Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Radiologická fyzika-radioterapie 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
16RFRT1 Z,ZK 3 2+1
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Anotace:

Předmět se zabývá radiologickou fyzikou v radioterapii. Jsou podány informace o radiační onkologii, biologických účincích záření, plánování radioterapie, používaných ozařovačích, základních technikách externího ozařování a brachyterapie, zabezpečování jakosti.

Požadavky:

Požaduje se absolvování 16ZDOZ12, 16DETE, 16JRF12, 16RBIO.

Osnova přednášek:

1. ÚVOD: základní onkologie, historie RT, základní terminologie, základni radiobiologie, cíl RT a jeho realizace, ionizující záření a rozsah energií používaných v RT, základní přehled technického vybavení.

2. Chemická a biologická fáze interakce ionizujího záření a živé hmoty. Přímý a nepřímý účinek IZ. Poškození jednotlivých struktur v buňce. Reparace. Význam kyslíku-kyslíkový efekt.

3. Jednorázové ozáření a frakcionační režimy. Whithersova 4R,. Elkindův fenomén.

4. RT ŘETĚZEC: diagnostika, lokalizace, plánování léčby, simulace (verifikace), ozáření, sledování pacienta.

5. LOKALIZACE, SIMULACE, ZNEHYBNĚNÍ A NASTAVENÍ PACIENTA: Metody nastavení pacienta-na základě externích značek a laserů, radiografické metody nastavení pacienta, verifikace nastavení,. MV zobrazování-EPID.

6. PLÁNOVÁNÍ LÉČBY: základní parametry fotonových a elektronových svazků, modifikátory svazku-nominální energie, velikost/tvar ozařovacích polí, stínící bloky, vícelamelový kolimátor, bolus, kompenzátor.

7. Postavení radioterapie v komplexní onkologické péči. Druhy nádorových postižení, chování nádorových onemocnění.

8. PLÁNOVÁNÍ LÉČBY: Konvenční dávkování a frakcionace, normalizace dávky, ICRU doporučení.

9. CT, RT SIMULÁTOR: komponenty, zdroj ionizujícího záření, detekční systém, parametry přístroje.

10. LINEÁRNÍ URYCHLOVAČE A RADIONUKLIDOVÉ KOBALTOVÉ OZAŘOVAČE

11. BRACHYTERAPIE: používané radionuklidy, afterloadingové systémy, aplikátory, plánování léčby (3D).

12. SPECIÁLNÍ RADIOTERAPEUTICKÉ TECHNIKY A METODY: hypo-, hyperfrakcionace, TBI, IMRT.

13. ORTOVOLTÁŽNÍ RADIOTERAPIE: indikace, ortovoltážní jednotky, plánování léčby, dozimetrie.

14. INFORMAČNÍ SYSTÉMY V RADIOTERAPII: datové toky, verifikační systém, zálohování dat.

15. PROGRAM ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI, QA: úlohy radiologického fyzika a technika, parametry zdravotnických přístrojů na oddělení RT podléhající QA, příklady testů včetně metody jejich provedení, periodicita, mezinárodní audity.

16. RADIAČNÍ OCHRANA: ochrana personálu a pacientů, osobní dozimetrie, dozimetrie in-vivo, legislativa.

Osnova cvičení:

1. Základní radiobiologické výpočty

2. Diagnostika, lokalizace, plánování léčby, simulace (verifikace), ozáření, sledování pacienta.

3. Lokalizace-tradicní lokalizace na základe ortogonálních rtg. snímku, RT simulátor, CT, CT (virtuální) simulátor.

4. Základní ozařovací techniky-s pevnou SAD (izocentrická), s pevnou SSD, statické vs. dynamické ozařování.

5. Praktická demonstrace základních ozarovacích technik pro lokalizace: hlava a krk, prs, prostata, plíce.

6. Konvencní dávkování a frakcionace, normalizace dávky.

Cíle studia:

Znalosti:

Znalosti o postavení radioterapie v rámci onkologie: historie, základní pojmy, základní radiobiologie ionizujícího záření v radioterapii, pojetí cílových objemů, role CT.

Schopnosti:

Použití redioterapeutických metod v onkologických aplikacích. Využití zobrazovacích metod a plánovacího systému. Manuální plánování léčby.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Faiz M. Khan, The Physics of Radiation Therapy

Doporučená literatura:

[2] Jacob Van Dyk, The Modern Technology of Radiation Oncology: A Compendium for Medical Physicists and Radiation Oncologists, Steel, Washington

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 11. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24361005.html