Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Moderní nástroje výrobních systémů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
2381114 Z,ZK 4 1P+3C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav řízení a ekonomiky podniku
Anotace:

Podle posledních průzkumů bohužel stále ještě mnoho manažerů a studentů nemá dostatečné povědomí o některých moderních nástrojích a technologiích, které významným způsobem začínají měnit současné podnikatelské prostředí.

Předmět Moderní nástroje výrobních systémů se snaží tento nedostatek odstraňovat a zaměřuje se právě na představení vybraných moderních podnikových nástrojů a technologií (viz tematické oblasti níže). Konkrétně posluchače seznamuje s jejich významem, principy, funkcemi, přednostmi a omezeními, případně s problematikou jejich vzájemné integrace. Dále se předmět ve velké míře zabývá možnostmi jejich využití, které jsou prezentovány na úspěšných příkladech z praxe, případových studiích či prostřednictvím vlastní samostatné i skupinové práce na cvičeních (viz tematické oblasti níže). Na všechny představované nástroje a technologie se předmět snaží nahlížet jak z manažersko-ekonomického, tak samozřejmě i z technického hlediska.

Cílem tohoto předmětu však není posluchače pouze seznámit s vybranými nástroji a technologiemi, ale rovněž je inspirovat a předávat jim impulsy k potenciálnímu využití v podnicích. Vykročte do budoucnosti tím nejlepším možným způsobem!

Požadavky:
Osnova přednášek:

01. Úvod do předmětu

02. Průmysl 4.0 (Industry 4.0) - pojící koncept

03. Digitální podnik

04. Environmentální modelování

05. Automatizace a robotizace

06. Simulace robotických buněk a ergonomie

07. Virtuální a rozšířená realita, 3D skenování

08. Aditivní výroba I

09. Aditivní výroba II

10. Pokročilé plánování a rozvrhování

11. Smart Data - Big Data, Internet of Things

12. Smart Data - Cloud Computing, Machine Learning

13. Business Intelligence

Osnova cvičení:

01. Teambuildingová hra/aktivita

02. Environmentální modelování - zpracování případové studie

03. Environmentální modelování - zpracování případové studie

04. Simulace robotických buněk a ergonomie - představení prostředí 3D SW

05. Simulace robotických buněk a ergonomie - práce v 3D SW

06. Simulace robotických buněk a ergonomie - zpracování projektu v 3D SW

07. Aditivní výroba - příklady využití, kalkulace nákladů, manažerské rozhodování

08. Pokročilé plánování a rozvrhování - zpracování případové studie - ručně

09. Pokročilé plánování a rozvrhování - zpracování případové studie - pomocí SW

10. Smart Data - příklady využití, kalkulace nákladů

11. Business Intelligence - představení prostředí a práce s vybraným SW

12. Exkurze do vybraného podniku

13. Exkurze do vybraného podniku

Cíle studia:

Cílem tohoto předmětu však není posluchače pouze seznámit s vybranými nástroji a technologiemi, ale rovněž je inspirovat a předávat jim impulsy k potenciálnímu využití v podnicích. Vykročte do budoucnosti tím nejlepším možným způsobem!

Studijní materiály:

S ohledem na to, že existuje velké množství volně dostupných velmi kvalitních a hodnotných zdrojů zaměřených na danou problematiku, jsou zde uvedeny pouze některé vybrané zdroje.

- MAŘÍK, Vladimír a kol. Průmysl 4.0: výzva pro Českou republiku. Vydání 1. Praha: Management Press, 2016. 262 stran. ISBN 978-80-7261-440-0.

- PILNÝ, Ivan. Digitální ekonomika: žít nebo přežít. 1. vydání. Brno: BizBooks, 2016. 216 stran. ISBN 978-80-265-0481-8.

- VEBER, Jaromír a kol. Digitalizace ekonomiky a společnosti: výhody, rizika, příležitosti. V nakladatelství Management Press vydání 1. Praha: Management Press, 2018. 198 stran. ISBN 978-80-7261-554-4.

- SODOMKA, Petr a KLČOVÁ, Hana. Informační systémy v podnikové praxi. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Brno: Computer Press, 2010. 501 s. ISBN 978-80-251-2878-7.

- ZELENKA, A. Projektování výrobních procesů a systémů. Nakladatelství ČVUT, Praha, 2007. 135 s. ISBN 978-80-01-03912-0.

- CHUNDELA, L. Ergonomie. Nakladatelství ČVUT, 2005. ISBN 80-01-02301-X.

- CHUNDELA, L. Strojírenská ergonomie - příklady. Nakladatelství ČVUT, 2005. ISBN 80-01-02679-5.

- MAUERGAUZ, Yuri. Advanced planning and scheduling in manufacturing and supply chains. [Cham]: Springer, [2016], C2016. xxiii, 570 stran. ISBN 978-3-319-27521-5.

- SCHMARZO, Bill. Big data: understanding how data powers big business. Indianapolis, IN: John Wiley & Sons, 2013. ISBN 978-1-118-74003-3.

- Poskytnuté elektronické podklady. Materiály a katalogy vybraných výrobců technologií a nástrojů. Manuály a příručky k používaným SW.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2753006.html