Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Laboratorní diagnostika a technika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17KBILDT Z,ZK 4 4P+4L česky
Garant předmětu:
Iveta Horáčková, Martina Turchichová
Přednášející:
Martin Paškan, Martina Turchichová
Cvičící:
Iveta Horáčková, Martin Paškan, Martina Turchichová
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmět seznamuje studenty s principy metod používaných v biochemické laboratoři a s jejich aplikacemi v laboratorní medicíně. Zvýšená pozornost bude věnována typům výstupů těchto metod a možnostem analýz získaných dat.

V rámci počítačových cvičení si studenti osvojí základní postupy vyhodnocování biochemických výsledků a seznámí se s databázemi, která biochemická data shromažďují a dále zpracovávají.

Požadavky:

Požadavky k získání zápočtu:

Zápočet lze získat 100% účastí na cvičeních a splněním a vypracováním všech zadaných úkolů. Neúčast na cvičeních (ze závažných důvodů) musí být omluvená a nahrazená.

Průběh a hodnocení zkoušky:

Zkouška probíhá ústní formou a pokrývá rozsah přednášek i cvičení. Celkové hodnocení odpovídá platné klasifikační stupnici.

Osnova přednášek:

1. Princip bioanalytických metod v klinické laboratoři (klinická biochemie, stanovované analyty, vlastnosti laboratorní metody).

2. Optické metody (atomová a molekulová spektrometrie, nespektrální metody, NMR, rentgenová analýza).

3. Elektrochemické metody (potenciometrie, konduktometrie, coulometrie, amperometrie, voltametrie). Biosenzory. Laboratorní automatizace (automatizované analyzátory, LIS, POCT).

4. Elektromigrační metody (gelová a kapilární elektroforéza, isoelektrická fokusace). Membránové procesy (membránová filtrace, dialýza, reverzní osmóza).

5. Imunochemické metody (precipitační a neprecipitační imunometody). Genetické metody (isolace a sekvenace DNA, restrikční analýza, PCR).

6. Chromatografie (separační mechanismy, tenkovrstvá kapalinová chromatografie, plynová chromatografie, kolonová kapalinová chromatografie, HPLC). Extrakce a precipitace. Centrifugace.

7. Hmotnostní spektrometrie (principy ionisace a separace částic, proteomika).

Osnova cvičení:

1. Vlastnosti analytické metody a zásady „práce s čísly“.

2. Zpracování spektrometrických dat - kalibrační křivka.

3. Potenciometrická data - analýza titrační křivky.

4. Výstupy elektromigračních metod - zpracování obrazu, vytvoření a analýza densitometrických křivek.

5. Enzymová kinetika - metoda nelineární regrese.

6. Charakteristiky chromatografu. Parametry centrifugace.

7. Zpracování MS spekter.

Cíle studia:

Cílem studia je seznámit se se základními metodami používanými v klinické laboratoři, pochopit jejich principy a porozumět možnostem, jak počítačově zpracovávat jejich výstupy. Student by se měl po absolvování předmětu orientovat v pojmech používaných v kontextu laboratorní medicíny.

Studijní materiály:

1. Klouda, P.: Moderní analytické metody. Nakladatelství Pavel Klouda, Ostrava 2003.

2. Káš, J., Kodíček, M., Valentová, O.: Laboratorní techniky biochemie. Vydavatelství VŠCHT Praha, Praha 2006.

3. Galuszka, P., Luhová, L.: Laboratorní technika pro biochemiky. Katedra biochemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, Olomouc 2005.

4. Štern, P., a kol.: Obecná a klinická biochemie pro bakalářské obory studia. Nakladatelství Karolinum, Praha 2011.

5. Kodíček, M.: Biochemické pojmy - výkladový slovník. Vydavatelství VŠCHT Praha, Praha 2004.

6. Mikkelsen, S. R., Cortón, E.: Bioanalytical Chemistry. Wiley & Sons, Inc., Hoboken 2004.

7. Arneson, W., Brickell, J.: Clinical Chemistry - A Laboratory Perspective. F. A. Davis Company, Philadelphia 2007.

8. Gauglitz, G., Vo-Dinh, T.: Handbook of Spectroscopy. Wiley & Sons, Inc., Hoboken 2003.

9. Günzler, H., Williams, A.: Handbook of Analytical Techniques. Wiley & Sons, Inc. Hoboken 2001.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2801906.html