Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Bezpečnost a krizové řízení v civilním letectví

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17KBPBCL Z,ZK 3 16P česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je navázat na obecné informace z oblasti krizového řízení a ochrany kritické infra-struktury předchozích předmětů a seznámit studenty se specifiky této problematicky vztahujícími se k civilním letectví. Obsah předmětu je zaměřen na základní principy fungování letišť a obchodní letecké dopravy z hlediska jejich ochrany před protiprávními činy a přípravy na řešení mimořádných událostí a krizových stavů. Obsahuje informace potřebné k pochopení hlavních požadavků na tuto oblast a běžných principů jak je v praxi naplnit. Předmět rovněž doplňuje kontext mezinárodní, evropské a národní právní úpravy, která se k této oblasti vztahuje. Pro komplexní pohled je v rámci předmětu okrajově zmíněna též související oblast letecké provozní bezpečnosti a prevence nehod.

Požadavky:

Individuální práce studentů bude orientována zejména na samostatnou práci s předpisovou základnou a dalšími dokumenty s využitím všech dostupných informačních bází. Studentům budou zadány konkrétní praktické úlohy k zpracování semestrální práce.

Osnova přednášek:

[1]Úvod do studia předmětu, Bezpečnost a krizové řízení v civilním letectví

[2]Základní principy fungování civilního letectví a subjekty v něm působící

[3]Charakteristika rizik vztahujících se k civilnímu letectví

[4]Vývojové fáze terorismu a související principy ochrany civilního letectví

[5]Mezinárodní, evropská a národní legislativa

[6]Postavení a úkoly jednotlivých složek podílejících se na bezpečnosti civilního letectví

[7]Základní soubory opatření k ochraně civilního letectví před protiprávními činy

[8]Bezpečnostní opatření v působnosti státu

[9]Bezpečnostní opatření v působnosti provozovatelů letišť

[10]Bezpečnostní opatření v působnosti provozovatelů letadel

[11]Bezpečnostní opatření poskytovatelů služeb

[12]Nové koncepce letecké bezpečnosti

[13]Principy provozní bezpečnosti a prevence nehod

[14]Pohotovostní plánování letišť

[15]Zásady přípravy a realizace prověřovacích cvičení

[16]Mimořádné události specifické pro letecký provoz a principy jejich řešení

[17]Součinnost letištních bezpečnostních a pohotovostních složek se systémem IZS

[18]Činnost záchranné a požární služby letiště včetně specifického vybavení

[19]Specifika bezpečnostního, pohotovostního a krizového managementu letišť

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1]BÍNA L., Žihla Z., Bezpečnost v obchodní letecké dopravě, Brno: CERM, 2011.

[2]Legislativa upravující předmětnou oblast, zejména:

[3]Zákon č. 49/1997 Sb. a vyhláška č. 410/2006;

[4]Letecký předpis L14 ? Letiště;

[5]Letecký předpis L17 Bezpečnost ? Ochrana před protiprávními čin;y

[6]Národní bezpečnostní program ochrany civilního letectví před protiprávními činy;

[7]Nařízení ES č. 300/2008, 185/2008;

[8]KOVERDYNSKÝ B., Bezpečnost civilního letectví - historie, organizace, standardy, postupy, Praha: Tiskárna MV, 2007;

Doporučená literatura:

[1]GERO D., Hrůza v oblacích (Flight of teror), Nakladatelství Jan Vašut, 1999, ISBN 80-7236-082-5;

[2]KOVERDYNSKÝ B., Protiprávní činy v československém civilním letectví 1945-1992, Pra-ha:Tiskárna MV, 2010

[3]ICAO Doc. 9137-AN/898 Part 1, Airport Services Manual ? Part 1 ? Rescue and Fire Fighting, Montreal: ICAO, 1990, ISBN 92-9194-299-5;

[4]ICAO Doc. 9137-AN/898 Part 7, Airport Services Manual ? Part 7 ? Airport Emergency Planning, Montreal: ICAO, 1991, ISBN 92-9194-635-4;

[5]FAA Advisory Circular 150/5200-31A, Airport Emergency Plan, FAA 1999;

[6]PRICE J., FORREST J., Practical Aviation Security ? Predicting and Preventing Future Threats, USA Burlington: Elsevier, 2009, ISBN: 978-1-85617-610-1;

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2520906.html