Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Rozvíjení řečových dovedností 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
04ABK1 Z 2 0+2 česky
Vztahy:
Úspěšné absolvování předmětu 04ABK1 je podmínkou pro zápis na předmět 04ABK2.
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra humanitních věd a jazyků
Anotace:

Kurz rozvíjí základní řečové dovednosti v návaznosti na dovednosti získané v předchozím studiu jazyka (na střední škole nebo jinde) a předpokládá úroveň B1 dle Srovnávacího evropského referenčního rámce SERR. Je první částí třísemestrálního kurzu řečových dovedností, jehož cílem je osvojení komunikativní strategie v závislosti na druhu komunikace a to tak, aby student dokázal vyjadřovat své myšlenky jasně, srozumitelně a gramaticky správně v různých situacích. Řečové dovednosti rozvíjí hlavně v integrované podobě, tedy propojeně (např. poslech, diskuse na dané téma apod.) Témata jsou volena dle témat státní jazykové zkoušky. Student si rozšíří slovní zásobu a frazeologii dle probíraných tématických okruhů a komunikativních situací.

Požadavky:

Úspěšná maturita z angličtiny ze střední školy nebo znalosti získané jinak, vše na úrovni alespoň B1 Evropského referenčního rámce (SERR).

Osnova přednášek:

Nácvik konverzačních a poslechových dovedností na témata daná učebnicí (rodina, zaměstnání, jídlo, kultura, cestování, studium).

Osnova cvičení:

Předmět má seminární povahu a jeho náplň a rozsah odpovídá výše uvedené osnově.

Cíle studia:

Znalosti:

Student si rozšiřuje systematicky slovní zásobu na každodenní témata (např. rodina, zaměstnání, jídlo, kultura, cestování, studium) a nacvičuje poslech, mluvení, základy diskuse a strategii komunikace s přihlédnutím k situaci.

Schopnosti:

Umět komunikovat a krátce diskutovat o probíraných tématech s uplatněním probrané slovní zásoby a jazykově a gramaticky adekvátně vyjadřovat myšlenky s malým zaváháním.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] J.Fictumová, J.Ceccarelli, T.Long, Angličtina, konverzace pro pokročilé, Barrister a Principal 2008

Doporučená literatura:

[2] R. MacAndrew, R.Martinez, Taboos and Issues, Thomson Heinle 1998

[3] S.Cunningham, P.Moor, New Cutting Edge, Upper Intermediate, Longman 2003

[4] překladové a výkladové slovníky

Studijní pomůcky:

jazyková učebna, audiovizuální technika, počítačová studovna

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet23953705.html