Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Strategie dodavatele stavby

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
122XSDS Z 1 2P česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra technologie staveb
Anotace:

Výběrové řízení na zhotovení projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí, stavebnímu povolení, ohlášení, oznámení a k provádění stavby. Smluvní vztahy s projektantem. Výběrové řízení na zhotovení stavby, veřejné a ostatní zakázky, technické informace, výkaz výměr. Smlouva o dílo, sestavení, obsah, cena díla a její varianty. Pracovní náplň stavbyvedoucího, dílovedoucího, stavebního dozoru stavebníka a autorského dozoru. Smlouva na výkon stavebního a autorského dozoru. Průběh výstavby - přejímka staveniště, vedení stavebního deníku, kontrolní dny, doklady, práce se zaměstnanci a subzhotoviteli, zajišťování materiálů a strojů, přejímka, kolaudační souhlas

Požadavky:

Návaznost není požadována

Osnova přednášek:

1. Stavbyvedoucí - kvalifikace, zodpovědnost finanční a trestní, práva a povinnosti dle zákona a smlouvy,

2. Procesy vykonávané stavbyvedoucím - pracovní náplň.

3. Dílovedoucí, práva a povinnosti, pracovní náplň

4. Technický dozor stavebníka, stavební dozor, zodpovědnost finanční a trestní, smluvní vztah ve variantách, práva a povinnosti dle zákona a smlouvy

5. Procesy vykonávané TDS - pracovní náplň

6. Práva a povinnosti TDS - odměna.

7. Autorský dozor - práva a povinnosti dle zákona, pracovní náplň, odměna

8. Zadání veřejných a ostatních stavebních zakázek, požadavky zadavatelů.

9. Nabídka stavebních zakázek pro jednotlivá výběrová řízení

10. Druhy výběrových řízení, zákonné požadavky, postupy

11. Základní předvýrobní a výrobní příprava zhotovitele

12. Příprava zhotovitele do nabídky

13. Příprava výrobní

Osnova cvičení:

Předmět nemá cvičení

Cíle studia:

Naučit studenty praktické dovednosti při řízení vlastní realizace staveb, stavebním a autorském dozoru

Studijní materiály:

STAVEBNÍ ZÁKON.

OBCHODNÍ ZÁKONÍK

OBČANSKÝ ZÁKONÍK

ZÁKONÍK PRÁCE č. 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006

ZÁKON, KTERÝM SE UPRAVUJÍ DALŠÍ POŽADAVKY BEZPEČNOSTI A OHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH A O ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI ČINNOSTI NEBO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB MIMO PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY (ZÁKON O ZAJIŠTĚNÍ DALŠÍCH PODMÍNEK BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI) č. 309/2006 Sb. ze dne 23. května 2006

VYHLÁŠKA O AUTORIZOVANÝCH INSPEKTORECH č. 498 ze dne 10. listopadu 2006

VYHLÁŠKA O DOKUMENTACI STAVEB č. 499 ze dne 10. listopadu 2006

VYHLÁŠKA O BLIŽŠÍCH POŽADAVCÍCH NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA PRACOVIŠTÍCH S NEBEZPEČÍM PÁDU Z VÝŠKY NEBO DO HLOUBKY č. 362 ze dne 19. září 2005

VYHLÁŠKA, KTEROU SE PROVÁDĚJÍ NĚKTERÁ USTANOVENÍ STAVEBNÍHO ZÁKONA VE VĚCECH STAVEBNÍHO ŘÁDU č. 526 ze dne 22. listopadu 2006

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24864705.html