Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Dopravní stavby a územní plánování

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
136DSUP Z,ZK 6 5P+1C česky
Předmět je náhradou za:
Dopravní stavby a územní plánování (136DSUZ)
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra silničních staveb
Anotace:

Návrhové kategorie silnic a dálnic, návrhová rychlost, směrové a výškové řešení trasy, uspořádání silnic a dálnic v příčném řezu, zemní těleso - rozměry, tvary, odvodnění. Místní komunikace, rozdělení a označování, definice prostoru MK, odlišnosti v navrhování, provozu a vybavení. Vozovka, rozdělení, zásady návrhu. Bezpečnostní zařízení, křižovatky a křížení.

Urbanismus a územní plánování na celostátní, krajské a obecní úrovni. Nástroje a orgány územního plánování. Územně plánovací dokumentace a územně plánovací podklady, jejich pořízení, obsah, cíle a principy. Venkovský prostor a krajina, prostředí venkova a jeho plánování. Prostředí a funkční složky měst a sídel. Veřejná infrastruktura.

Úvod do základní terminologie v oblasti kolejové dopravy včetně Zákona o drahách. Problematika železničních přejezdů z pohledu zabezpečení, navrhování a provozování. Tramvajová doprava - historie, zásady a principy konstrukce tramvajové trati, interakce se životním prostředím. Metro jako systém městské kolejové dopravy. Základní principy a parametry z pohledu navrhování tratí metra. Železniční stavby - úvod do problematiky projektování a konstrukce železniční trati v podmínkách ČR.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Student se seznámí se základy projektování pozemních komunikací a dimenzování vozovek. Naučí se pracovat s projektovou dokumentací, bude schopen navrhnout (resp. posoudit správnost návrhu) konstrukci vozovky pro jednoduché podmínky.

Cílem je poskytnout studentům základní orientaci v územním plánování a urbanismu a informaci o hlediscích a parametrech, které ovlivňují kvalitu prostředí sídla. Zásadní pozornost bude věnována vybraným nástrojům územního plánování a postupům jejich pořízení.

Cílem je poskytnout studentům základní orientaci v oblasti kolejové dopravy se zaměřením na problematiku spojenou s projektováním a výstavbou jednotlivých druhů kolejové dopravy.

Studijní materiály:

!Slabý, Uhlík, Havlíček: Dopravní inženýrství I, skripta, ČVUT v Praze, 2011, ISBN 978-80-01-04856-6

!Spatial development policy of the Czech Republic: updated version 1. Praha: Ministry of Regional Development of the Czech Republic, 2015. ISBN 978-80-7538-027-2

!Krejčiříková, Špačková: Dopravní stavby, Část :Kolejová doprava, skripta, ČVUT v Praze, 2002, ISBN 80-01-02444-X

?HCM 2010: Highway Capacity Manual. 5th ed. Washington, D.C.: Transportation Research Board, 2010, ISBN 978-0-309-16077-3

?Kubát, Pejša, Jacura, Trešl: Městská a příměstská kolejová doprava, kniha, Wolters Kluwer ČR, a.s., Praha, 2010, ISBN 978-80-7357-539-7

:ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic

:Principy a pravidla územního plánování - prezentace ÚZR Brno http://www.uur.cz/default.asp?ID=2571

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2781706.html