu. Označování betonu. Návrh betonové směsi.

8. Železobeton. Vysokohodnotné betony. Těžké betony. Lehké betony. Polystyrenbeton. Betonové prefabrikáty. Sklobeton. Malty.

9. Stavební kámen. Kusová staviva na bázi hlíny. Výrobky z nepálené hlíny. Pálená cihla. Střešní krytina. Obkladová a dlažební keramika. Keramické nosníky. Autoklávované výrobky.

10. Kovy. Struktura a obecné vlastnosti kovů. Kovy železné. Ocel, litina. Měď a její slitiny. Hliník a jeho slitiny. Zinek a titanzinek. Ostatní kovy.

11. Dřevo. Vlastnosti, škůdci, ochrana dřeva. Druhy, pilařské výrobky. Materiály na bázi dřeva. Materiály na bázi celulózy. Ovčí vlna.

12. Živice. Přírodní a ropné asfalty. Modifikace asfaltu. Výrobky z asfaltu. Sklo. Vlastnosti a výrobky.

13. Polymerní materiály. Rozdělení plastů. Hlavní termoplasty. Významné reaktoplasty.

Osnova cvičení:

1. Úvod, objemová hmotnost, hustota

2. Laboratorní cvičení 1: Zkoušení cementu I

3. Laboratorní cvičení 2: Zkoušení kameniva

4. Laboratorní cvičení 3: Zkoušení cementu II

5. Laboratorní cvičení 4: Modul pružnosti

6. Laboratorní cvičení 5: Zkoušení pevnosti v tahu

7. Laboratorní cvičení 6: Tepelná vodivost

8. Příklady 1: Objemová hmotnost, hustota, nasákavost a vlhkost, hutnost, pórovitost, čára zrnitosti

9. Příklady 2: Pevnosti, modul pružnosti, návrh betonové směsi

10. Seminář 1: Silikátové materiály a pojiva

11. Seminář 2: Přírodní materiály

12: Seminář 3: Kovové materiály

13. Seminář 4: Polymery

Cíle studia:

Seznámení se stavebními materiály. Základní orientace v oblasti jejich vlastností, použití a zkušebních metod.

Studijní materiály:

!Svoboda, Luboš a kol.: Stavební hmoty. 2.přeprac. a dopl. vyd. Bratislava: Jaga, 2007. ISBN 978-80-8076-057-1

!Pytlík Petr: Technologie betonu.2. vyd. Brno : VUTIUM, 2000, ISBN: 80-214-1647-5

?Soutsos M., Domone, P.: Construction Materials. Their Nature And Behaviour, Taylor & Francis Group; 2017, ISBN 9781498741101.

?Mouton, Yves: Organic Materials in Civil Engineering, ISTE Ltd. 2006, ISBN: 978-1-905-20911-8

?Haimei Zhang: Building Materials in Civil Engineering. Woodhead Publishing 2011, ISBN 978-1-84569-955-0

?Chybík, Josef: Přírodní stavební materiály. Grada 2009, ISBN 978-80-247-2532-1

Poznámka:
Další informace:
https://k123.fsv.cvut.cz/stavebni-hmoty/
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost TH:C-204

10:00–12:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
C204
Čt
místnost TH:A-336

10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
A336
místnost TH:A-336

18:00–19:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (budova FSv)
A336

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2827006.html