Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Toxikologie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
15TOX ZK 2 2+0
Garant předmětu:
Ján Kozempel
Přednášející:
Ján Kozempel, Martin Vlk
Cvičící:
Ján Kozempel, Martin Vlk
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

Přednáška podává základní a ucelený přehled toxikologie. Zahrnuje obecnou a speciální toxikologii, problematiku informací a legislativy v toxikologii, i pohled na praktické aspekty práce s chemickými látkami. V obecné toxikologii je podán obecný výklad problematiky toxicity chemických sloučenin (toxický účinek, hazard a riziko, závislost účinku na dávce, toxikologické indexy). Jsou probrány mechanismy absorpce, distribuce, biotransformace a vylučování xenobiotik z organismu, včetně základních toxikokinetických pojmů. Jsou vysvětleny mechanismy vybraných toxických účinků (toxikodynamika). Je rozebrána problematika hodnocení a testování toxicity a zmíněny základy analytické toxikologie. Ve speciální (systematické) toxikologii je probírána toxikologie toxicky významných sloučenin. Výklad anorganických sloučenin sleduje periodickou soustavu prvků, organické sloučeniny jsou probírány po skupinách podle funkčních skupin. Jsou zmíněny i některé přírodní toxiny. Další část přednášky je věnována problematice využití a vyhledávání informací o toxicitě a toxikologii a legislativě týkající se chemických látek a práce s nimi (REACH). Přednáška je ukončena základním přehledem pravidel bezpečnosti práce v chemické laboratoři a přehledem první pomoci při intoxikacích.

Požadavky:

Přednáška je určena studentům bakalářského, magisterského i pedagogického studia chemických oborů. Předpokládá základní znalosti fysikálně-chemické, organické, anorganické chemie a biochemie. Zkouší se vše, co bylo odpřednášeno. Zkouška probíhá formou testu, požadavek pro splnění je více než 60 % bodů z možných.

Osnova přednášek:

1. Obecná toxikologie ? základní terminologie.

2. Biologie a fysiologie, mechanizmy vstřebáváni a distribuce chemikálií.

3. Biotransformace a vylučování chemikálií.

4. Mechanizmus základních toxických účinků, faktory a toxikologické indexy.

5. Experimentální toxikologie.

6. Kvalitativní a kvantitativní vztahy mezi chemickou strukturou a biologickými účinky.

7. Toxikologie anorganických sloučenin.

8. Toxikologie organických a organokovových sloučenin.

9. Analytická toxikologie, ekotoxikologie a predikční toxikologie.

10. Legislativa a výklad evropského práva ? REACH.

11. Zásady bezpečnosti práce v chemické laboratoři.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem přednášky je podat obecný a ucelený přehled o základních oblastech toxikologie. Zahrnuje zásady bezpečné práce a hygieny v chemické laboratoři z hlediska práce s jedy. Věnuje se legislativě, týkající se jedů a práce s nimi. V současné době je výklad legislativy důležitý v tom, že právo naší republiky se přizpůsobuje právu evropské unie, která definuje jedy jinak. Výklad i těchto „dvou práv“ je součástí přednášky.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Prokeš, J. a kol.: Základy toxikologie. Obecná toxikologie a ekotoxikologie. Praha, Karolinum a Galén 2005.

[2] Casaret & Doull?s Toxicology. The Basic Science of Poisons. 6th Ed. New York, McGrawHill 2001.

[3] A Textbook of Modern Toxicology. 3rd Ed. Edited by Ernest Hodgson. New York, Wiley 2006.

[4] Reich, F.X.: Taschenatlas der Toxikologie. Substanzen, Wirkungen, Umwelt. 2. Aufl. Stuttgart, Thieme 2002.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2783706.html