Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Lékařské přístroje a zařízení

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBILPZ KZ 3 2P česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Přehled a kategorizace prostředků zdravotnické techniky dle mezinárodních směrnic (direktiv EU) včetně české a mezinárodní terminologie. Přístroje či zařízení diagnostické, terapeutické a zařízení zdravotnických pracovišť. Zesilovače biopotenciálů. Elektrokardiografy. Přístroje pro měření krevního tlaku. Měření srdeční frekvence (kardiotachometr). Diluční metody pro měření průtoku krve a minutového objemu. Pletysmografie a měření nasycení krve kyslíkem (pulzní oxymetrie). Elektroencefalografie. Elektromyografie. Pneumometrie. Lékařské monitory a centrály. Přístroje pro elektrostimulaci a elektrochirurgii. Lékařská přístrojová technika v terapii (ultrazvukové přístroje, radioterapeutické a radioizotopové přístroje). Kryogenní technika. Podpůrné oběhové přístroje, přístroje pro výměnu krevních plynů, přístroje pro dialýzu, systémy pro podporu jater, dávkovače inzulínu. Implantabilní prostředky - stimulátory (kardiostimulátory), defibrilátory, kardiovertry. Podstata telemetrie. Přístroje pro audiologii Elektrická bezpečnost provozu zdravotnické techniky.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Úvod do předmětu. Kategorizace zdravotnických prostředků, přístroje či zařízení diagnostické a terapeutické zdravotnické elektrické přístroje a zařízení zdravotnických pracovišť. Mezinárodní směrnice (direktivy EU). Ukázka blokových schémat významných přístrojů a zařízení a jejich funkcí pro ilustraci v úvodu předmětu. Přehled požadovaných technických parametrů, specifika použití, požadavky na bezpečnost (specifika návrhu obecně).

2.Zesilovače biopotenciálů, snímací elektrody, zapisovací systémy (koncepce, princip činnosti, druhy elektrod a jejich vlastnosti).

3.Měření bioelektrické aktivity svalů (EMG) - elektromyograf, požadavky na přístroj, obecné blokové uspořádání, popis funkce, konstrukční uspořádání, koncepce moderních přístrojů, časté problémy - artefakty a rušení, příslušenství, vztah k normám ČSN, ČSN EN

4.Přístroje pro měření krevního tlaku - metody měření krevního tlaku (přímé, nepřímé - auskultační, impedanční reografie, oscilometrie, pomocí jedné a dvou manžet), měřiče krevního tlaku (tlakoměry), požadavky na přístroj, obecné blokové uspořádání, popis funkce, konstrukční uspořádání, koncepce moderních přístrojů, časté problémy - artefakty a rušení, příslušenství, vztah k normám ČSN, ČSN

EN, kalibrace

5.Měření bioelektrické aktivity srdce (EKG) - elektrokardiografy, vektorkardiografy, požadavky na přístroj, obecné blokové uspořádání, popis funkce, konstrukční uspořádání, koncepce moderních přístrojů, časté problémy - artefakty a rušení, příslušenství, vztah k normám ČSN, ČSN EN

6.Měření srdeční frekvence (kardiotachometr), fonokardiografie - požadavky na přístroj, obecné blokové uspořádání, popis funkce, konstrukční uspořádání, koncepce moderních přístrojů, časté problémy - artefakty a rušení, příslušenství, vztah k normám ČSN, ČSN EN. Měření průtoku krve (diluční metody) - princip diluce, termodiluce, barvivová diluce, elektromagnetický průtokoměr, impedanční měření průtoku krve, dvou a čtyř elektrodové měření, reografie, bioimpedance, metody měření

7.Pneumometrie (měření plicních objemů a kapacit, spirometr pneumotachograf), přístroje pro sledování a vyhodnocování tělesných funkcí.

8.Přístroje pro elektrostimulaci a elektrochirurgii - principy stimulace, požadavky na přístroje, obecné blokové uspořádání, popis funkce, konstrukční uspořádání, koncepce moderních přístrojů, časté problémy - rušení od vlastních přístrojů, příslušenství, vztah k normám ČSN, ČSN EN, EN

9.Měření bioelektrické aktivity mozku (EEG) - elektroencefalogtraf, požadavky na přístroj, obecné blokové uspořádání, popis funkce, konstrukční uspořádání, koncepce moderních přístrojů, časté problémy - artefakty a rušení, příslušenství, vztah k normám ČSN, ČSN EN

10.Přístroje pro audiologii (souvislosti s EEG - BERA), oftalmologii, okulografii a optometrii - požadavky na přístroje, obecné blokové uspořádání, popis funkce, konstrukční uspořádání, koncepce moderních přístrojů, čast problémy - artefakty a rušení, příslušenství, vztah k

normám ČSN, ČSN EN, EN

11.Lékařská přístrojová technika užívaná v terapii ( ultrazvukové přístroje, radioterapeutické a radioizotopové přístroje)

12.Umělé orgány: umělé srdce a související podpůrné oběhové přístroje, protézy srdečních chlopní, umělé plíce a přístroje pro výměnu krevních plynů, umělé ledviny, přístroje pro peritoneální dialýzu, systémy pro podporu jater, umělá slinivka, umělé nervové kanály, umělá krev, umělá pokožka a kožní náhrady

13.Implantabilní prostředky - kardiostimulátory, defibrilátory, kardiovertry - principy činnosti, požadavky na přístroje, obecné blokové uspořádání, popis funkce, konstrukční uspořádání, koncepce moderních přístrojů, časté problémy - artefakty a rušení, příslušenství, vztah k normám ČSN, ČSN EN, EN, podstata telemetrie

14.Elektrická bezpečnost provozu zdravotnické techniky - specifika zdravotnických rozvodů, kontrolované parametry, možnosti propojování lékařských přístrojů v různých klasifikačních a izolačních třídách, zásady konstrukce lékařských přístrojů z hlediska bezpečnosti pro pacienta - dvě izolační bariéry, EMC, vztah k normám

Osnova cvičení:

předmět nemá cvičení

Cíle studia:

Předmět si klade za cíl seznámit studenty s přehledem a kategorizací prostředků zdravotnické techniky, s patřičnou terminologií, s blokovými schématy významných zdravotnických elektrických přístrojů a zařízení (zejména z oblasti diagnostické a terapeutické techniky) a jejich funkcí, se stručnou charakteristikou v podobě požadovaných parametrů, specifikami použití, možnými artefakty ovlivňující výstup a požadavky na bezpečnost. A to vše vsouvislosti s platnou legislativou a českými státními normani týkajícími se zdravotnických prostředků.

Studijní materiály:

[1] ROZMAN, J.: Elektronické přístroje v lékařství. Academia, Praha, 2006. ISBN 80-200-1308-3 (kniha v

dostatečném počtu ve fakultní knihovně FBMI)

[2] PENHAKER, M., TIEFENBACH, P., IMRAMOVSKÝ, M., KOBZA, F. Lékařské diagnostické přístroje - učební texty. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ostrava 2004 ISBN: 80-248-0751-3 (kniha v dostatečném počtu ve fakultní knihovně FBMI

[3] HRAZDÍRA, I., MORNSTEIN, V.: Lékařská biofyzika a přístrojová technika. Neptun, Brno, 2001, 2004 (kniha v dostatečném počtu ve fakultní knihovně FBMI)

[4] VEJROSTA, V. Konstrukce zdravotnických elektrických přístrojů - aplikace požadavků mezinárodních a evropských norem. Praha: Česká společnost pro zdravotnickou techniku, 2001 (brožura v dostatečném počtu ve fakultní knihovně FBMI

[5] ČSN EN 60601-1 Zdravotnické elektrické přístroje Část 1 Všeobecné požadavky na bezpečnost. Praha: Český normalizační institut, 1993 (norma dostupná ve FK FBMI)

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2793706.html