Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Kvantová elektronika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12KVEN Z,ZK 5 3+1 česky
Garant předmětu:
Ivan Richter
Přednášející:
Miroslav Dvořák, Ivan Richter
Cvičící:
Miroslav Dvořák, Pavel Kwiecien, Ivan Richter
Předmět zajišťuje:
katedra laserové fyziky a fotoniky
Anotace:

Přednáška pojednává o základech kvantové elektroniky. Zabývá se nejprve Diracovou symbolikou a popisem kvantových soustav v rámci této symboliky. Dále pracuje s čistými a smíšenými stavy, statistickým operátorem a jeho vlastnostmi, včetně dynamiky pomocí kvantové Liouvillovy rovnice. Zavádí kromě Schrödingerova i Heisenbergův a Diracův formalizmus popisu dynamického vývoje kvantové soustavy. Pozornost věnuje časovému vývoji kvantového systému (pomocí evolučního operátoru) a stacionární i nestacionární poruchové teorii, včetně poloklasické teorie interakce kvantové soustavy s klasickým polem. Přednáška se dále zabývá kvantováním elektromagnetického pole a základy kvantové elektrodynamiky. Pozornost je věnována Fockovým kvantovým stavům světla a zejména stavům koherentním, jejich vlastnostem a specifikům, kvantovému popisu optického záření, zavádí se kvazidistribuční a charakteristické funkce. Součástí přednášky jsou pravidelná cvičení (dle rozpisu) s praktickými příklady.

Požadavky:

Předpokladem pro studium předmětu je absolvování předmětu Kvantová mechanika (02KVAN), resp. ekvivalentního kurzu zákaldů kvantové teorie.

Osnova přednášek:

1. Úvod. Kvantová elektronika a optika. Diracova symbolika, základy operátorové algebry.

2. Čisté a smíšené stavy, projektory, statistický operátor.

3. Vlastnosti a příklady statistických operátorů, kvantová Liouvillova rovnice. Redukovaný statistický operátor.

4. Schrödingerův, Heisenbergův a Diracův (interakční) formalizmus popisu dynamického vývoje.

5. Časový vývoj kvantového systému, evoluční operátor.

6. Stacionární a nestacionární poruchová teorie.

7. Nestacionární poruchová teorie pro evoluční a statistický operátor, příklady poruch: konstantní, harmonická.

8. Poloklasická teorie interakce kvantové soustavy s klasickým polem, Bohrova frekvence přechodu.

9. Kvantování elektromagnetického pole, lineární harmonický oscilátor - kvantování, operátory polí.

10. Základy kvantové elektrodynamiky. Hamiltonián atomu v elektromagnetickém poli.

11. Koherentní stavy elektromagnetického pole - vlastnosti, operátor posuvu, jednomódové a mnohomódové pole,

12. Srovnání kvantových a klasických stavů, klasické a neklasické kvantové stavy, generace koherentních stavů.

13. Kvantový popis optického záření, reprezentace kvantových stavů světla ve fázovém prostoru.

Osnova cvičení:

Praktické příklady a výpočty vybraných problémů v oblastech:

1. Diracova symbolika, popis kvantových soustav v rámci této symboliky.

2. Základy operátorové algebry, Baker-Hausdorffova identita, stopa operátorů.

3. Projektory, příklady statistického operátoru, kvantová Liouvillova rovnice.

4. Schrödingerův, Heisenbergův a Diracův formalizmus.

5. Časový vývoj kvantového systému, aplikace nestacionární poruchová teorie, poruchové rozvoje.

6. Algebra bosonových operátorů.

7. Kvantování elektromagnetického pole, lineární harmonický oscilátor - kvantování.

8. Základy kvantové elektrodynamiky - střední hodnoty operátorů pole, komutátory polních operátorů.

9. Koherentní stavy elektromagnetického pole - vlastnosti, operátor posuvu, relace úplnosti, kvazidistribuce.

Cíle studia:

Znalosti:

Základní i pokročilé znalosti z oblasti kvantové elektroniky, jejích metodách a postupech, jak teoretických, tak praktických, v návaznosti na předchozí základy kvantové mechaniky.

Schopnosti:

Orientace v problematice kvantové elektroniky, schopnost vytvoření nadhledu, praktická aplikace a porozumění základním principům kvantové elektroniky a jejich aplikace v praxi.

Studijní materiály:

Povinná literatura

[1] W. H. Louisell: Quantum statistical properties of radiation, J. Wiley & Sons, London, 1973.

[2] L. Mandel, E. Wolf: Optical coherence and quantum optics, Cambridge University Press, 1995.

Doporučená literatura:

[3] J. Formánek, Úvod do kvantové teorie, Academia, 1983.

[4] C. C. Tannoudji, J.D. Roc, G. Grynberg, Photons and atoms - introduction to quantum electrodynamics, Atom-photon interactions - basic processes and applications, J. Wiley & Sons, New York, 2003.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24710105.html