Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Bakalářská práce

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
136BAP Z 10 8C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra silničních staveb
Anotace:

Zadaným tématem bakalářských prací může být projekt, dopravní průzkumy, rešerše vybrané problematiky s aplikací v praxi pro různá technická řešení silničních staveb, laboratorní zkoušky pro ověření funkčnosti různých materiálů pro vozovky pozemních komunikací apod. Z hlediska projektování jsou nejčastější témata prací např. projekt novostavby nebo rekonstrukce vybraného úseku pozemní komunikace (obchvat, průtah), řešení komunikační sítě ve vybrané oblasti města, návrh novostavby nebo rekonstrukce křižovatek, návrh letiště, heliportu apod. Z hlediska konstrukcí vozovek a technologií silničních staveb jsou nejčastější témata prací např. porovnání různých materiálových řešení pro asfaltové, betonové vozovky, zahrnující příslušné kompozitní materiály nebo vstupní složky (pojiva, kamenivo apod.), posouzení chování určitého materiálu nebo typu konstrukce laboratorními metodami, případně provádění simulací apod.

Požadavky:

Zhotovení bakalářské práce v souladu se schváleným zadáním v požadované kvalitě a rozsahu. Průběžné konzultace s vedoucím bakalářské práce. Odevzdání bakalářské práce v předepsaném termínu, rozsahu a kvalitě.

Všichni studenti, kteří chtějí obhajovat svoji závěrečnou (bakalářskou resp. diplomovou) práci a zakončit tak svoje studium na Katedře silničních staveb, Stavební fakulty ČVUT v Praze, musí po dohodě se svým vedoucím práce (a s ohledem na odborné zaměření závěrečné práce) absolvovat příslušné katedrové povinně volitelné předměty nutné pro úspěšné absolvování bakalářského či magisterského studia. U bakalářského studia to znamená absolvovat v zimním semestru předměty Projekt D a YSKL a v letním semestru alespoň dva z předmětů YSSO, YMKO, YBD1.

Osnova přednášek:

Neuplatní se.

Osnova cvičení:

Neuplatní se.

Cíle studia:

Ověření zda je student schopen samostatné tvůrčí práce a zda dokáže využit znalosti získané bakalářských studiem, z odborné literatury, podkladů a dat získaných z praxe. Zpracování závěrečné práce jako jedné z podmínek úspěšného ukončení bakalářského studia.

Studijní materiály:

Platné zákony, vyhlášky, technické normy ČSN/ČSN EN/ISO, technické podmínky viz www.pjpk.cz, odborná literatura domácí a zahraniční, odborné technické a vědecké články a výzkumné/technické zprávy

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24697005.html