Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Ekologické aspekty dopravy

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
137YEAD Z 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Lenka Lomoz
Přednášející:
Lenka Lomoz, Petra Váňová
Cvičící:
Leoš Horníček, Lenka Lomoz, Petra Váňová
Předmět zajišťuje:
katedra železničních staveb
Anotace:

Negativní vlivy hluku a vibrací na člověka. Hodnocení proměnného dopravního hluku. Akustické hladiny. Hlukové mapy. Hluková studie. Charakteristiky dopravního hluku různých dopravních prostředků. Šíření hluku. Způsoby ochrany životního prostředí před nepříznivými účinky dopravy (urbanistické, architektonické, dopravně organizační, technické).

Požadavky:

Nejsou požadavky.

Osnova přednášek:

1. Úvod do problematiky hluku. Základní vlastnosti zvuku, hluku, sluchu; vnímání zvuku, rozsah slyšitelnosti, druhy hluku

2. Veličiny pro popis hluku, akustické hladiny a práce s nimi, nejistota měření.

3. Legislativa platná v EU a ČR týkající se ochrany zdraví před nepříznivými účinky na zdraví se zaměřením na hlukovou problematiku.

4. Akustická měření, výpočet, predikce, ukázky SW, strategické hlukové mapování.

5. Šíření hluku, vliv překážek, útlum; charakter zdroje hluku: liniový, bodový a plošný.

6. Protihluková opatření - aktivní, pasivní.

7. Přístrojové vybavení – práce s akustickou kamerou – lokalizace zdrojů hluku, Salamandr – přístroj na měření drsnosti a vlnkovitosti kolejnice.

Osnova cvičení:

Cvičení k praktickému osvojení znalostí získaných během přednášek 1-7

8. Praktické měření akustických hladin zvukoměrnou technikou v terénu.

9. Zpracování naměřených dat do vzorového protokolu z měření.

10. Exkurze – návštěva bezodrazové místnosti FEL – ČVUT v Praze.

11.-12. Zpracování semestrální práce na vybrané téma, práce s odbornými zahraničními články na dané téma.

13. Prezentace semestrální práce a protokolu z měření, diskuze nad tématy.

Cíle studia:

Seznámení se s problematikou dopravního hluku, způsoby jeho hodnocení a s možnostmi snižování jeho negativních účinků.

Studijní materiály:

!KREJČIŘÍKOVÁ, H. Železniční stavby 1 / 1. část, Český technika – nakladatelství ČVUT, 2020, ISBN 978-80-01-06157-2.

!NOVÝ, R. Hluk a chvění, Český technika – nakladatelství ČVUT, 2019, ISBN 978-80-01-06554-9.

!Předpis SŽ S4 Železniční spodek, Správa železnic, státní organizace, rok 2020

?MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČR. Metodický návod pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí, věstník MZ 11/2017, 18.10.2017.

?Zdravotní ústav, NÁRODNÍ REFERENČNÍ LABORATOŘ PRO KOMUNÁLNÍ HLUK: ODBORNÉ DOPORUČENÍ pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí verze 1.0, Ostrava, 2018.

?THOMPSON, D. Railway Noise and Vibration: mechanisms, modeling and means of control; Elsevir, 2009, ISBN-13: 978-0-08-045147-3.

?KOTZEN, B., ENGLISH., C. Environmental Noise Barriers: A guide to their acoustic and visual design - 2nd ed., Spon Press, 2009, ISBN-13: 978-0-415-43708-0.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost TH:B-872

10:00–11:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B872
místnost TH:B-872

10:00–11:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
B872
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24511505.html