Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Radiofarmaka 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
15RDFM ZK 2 2+0
Přednášející:
Ondřej Lebeda (gar.)
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

Přednáška uvádí posluchače do základní problematiky jaderně chemických aplikací

ve výzkumu, vývoji a výrobě radiofarmak. První část přednášky se věnuje otázkám

volby radionuklidu pro účely diagnostiky a terapie, obecným požadavkům na PET a

SPECT diagnostika a na terapeutická radiofarmaka, způsobu jejich podání a

metodám značení sloučenin. V druhé části se posluchači seznámí jednak s obecnými

pravidly pro výrobu a kontrolu kvality radiofarmak (režim SVP), jednak s

postupem přípravy několika konkrétních radiofarmak. Závěr kursu se věnuje

posledním trendům ve výzkumu radiofarmak.

Požadavky:

Znalosti na úrovni základního kursu jaderné chemie.

Osnova přednášek:

1. Způsoby využití ionizujícího záření v medicíně (externí zdroje a interní zdroje IZ, diagnostika a terapie pomocí interních ZIZ).

2. Základní dělení radionuklidů pro nukleární medicínu podle emitovaného záření, typy diagnostiky a terapie, základní výzkum funkcí organismu).

3. Zobrazovací metody v nukleární medicíně (gama kamera, SPECT, PET).

4. Diagnostické radionuklidy, jejich vlastnosti a příprava.

5. Terapeutické radionuklidy, jejich vlastnosti a příprava.

6. Volba nosičů RN, jejich chemické formy, specificita a selektivita (elementární formy, malé značené molekuly, značené makromolekuly typu peptidů a proteinů - hormony, monoklonální protilátky a jejich fragmenty, značené mikro- a nanočástice).

7. Způsoby deposice v tkáních a orgánech.

8. Kinetika a metabolismus, optimalizace kombinace RN-nosič (role kinetiky a metabolismu nosičů a jejich katabolitů ve vztahu k poločasu RN).

9. Způsoby značení nosičů RN (typy chemických reakcí, podmínky značení, výtěžky, purifikace, kontrola kvality).

10. Vliv značení na chování nosiče v organismu - změny metabolismu, imunospecificity a imunoreaktivity.

11. Elementární pojmy z oblasti rutinní výroby a kontroly kvality radiofarmak, režim SVP, čisté prostory apod.

12. Ilustrace různých postupů výroby radiofarmak - popis přípravy několika rozšířených, rutinně vyráběných radiofarmak.

13. Nové trendy ve vývoji radiofarmak.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Posluchači se seznámí s principy výzkumu, vývoje a výroby diagnostických a terapeutických radiofarmak.

Schopnosti:

Posluchači budou schopni provádět radiochemické operace při syntéze radiofarmak pro diagnostické i terapeutické účely.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Sampson, C.B. (editor): Textbook of Radiopharmacy. Gordon and Breach Science Publishers. Amsterdam, 1999 (3rd edition). Vybrané kapitoly.

[2] Vértes, A., Nagy, S., Klencsár, Z., Lovas, R.G., Rösch, F.(eds): Handbook of nuclear chemistry. Vol. 5 - Radiochemistry and radiopharmaceutical chemistry in life sciences. Kluwer Academic Publishers. Dordrecht, Boston, London, 2003. Vybrané kapitoly.

Doporučená literatura:

[1] Deckart H., Cox, P. H. (eds): Principles of Radiopharmacology. Gustav Fischer Verlag, Jena, 1987.

[2] Early, P. J., Sodee, D. B.: Principles and Practice of Nuclear Medicine. Mosby- Year Book, Inc., 1995.

Poznámka:

Radiofarmaka 1

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 10. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24701405.html