Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Urbanistická struktura sídel

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
127YUSS Z 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Marek Janatka, Jan Mužík
Přednášející:
Marek Janatka, Václav Jetel, Jiří Kupka, Jan Mužík
Cvičící:
Marek Janatka, Václav Jetel, Jiří Kupka, Jan Mužík
Předmět zajišťuje:
katedra urbanismu a územního plánování
Anotace:

Předmět je zaměřen na pochopení prostorové a funkční struktury měst, jejich významu ve struktuře osídlení. Věnuje se vztahu měst a krajiny, celkovému obrazu města, urbanistickým hodnotám a koncepci.

Požadavky:

Návaznost není požadována.

Osnova přednášek:

Úvod, pojetí předmětu, obsah, zaměření a cíle jednotlivých přednášek, obsah a téma seminární práce. Základní pojmy v urbanismu a územním plánování, charakteristika oboru, vztah sídel a krajiny, základní druhy sídel.

Velikostní kategorie sídel, charakteristika prostorové struktury, funkční skladby, sociální a ekonomické aspekty, úloha v systému osídlení.

Vývoj prostorové a funkční struktury města.

Prostorové členění a formy prostorového uspořádání sídel, vliv přírodních podmínek na jejich prostorovou strukturu a funkční skladbu, celkový obraz města.

Základní funkce města, funkční složky a systémy, vztahy jednotlivých funkcí a vztah funkce a prostoru.

Města s převládající funkcí. Urbanistické hodnoty sídel, možnosti jejich ochrany a tvorby, úloha územního plánování.

Prezentace seminárních prací, diskuse, zapsání zápočtů.

Osnova cvičení:

Výběr vhodného sídla - schéma širších vztahů

Rozbor historického vývoje obce

Rozbor prostorového členění města – centra, lokální centra, vnitřní město, periferie, příměstská krajina

Rozbor urbanistické struktury zástavby

Rozbor dopravního konceptu a konceptu zeleně

Vnější a vnitřní obraz města

Rozbor funkčního členění sídla – ÚPD

Zhodnocení rozvojového potenciálu sídla

Cíle studia:

Seznámit s problematikou struktury sídla a být schopen aplikace v procesu urbanistické tvorby.

Studijní materiály:

KUČA, K., Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha : Libri.

HRŮZA, J., Urbanismus světových velkoměst I, II, Praha : ČVUT, 2003, 2007.

Marhold, K.: Urbanistická typologie II., Praha : ČVUT, 1991.

Poznámka:
Další informace:
https://uzemi.eu/pro-studenty/magisterske-studium/127yuss/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet25007805.html