Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Radiologická fyzika-radioterapie 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
16RFRT2 Z,ZK 3 2+1
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Anotace:

Předmět se zabývá pokročilými technikami radioterapie. Důraz je kladen na radiobiologické modelování, algoritmy pro výpočet dávky, radioterapii řízenou obrazem a matematické metody uplatňující se v radioterapii (optimalizace, korekce na nehomogenity).

Požadavky:

Požaduje se absolvování 16RFRT1, 01RMF.

Osnova přednášek:

1. KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE: sériová vs. paralelní struktura orgánů, kritéria radiační toxicity pro kritické orgány.

2. KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE-MODELY: redukční schémata DVH, používané modely TCP a NTCP, koncept EUD, biologické plánování léčby.

3. IMRT-OPTIMALIZACE: optimalizační problém, vstupní/výstupní parametry optimalizačního procesu, algoritmy stochastické vs. deterministické-příklady, fyzikální vs. biologická optimalizace.

4. IMRT-FYZIKÁLNÍ REALIZACE: fyzikální realizace optimalizovaných fluencí radiačních polí-kompenzátory, vícelamelový kolimátor, MIMIC, kybernetický lineární urychlovač Cyberknife.

5. IMRT-PRAKTICKÁ DEMONSTRACE: předvedení metody inverzního plánování na plánovacím systému, klinické příklady, demonstrace výhod/nevýhod oproti konvenční radioterapii.

6. ALGORITMY PRO VÝPOČET DÁVKY-EMPIRICKÉ FAKTORY: procentuální hloubková dávka, TPR, TAR, SAR, faktory velikosti pole, koncept ekvivalentní velikosti pole, Clarksonova integrační metoda pro nepravidelná pole.

7. ALGORITMY PRO KOREKCI NA NEHOMOGENITU: 1D metody bez zohlednění rozptýleného záření, 3D metody bez zohlednění rozptýleného záření, rozptyl zohledňující metody.

8. ALGORITMY PRO VÝPOČET DÁVKY-MODELOVÁNÍ

9. VERIFIKACE DISTRIBUCÍ DÁVKY: dozimetrie in-vivo, anatomické fantomy, dozimetrie pomocí filmů, 1D a 2D detektorová pole, 3D gelová dozimetrie

10. ALTERNATIVNÍ TERAPEUTICKÉ METODY: fotodynamická terapie, hypertermie, technické provedení.

11. HADRONOVÁ RADIOTERAPIE: výhody/nevýhody oproti konvenční radioterapii, radiobiologický efekt.

12. HADRONOVÁ RADIOTERAPIE-TECHNICKÉ ASPEKTY: využití cyklotronu, synchrotronu, plánování léčby.

13. TECHNICKO-PRÁVNÍ NORMY A PŘEDPISY: typové zkoušky, přejímací zkoušky, klinické zkoušky.

Osnova cvičení:

1. Biologické plánování léčby.

2. Algoritmy stochastické vs. deterministické-příklady, fyzikální vs. biologická optimalizace.

3. Předvedení metod inverzního plánování na plánovacím systému.

4. Klinické příklady, demonstrace výhod/nevýhod oproti konvenční radioterapii.

5. Kvantitativní metody verifikace dávkové distribuce, verifikace dávky z portálové dozimetrie.

6. Fyzikální a technická realizace, využití cyklotronu, synchrotronu, metody modulace svazků, plánování léčby.

Cíle studia:

Znalosti:

Znalosti o pokročilých metodách využívaných v radioterapii.

Schopnosti:

Použití znalostí k verifikaci distribuce dávek ve fantomech při konvenčním ozařování. Použití algoritmů pro korekci na homogenitu zohledňující rozptyl záření.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Faiz M. Khan, The Physics of Radiation Therapy

[2] Jacob Van Dyk, The Modern Technology of Radiation Oncology: A Compendium for Medical Physicists and Radiation Oncologists

Doporučená literatura:

[3] Steve Webb, et al, The Physics of Conformal Radiotherapy: Advances in Technology (Medical Science Series) 1997

[4] G. Steel, Basic Clinical Radiobiology 2002

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 2. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24361105.html