Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Ekonomika a vedení obchodu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBOEVO KZ 2 1P+1S česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmět představuje základní ekonomické termíny, právní formy podnikání, základatelský rozpočet, problematiku nákladů a výnosů, zjišťování výsledku hospodaření podniku. Hlavní náplní předmětu je problematika, podstata a struktura základních výkazů podniku (rozvaha, výsledovka a cashflow). Dále se předmět zabývá možnostmi financování podniku, finanční analýzou, cenovou strategií a daňovou soustavou.

Požadavky:

Předmět je ukončen klasifikovaným zápočtem. Hodnocení dle stupnice ECTS.

Podkladem pro klasifikaci je celkový součet bodů, které student získá během semestru.

Body lze získat při následujících aktivitách:

- kontrolní test max 30 bodů,

- aktivita na cvičeních max 10 bodů,

- zápočtový test max 60 bodů (minimální počet bodů ze zápočtového testu 30 bodů)

Povolena je max. 1 absence na seminářích.

Osnova přednášek:

1. Zahájení podnikatelské činnosti, majetková a kapitálová výstavba podniku.

2. Náklady, výnosy, výsledek hospodaření. Finanční výkazy podniku.

3. Ceny a cenová politika. Způsoby tvorby cen.

4. Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti.

5. Mzdové náklady. Zdravotní a sociální pojištění. Odpisy dlouhodobého majetku.

6. Daňová soustava v ČR. Přímé a nepřímé daně.

7. Možnosti financování podniku. Finanční analýza podniku

Osnova cvičení:

1. Podnikatelský plán. Zakladatelský rozpočet.

2. Sestavení finančních výkazů - rozvaha a výsledovka.

3. Klasifikace nákladů, metody kalkulace nákladů.

4. Daňová evidence. Dokumentace podniku. Kontrolní test.

5. Mzdové výpočty. Výpočty odpisů.

6. Daňové výpočty.

7. Zápočtový test.

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními ekonomickými pojmy, možnostmi podnikání, s přednostmi a nedostatky jednotlivých forem podnikání. Učí studenty sestavit zakladatelský rozpočet a orientovat se v základních finančních výkazech podniku. Cílem předmětu je seznámit studenty s náklady a výnosy podniku, výsledkem hospodaření podniku, problematikou mezd, odpisů apod.. Studenti budou seznámeni se způsoby cenové tvorby, se způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti. Na závěr budou studenti seznámeni s finančním vyhodnocením podnikání a vazbou na daňovou soustavu, konkrétně na daň z příjmu a daň z přidané hodnoty.

Studijní materiály:

1.BOROVSKÝ,J, : Ekonomika a vedení obchodu; skripta, ČVUT Praha, 2013

2.SYNEK, Miloslav a Eva KISLINGEROVÁ. Podniková ekonomika. 5., přeprac. a dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2010. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-80-7400-336-3.

3. ZLÁMAL, Jaroslav a Jana BELLOVÁ. Ekonomika zdravotnictví. Vyd. 2., upr. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2013. ISBN 978-80-7013-551-8.

3.WÁGNEROVÁ E.: Případové studie z managementu a ekonomiky podniku, Karviná: OPF SU, 2004, ISBN 80-7248-273-4

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2551406.html