Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Chemie analytická 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
15ANL1 Z 3 3+0
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

Definice analytické chemie, základní pojmy. Základní analytické operace: vzorkování, rozpouštění a rozklady, eliminace interferentů (maskování, extrakce, separace na ionexech). Příprava roztoků. Kvalitativní analýza anorganických a organických látek (elementární analýza, MS, NMR). Nedestruktivní metody kvantitativní analýzy (aktivační analýza). Chemické metody analýzy (vážková a odměrná analýza).

Požadavky:

Znalosti na úrovni základního kurzu obecné chemie.

Osnova přednášek:

1. Úvod, úkoly a metody analytické chemie, schema analytického postupu.

2. Vzorkování a úprava vzorku.

3. Srážecí reakce, součin rozpustnosti, faktory ovlivňující rozpustnost.

4. Klasické (chemické) metody analýzy.

5. Vážková analýza.

6. Hodnocení výsledků, statistické zpracování dat.

7. Srážecí titrace, titrační křivka, indikace konce titrace.

8. Komplexotvorné reakce, konstanta stability, ovlivnění stability komplexů.

9. Chelatometrické titrace, titrační křivka, indikace konce titrace.

10. Kvalitativní analýza kationtů a aniontů, využití srážecích a komplexotvorných reakcí

11. k dělení a důkazům iontů.

12. Acidobazické reakce, kyseliny, zásady, aciditní funkce, soli, hydrolýza solí, pufry, acidobazické indikátory.

13. Acidobazické titrace, titrační křivky, stanovení silných a slabých kyselin a zásad a solí. Acidobazické reakce v nevodných prostředích.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

V kurzu analytické chemie získají posluchači znalosti základních pojmů a principů z oblasti analytické chemie.

Schopnosti:

Absolventi kurzu získají schopnost samostatně volit optimální analytickou techniku pro konkrétní problém.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Opekar F., Jelínek I., Rychlovský P. a Plzák Z.: Základní analytická chemie, UK-Karolinum, Praha, 2002 (skripta).

[2] Garaj J., Bustin D., Hladký Z.: Analytická chémia, ALFA/SNTL, Bratislava/Praha, 1987.

Doporučená literatura:

[3] Skoog D.A., West D.M., Holler F.J.: Fundamentals of Analytical Chemistry (6. edition), Saunders College Publishing, 1992 (ISBN 0-03-075397-X).

[4] Vláčil F. a kolektiv: Příklady z chemické a instrumentální analýzy, SNTL Praha, 1978.

Poznámka:

Chemie analytická 1

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24172805.html