Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Plasticita 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
14PLAS1 Z,ZK 3 2+0
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra materiálů
Anotace:

Předmět představuje úvod do plasticity materiálů a konstrukcí ve smyslu mechaniky kontinua. První část obsahuje obecnou přírůstkovou teorii: podmínky tečení, deformační zpevňování, kriterium pro lokální zatěžování a odlehčování, plastický potenciál, zákon plastického přetváření a odpovídající fyzikální vztahy. V druhé části se logicky přechází k praktickému inženýrskému řešení jednoduchých úloh o elastoplastickém tahu, ohybu, krutu a mezním stavu ideálně plastické únosností prutů a nosníků.

Požadavky:

Elastomechanika 1 (14EME1).

Osnova přednášek:

1. Formulace přírůstkové úlohy plasticity.

2. Experimentální poznatky o plasticitě. Cyklická plasticita a nízkocyklová únava.

3. Rozklad tenzoru napětí. Deviátor napětí.

4. Rozklad tenzoru deformace.

5. Podmínky plasticity a plocha plasticity v prostoru napětí.

6. Ideálně elastoplastický materiál, izotropní a kinematické zpevňování. Bauschingerův efekt.

7. Plocha zatěžování a kriteria zatěžování.

8. Plastický potenciál a zákon plastického přetváření.

9. Fyzikální rovnice pro izotropně a energeticky zpevňující materiál. Prandtl-Reussovy vztahy.

10. Fyzikální rovnice pro kinematicky zpevňující materiál (Pragerův, Zieglerův a Mrózův model).

11. Spojitost napětí a deformací, zbytková napětí a deformace, deformační teorie plasticity, relaxace špiček napětí a koncentrace plastické deformace.

12. Pružně plastický ohyb přímých prutů. Plastický kloub a mezní plastický moment.

13. Ohyb příčnými silami. Mezní stav ideálně plastické únosnosti staticky určitých a neurčitých nosníků.

14. Křivé pruty a rámy.

15. Elastoplastický krut prutů. Nadaiova analogie.

15. Tlustostěnná válcová tlaková nádoba. Autofretáž.

16. Tlustostěnná koule namáhaná vnitřním přetlakem.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Základní přírůstková teorie plasticity - pojmy, předpoklady, formulace, fyzikální vztahy mezi přírůstky deformace a napětí a účinky plastické deformace. Souvislost mezi přírůstkovou teorií a standardními inženýrskými výpočty elastoplastickým prutů a nosníků.

Schopnosti:

Běžné výpočty napětí a únosnosti plasticky deformovaných prutů a nosníků. Orientace ve formulaci a způsobech řešení obecnějších modelových úloh plasticity.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Oliva, V.: Plasticita 1. [Písemné podklady k přednáškám P-KMAT-806/10]. Praha, ČVUT-FJFI-KMAT 2010.

Doporučená literatura:

[2] Plánička, F. - Kuliš, Z.: Základy teorie plasticity. [Vysokoškolská skripta FSI]. Vydavatelství ČVUT, 2004.

[3] Servít, R. - Doležalová, E. - Crha, M.: Teorie pružnosti a plasticity I. SNTL/ALFA, Praha 1981.

[4] Chen, W. F. - Han, D. J.: Plasticity for Structural Engineers. J. Ross Publishing, New York 2007.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 4. 10. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet25040605.html