Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Rozvíjení řečových dovedností 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
04ABK2 Z 2 0+2 česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět 04ABK2 je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět 04ABK1
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra humanitních věd a jazyků
Anotace:

Kurz dále rozvíjí základní řečové dovednosti v návaznosti na dovednosti získané v předchozím studiu jazyka a v kurzu 04APK1. Řečové dovednosti opět rozvíjí hlavně v integrované podobě, tedy propojeně (např. poslech, diskuse na dané téma apod.). Témata jsou volena dle témat státní zkoušky. Studeni si rozšíří slovní zásobu a frazeologii dle probíraných tématických okruhů a komunikativních situací. Cílem všech tří částí kurzu je osvojení komunikativní strategie v závislosti na druhu komunikace a to tak, aby student dokázal vyjadřovat své myšlenky jasně, srozumitelně a gramaticky správně v různých situacích.

Požadavky:

Zápočet z kurzu 04APK1

Osnova přednášek:

Nácvik konverzačních a poslechových dovedností na další témata daná učebnicí (cizí jazyky, sporty, život ve městě, koníčky, denní program, nákupy, bydlení).

Krátká diskuse na uvedená témata.

Osnova cvičení:

Předmět má seminární povahu a jeho náplň a rozsah odpovídá výše uvedené osnově.

Cíle studia:

Znalosti:

Rozšířená slovní zásoba na každodenní témata (např. cizí jazyky, sporty, město, koníčky, denní program, nákupy, bydlení), zvuková podoba jazyka, konverzace a krátká diskuse, vše s přihlédnutím k jazykové i gramatické správnosti příslušné situace.

Schopnosti:

Umět komunikovat a krátce diskutovat na každodenní probraná témata, zvládnout poslech kratšího textu s porozuměním s přihlédnutím k probraným tématům, vyjadřovat se plynule, bez většího zaváhání a bez větších gramatických a lexikálních chyb.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] J.Fictumová, J.Ceccarelli, T.Long, Angličtina, konverzace pro pokročilé, Barrister a Principal 2008

Doporučená literatura:

[2] R. MacAndrew, R.Martinez, Taboos and Issues, Thomson Heinle 1998

[3] S.Cunningham, P.Moor, New Cutting Edge, Upper Intermediate, Longman 2003

[4] překladové a výkladové slovníky

Studijní pomůcky:

jazyková učebna, audiovizuální technika, počítačová studovna

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet23954005.html