Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Metody určování nejistot bioměření

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17DBMUNB ZK 5 2P česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s využíváním metrologie a certifikace u zdravotnické techniky a se související legislativou.

Požadavky:

Výuka probíhá v podobě řízeného samostudia s pravidelnými konzultacemi. Kromě zkoušky je požadováno vypracování písemné studie studentem na zadané téma.

Osnova přednášek:

1.Zákon o metrologii. Národní metrologický systém

2.Soustava právních a technických předpisů, vymezujících postavení orgánů státní správy a dalších subjektů a subjekty vyrábějícími, opravujícími a montujícími měřidla a uživateli měřidel.

3.Systém jako komplex technických prostředků a zařízení. Základní oblasti působnosti systému: fundamentální metrologie (soustava měřicích jednotek a státní etalony), legální metrologie (zabezpečení jednotnosti a správnost měření v regulované sféře podle platné právní úpravy), průmyslová metrologie, zaměřená na obsluhu měřidel v průmyslu, zajišťující předpoklady pro dosažení vysoké jakosti výrobků a služeb v širokém oboru měření a zkoušení.

4.Globální metrologický systém. Mezinárodní spolupráce: Metrická konvence, EUROMET, MRA, OIML, WELMEC.

5. Zdravotnická technika a metrologie. Direktivy EU vztahující se k určeným měřidlům. Mezinárodní dokumenty a technické normy vztahující se k metrologii zdravotnické techniky.

6. Certifikace zdravotnické techniky.

7. Používaní nejistot a souvislosti s mezinárodními předpisy. Chyby bioměření. Nejistoty bioměření, typy nejistot.

8. Statistická východiska při určování nejistot. Intervaly spolehlivosti.

9.?10. Vyhodnocení standardních nejistot vstupní veličiny metodou typu A a metodou typu B. Stanovení standardních nejistot při přímém měření, zákony šíření nejistot.

11.?12. Nejistoty kombinované a rozšířené, zdroje nejistot. Postupy určování standardních nejistot při nepřímých měřeních, kovariance při určování výsledných nejistot, příklady zdrojů korelací v návaznosti na zdroje nejistot.

13. Modely měření na biosystémech.

14. Nejistoty při kalibraci a ověřování měřidel.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s využíváním metrologie a certifikace u zdravotnické techniky a se související legislativou.

Studijní materiály:

Povinná:

[1] Guide to the Expression of Uncertainty of Measurements, ISO, Ženeva, 1993.

[2] IEC 60359:2001; ?Electrical and electronic measurement equipment - Expression of performance?.

[3] ČSN EN 60359 ?Elektrická a elektronická měřicí zařízení - vyjadřování vlastností?; ČSNI 2003.

Doporučená:

[4] PALENČÁR, R. - VDOLEČEK, F. - HALAJ, M.: Nejistoty v měření I až V, soubor článků v časopise AUTOMA, č. 7-8/2001, č. 10/2001, č. 12/2001, č. 4/2002 a č. 5/2002.

Poznámka:
Další informace:
Předmět lze absolvovat opakovaně
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24929005.html