Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Úvod do kryogenní techniky

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2181150 Z,ZK 5 3P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav procesní a zpracovatelské techniky
Anotace:

Předmět je zaměř na seznámení studentů s problematikou návrhu a provozu zařízení kryogenní techniky. Předkládá základní principy a technologie dosažení nízkých teplot, vhodné materiály a konstrukce. Ukazuje příklady výroby, montáže a provozu zařízení určených pro práci za nízkých teplot.

Požadavky:

Znalost termomechaniky.

Osnova přednášek:

1. Základy termomechaniky a principy oběhů pro dosahování nízkých teplot. 2. Vhodné konstrukční materiály a jejich vlastnosti pro kryogenní techniku. 3. Pracovní látky pro kryogeniku, tepelná izolace.4. Základní typy zařízení, princip a konstrukce ? kryogenerátory, kryostaty.5. Technologické linky aplikace nízkých teplot - děličky vzduchu, zkapalňovače plynů.6. Technologické linky aplikace nízkých teplot ? uskladnění a doprava kapalných plynů.7. Návrh zařízení kryogenní techniky, tepelné bilance.8. Pevnostní výpočty, mechanická namáhání zařízení.9. Výrobní postupy, montáž a údržba kryogenních zařízení.10. Utěsňování, materiály těsnění a zkoušky těsnosti kryogenních zařízení.11. Měření fyzikálních veličin, řízení a regulace aparátů za nízkých teplot.12. Využití speciálních vlastností materiálů při nízkých teplotách. Supravodivost.13. Základy bezpečnosti práce v prostřední nízkých teplot.

Osnova cvičení:

1. Tepelná bilance kryogenního oběhu2. Návrh kryostatu.3. Technologie zkapalňování plynů4. Pevnostní výpočet kryostatu.5. Návrh a výpočet těsnění kryogenního aparátu.6. Návrh měření teploty a tlaku při nízkých teplotách

Cíle studia:
Studijní materiály:

?Ota J.: Kryogenní technika a její aplikace, Praha, 2004.?Weisend J.G: Handbook of Cryogenic Enginnering, Taylor, 1998?Rotter M.: Fyzikální základy a technika nízkoteplotního experimentu, Praha 1982.?Jelínek J., Málek Z.: Kryogenní technika, Praha, 1982?Groszlpwski J.: Technika vysokého vakua, Praha, 1981.?Dúbravcová V.: Vakuová a ultravakuová technika, Alfa, 1998.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2713106.html