Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Fyzikální chemie 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
15FCHN4 Z,ZK 5 3+2
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

V první části Fyzikální chemie 4 věnované reakční kinetice je kurz zaměřen na reakční rychlost; izolované reakce různých řádů; simultánní reakce; průtokové

reaktory a na tepelnou závislost rychlostních konstant. Podrobně je zde diskutována srážková teorie, teorie aktivovaného komplexu a chemická dynamika Rovněž jsou diskutovány řetězové reakce atomů a volných radikálů a reakce v kapalných roztocích.Studovaná problematika je procvičována řešením vybraných reakčních systémů

Ve druhé části přednášky studenti studují základy tuhých látek, zejména typy vazeb v tuhých látkách, krystalickou strukturu a její popis a krystalovou symetrii. Pozornost je také věnována původu rentgenového záření a jeho využití při studiu krystalické struktury. Zde je také podrobně popsána Debyeova-Sherrerova metoda a její různorodé aplikace.

Požadavky:

Diferenciální a integrální počet, obecná chemie.

Osnova přednášek:

1. Rychlost a řád chemických reakcí.

2. Reakce prvního, druhého, třetího a jiných řádů.

3. Simultánní reakce a průtokové reaktory.

4. Teplota a reakční rychlost.

5. Různé teorie reakčních rychlostí.

6. Řetězové a rychlé reakce.

7. Reakce v kapalných roztocích.

8. Vazby v tuhých látkách a krystalová mřížka.

9. Krystalografické systémy a Millerovy indexy.

10. Původ a detekce rentgenového záření.

11. Braggův zákon a Debyeova - Scherrerova metoda.

12. Rentgenografie v různých aplikacích.

Osnova cvičení:

1. Různé vyjádření reakční rychlosti, rychlostní konstanty.

2. Reakce prvního a druhého řádu, kinetické rovnice mocninného typu.

3. Stanovení řádu reakce integrální metodou.

4. Stanovení řádu reakce diferenciální metodou.

5. Stanovení řádu reakce metodou poločasů.

6. Chemická kinetika homogenních soustav.

7. Reakce bočné.

8. Reakce následné

9. Reakce vratné.

10. Reakční mechanismus řetězové reakce.

11. Teplota a reakční rychlost, výpočet aktivační energie.

12. Úvod do kinetiky heterogenní reakce

Cíle studia:

Znalosti:

Studenti získají znalosti základů reakční kinetiky a struktury tuhých látek.

Schopnosti:

Studenti budou schopni analyzovat izolované chemické reakce i jejich systémy z kinetického hlediska. Dále budou schopni vyšetřit základní parametry krystalických mřížek.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] V. Múčka: Reakční kinetika, 2. vydání, Vydavatelství ČVUT, Praha 1996

[2] R.Silber: Výpočty pro jaderné chemiky, Chemická termodynamika a reakční kinetika, 1. vydání, Vydavatelství ČVUT, Praha 2003

Doporučená literatura:

[1] R. Brdička, J. Dvořák: Základy fyzikální chemie, Academia, Praha 1977

[2] W.J. Moore: Fyzikální chemie, SNTL, Praha 1979

[3] P. Atkins, J. de Paula: Physical Chemistry, seventh edition. Oxford University press, Oxford, New York 2002

[4] J. Bareš, Č. Černý, V. Fried, J. Pick : Příklady a úlohy z fyzikální chemie, 3. vydání, SNTL-ALFA, Praha 1971

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 11. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2783806.html