Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Dopravní stavby a územní plánování

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
136DSUP Z,ZK 6 5P+1C česky
Vztahy:
Předmět 136DSUP může při kontrole studijních plánů nahradit předmět 136DSUZ
Předmět 136DSUP může být splněn v zastoupení předmětem 136DSUZ
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra silničních staveb
Anotace:

Návrhové kategorie silnic a dálnic, návrhová rychlost, směrové a výškové řešení trasy, uspořádání silnic a dálnic v příčném řezu, zemní těleso - rozměry, tvary, odvodnění. Místní komunikace, rozdělení a označování, definice prostoru MK, odlišnosti v navrhování, provozu a vybavení. Vozovka, rozdělení, zásady návrhu. Bezpečnostní zařízení, křižovatky a křížení.

Urbanismus a územní plánování na celostátní, krajské a obecní úrovni. Nástroje a orgány územního plánování. Územně plánovací dokumentace a územně plánovací podklady, jejich pořízení, obsah, cíle a principy. Venkovský prostor a krajina, prostředí venkova a jeho plánování. Prostředí a funkční složky měst a sídel. Veřejná infrastruktura.

Úvod do základní terminologie v oblasti kolejové dopravy včetně Zákona o drahách. Problematika železničních přejezdů z pohledu zabezpečení, navrhování a provozování. Tramvajová doprava - historie, zásady a principy konstrukce tramvajové trati, interakce se životním prostředím. Metro jako systém městské kolejové dopravy. Základní principy a parametry z pohledu navrhování tratí metra. Železniční stavby - úvod do problematiky projektování a konstrukce železniční trati v podmínkách ČR.

Požadavky:
Osnova přednášek:

DSUZ ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ-PROGRAM PŘEDNÁŠEK

01. Úvod do oboru urbanismu a územního plánování, obsah a smysl územně plánovací činnosti, územně správní členění, územní plánování a veřejná správa;

02. Venkovský prostor a krajina, základní definice a pojmy související s prostředím venkova a jeho plánováním, vesnické osídlení, krajina, typy krajiny, ochrana krajiny, kulturní hodnoty krajiny, krajinný ráz;

03. Prostředí města, základní definice a pojmy související s městským prostředím a jeho plánováním, funkční subsystémy města, urbanistická struktura zástavby, město a krajina, funkce zeleně ve městě;

04. Územní plánování na celostátní, krajské, obecní úrovni – přehled nástrojů územního plánování;

05. Územně plánovací činnost – orgány územního plánování, proces pořizování územně plánovací dokumentace;

06. Politika územního rozvoje a územně plánovací dokumentace – politika územního rozvoje, územní rozvojový plán, zásady územního rozvoje, územní plán a regulační plán. Obsah územně plánovacích dokumentací a jejich cíle, principy a nástroje;

07. Územně plánovací podklady – územně analytické podklady a územní studie, proces jejich pořízení, jejich obsah, cíle, principy;

08. Funkční a prostorová regulace, podmíněnost výstavby v ÚPD, podmínky využití a hmotově prostorová regulace, podmíněnost změn v území;

09. Veřejná infrastruktura - veřejná prostranství, veřejná občanská vybavenost, technická a dopravní infrastruktura, jejich typy a význam pro kvalitu a rozvoj sídel;

10. Ochrana veřejného zájmu a mapové podklady, omezení vlastnických práv a ochrana veřejného zájmu v územním plánování, mapové podklady;

11. Celkové shrnutí a zopakování probrané látky;

12. Zkouškový předtermín

Osnova cvičení:

- Posouzení rozhledových poměrů na železničních přejezdech,

- Situační výkres, konzultace,

- Směrový návrh silniční trasy,

- Výškový návrh silniční trasy,

- Šířkové uspořádání PK, příčné řezy,

- Konstrukce vozovky, konzultace.

Cíle studia:

Student se seznámí se základy projektování pozemních komunikací a dimenzování vozovek. Naučí se pracovat s projektovou dokumentací, bude schopen navrhnout (resp. posoudit správnost návrhu) konstrukci vozovky pro jednoduché podmínky.

Cílem je poskytnout studentům základní orientaci v územním plánování a urbanismu a informaci o hlediscích a parametrech, které ovlivňují kvalitu prostředí sídla. Zásadní pozornost bude věnována vybraným nástrojům územního plánování a postupům jejich pořízení.

Cílem je poskytnout studentům základní orientaci v oblasti kolejové dopravy se zaměřením na problematiku spojenou s projektováním a výstavbou jednotlivých druhů kolejové dopravy.

Studijní materiály:

!Slabý, Uhlík, Havlíček: Dopravní inženýrství I, skripta, ČVUT v Praze, 2011, ISBN 978-80-01-04856-6

!Spatial development policy of the Czech Republic: updated version 1. Praha: Ministry of Regional Development of the Czech Republic, 2015. ISBN 978-80-7538-027-2

!Krejčiříková, Špačková: Dopravní stavby, Část :Kolejová doprava, skripta, ČVUT v Praze, 2002, ISBN 80-01-02444-X

?HCM 2010: Highway Capacity Manual. 5th ed. Washington, D.C.: Transportation Research Board, 2010, ISBN 978-0-309-16077-3

?Kubát, Pejša, Jacura, Trešl: Městská a příměstská kolejová doprava, kniha, Wolters Kluwer ČR, a.s., Praha, 2010, ISBN 978-80-7357-539-7

:ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic

:Principy a pravidla územního plánování - prezentace ÚZR Brno http://www.uur.cz/default.asp?ID=2571

Zákony č.183/2006 Sb. a 283/2021 Sb. (Stavební zákon)

Vyhlášky č. 500/2006 Sb. a 501/2006 Sb.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2781706.html