Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Zobrazovací systémy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBIZS KZ 3 2P česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Elektromagnetické záření a vztah k jednotlivým typům lékařských diagnostických zobrazovacích systémů. Základy teorie zobrazení. Aplikace aparátu 2D FT. Přenosové vlastnosti zobrazovacích systémů. Optické zobrazovací systémy. Televizní zobrazovací systémy (zahrnující videoendoskopické zobrazovací systémy). Základní metody předzpracování obrazu. Infrazobrazovací systémy (termovizní systémy). RTG zobrazovací systémy. Gamazobrazovací systémy. Ultrazvukové zobrazovací systémy. Dopplerovské systémy. CT systémy (základní princip, schematické uspořádání systému, základní fyzikální princip, vývojové generace, základní principy rekonstrukce). Systémy zobrazování magnetickou rezonancí. Princip PET a SPECT. Specializované zobrazovací systémy. Předmět a zejména laboratorní cvičení poskytují studentům náhled na principy tvorby vzniku obrazových dat používaných v lékařství, na princip metod jejich snímání, digitalizaci a následného zpracování, na princip funkce a vlastnosti snímacích obrazových prostředků v souvislostech, což má význam zejména z hlediska interdisciplinárnosti předmětu a oboru jako celku.

Požadavky:

Klasifikovaný zápočet je tvořen dvěma písemnými testy v 8. a 12. týdnu mimo čas přednášky vždy z realizovaných přednášek, kde je kombinována varianta odpovědí typu ABC (vždy jedna správná) - 2 body a varianta, kdy je třeba odpovídat písemně - 10 bodů (velmi důležité otázky). Test je opraven se studentem. Hodnocení dle klasifikační stupnice ECTS. V případě odmítnutí hodnocení bude klasifikován F.

Osnova přednášek:

1. Úvod, osnova, podmínky zápočtu a zkoušky, doporučená literatura, přehled zobrazovacích systémů, klasifikace, vztah k elektromagnetickému spektru

2. Parametry a přenosové vlastnosti zobrazovacích soustav

3. RTG, RTG-TV systémy, DSA, digitální radiografie

4. Televizní zobrazovací systémy + základy snímání a digitalizace (mikroskopické zobrazovací systémy, TV systémy, HW + SW)

5. Infrazobrazovací systémy v lékařství (termovizní)

6. Endoskopické zobrazovací systémy

7. Státní svátek - volno bez výuky a bez náhrady

8. CT - výpočetní tomografie I.

9. CT - výpočetní tomografie II.

10. Zobrazování magnetickou rezonancí I.

11. Zobrazování magnetickou rezonancí II.

12. Zobrazování v nukleární medicíně (Angerova kamera), PET - pozitronová emisní tomografie, SPECT - jednofotonová emisní tomografie.

13. Ultrazvukové zobrazovací systémy I.

14. Ultrazvukové zobrazovací systémy II., Dopplerovské systémy

Osnova cvičení:

předmět nemá cvičení

Cíle studia:

Cílem je seznámit studenty s obecnými základy teorie procesu zobrazení, metodami snímání, hodnocení a zpracování obrazové informace, vlastnostmi obrazových signálů, principy vytváření obrazu a s obecným kvantitativním hodnocením kvality zobrazovacích modalit s přímou syntézou obrazu používaných v lékařství. Není kladen důraz na detailní technické provedení jednotlivých systémů, ale pouze na dostupná koncepční řešení a pochopení z nich vyplývajících fyzikálních limitů dosažitelných technických parametrů. U všech modalit je kladen důraz na využití obecných metod kvantitativní analýzy kvality procesu zobrazení pro danou část elektromagnetického spektra a uzv těchto zařízení. Student bude schopen posoudit, na základě takto standardně definovaných technických parametrů, zda splňuje požadavky, které jsou lékaři na modalitu kladeny. Všechny takovéto poznatky jsou pak výchozím předpokladem ke správnému postupu technika při výběru a aplikaci dané modality a též nezbytným minimem pro zajištění potřebné kvality výsledných obrazových dat. Snahou je, aby studenti byli navozeni do situacem jaky kdyby vykonávali funkci technika na RDG klinice, či klinice zobrazovacích metod a mají řešit úlohy, se kterými se setkají na budoucích pracovištích velmi často. Tento přístup se osvědčil a vede k větší samostatnosti a zájmu studentů a k vyšší uplatnitelnosti absolventů v praxi.

Studijní materiály:

[1] Svatoš, J.: Zobrazovací systémy v lékařství. Skriptum ČVUT, 1998.

[2] Drastich, A.: Netelevizní zobrazovací systémy. Skriptum FEI VUT v Brně, 2001.

[3] Zuna, I., Poušek,L.: Úvod do zobrazovacích metod v lékařské diagnostice. Skriptum ČVUT, 2007.

[4] Hozman, J., Bernas, M., Klíma, M., Dvořák, P. Zpracování obrazové informace. Praha: Vydavatelství ČVUT, 1996.

[5] Materiály ke kurzu Získání a zpracování obrazu v mikroskopii [online]. Jiří Hozman, c2002-2007. Poslední změna 6. 6. 2006 [cit. 2007-01-18]. URL:

http://webzam.fbmi.cvut.cz/hozman/

[6] Rezňák a kol.: Moderné zobrazovacie metódy v lekárskej diagnostike. Osveta, 1992.

[7] Hozman, J., Roubík, K. Tomografické zobrazovací metody v lékařství - CT. Výukový videoprogram (VHS, CDROM). Praha: AVTC ČVUT, 2002. Je k dispozici na

http://www.civ.cvut.cz/info/info.php?id=148 a dále na http://www.civ.cvut.cz/info/info.php?&did=603)

[8] Roubík, K.: Fyzikální základy JMR. Učební text pro studenty FBMI. (k dispozici na stránce předmětu)

[9] Drastich, A.: Zobrazovací systémy v lékařství, Ediční středisko VUT Brno. 1990

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2793806.html