Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Chemie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
15CHB Z,ZK 4 3+1
Garant předmětu:
Barbora Drtinová
Přednášející:
Barbora Drtinová
Cvičící:
Barbora Drtinová
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

V úvodní části předmětu jsou přehledně diskutovány principy procesů úpravy vod, zdroje radioaktivní kontaminace a principy procesů zpracování a likvidace neaktivních i radioaktivních odpadů. Hlavní náplní je popis technologií aplikovaných při úpravě napájecích vod, vod chladících okruhů a všech potenciálně radioaktivních medií (kapalných i plynných) jaderné elektrárny. Detailně jsou též diskutovány procesy zpracování odpadů a problémy koroze konstrukčních materiálů.

Požadavky:

1. Základní znalosti z oblasti anorganické a fyzikální chemie.

2. Znalosti z jaderné chemie týkající se štěpení uranu a základních typů jaderných reakcí.

Osnova přednášek:

1. Mechanické procesy úpravy vod (filtrace, sedimentace, odstřeďování). Principy fyzikálně-chemických a chemických procesů úpravy vod,kalů a plynů (čiření, výměna iontů, odpařování, solidifikace radioaktivních odpadů, čištění plynů).

2. Měniče iontů (základní typy a vlastnosti ionexů, aplikace pro úpravu vod, typy zařízení a realizace pracovního cyklu).

3. Kontaminace technologických vod JE štěpnými a korozními produkty a produkty radiochemických reakcí.

4. Přehled úpravárenských provozů JE.

5. Procesy úpravy neaktivních vod a kalů (úprava přídavné a chladící vody, bloková úprava kondenzátu, neutralizace, odvodňování kalů, čistírna splaškových odpadních vod).

6. Procesy úpravy vod primárního okruhu (PO) (kontinuální čištění chladiva PO, čištění drenážních vod PO).

7. Čištění vod bazénů pro skladování článků s vyhořelým palivem.

8. Čistící stanice odluhů a odkalů parogenerátoru.

9. Systémy čištění kontaminovaných odpadních vod.

10. Čištění, skladování a doplňování borového koncentrátu. Čištění technologických odvzdušnění nádrží.

11. Zpracování a ukládání radioaktivních odpadů (kapalné odpady, pevné odpady).

12. Problematika koroze (podstata korozních dějů, druhy koroze a způsoby ochrany proti korozi; korozní problémy PO a sekundárního okruhu (SO) a protikorozní opatření; experimentální metody sledování průběhu koroze).

Osnova cvičení:

1. Vypracování technologických schemat úpravy neaktivních vod.

2. Ekonomizace přípravy DEMI vody - technologická schemata.

3. Technologické schema přípravy vody určené pro chladící věže, resp. pro kondenzátory (chlazení páry z turbin).

4. Bloková úprava kondenzátu - technologické alternativy bez/s radioaktivní kontaminací.

5. Vypracování technologických schemat úpravy vstupních vod a likvidace neaktivních odpadů.

6. Vypracování technologických schemat úpravy chladících (radioaktivních) vod PO.

7. Vypracování technologických schemat dekontaminace vod z bazénů s vyhořelými palivovými články a dekontaminace odkalů a odluhů z parogenerátoru.

8. Vypracování technologických schemat čištění plynných odpadů a likvidace radioaktivních odpadů včetně pevných.

9. Vypracování technologických schemat čištění koncentrovaného roztoku kyseliny borité.

10. Vypracování technologických schemat úpravy a likvidace (včetně solidifikace a ukládání) radioaktivních odpadů.

11. Vypracování souborného schéma popisujícího vazbu jednotlivých operací čištění vod a zpracování a likvidaci radioaktivních odpadů v rámci JE.

12. Vypracování průvodní zprávy k celkovému schématu (část zápočtové práce).

Cíle studia:

Znalosti:

Posluchači získají znalost fyzikálně-chemických principů technologických postupů úpravy napájecích vod jaderné elektrárny (JE), dekontaminace chladících vod a kapalných i plynných medií a zpracování radioaktivních odpadů.

Schopnosti:

Absolventi kurzu budou schopni hodnotit a posuzovat vliv technologických parametrů na procesy čištění a dekontaminace vod v rámci jaderné elektrárny a navrhovat nápravná opatření v případě výskytu provozních poruch.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Štamberg K., Silber R.: Chemie provozu jaderných elektráren (Učební texty - přepracované vydání), Praha 2007.

[2] Štamberg K.: Technologie jaderných paliv II., ČVUT, Praha 1998.

Doporučená literatura:

[1] Kremer A. a kol.: Chemická problematika jaderné elektrárny. Koncernové a výcvikové středisko ČEZ Brno, 1990.

[2] Souček Vl. A kol.: Chemie vodních okruhů v jaderných elektrárnách typu VVER. Studie 9/1998 UISJP, Zbraslav.

[3] Kolektiv autorů: Chemie v JE Temelín (studijní materiál pro rekvalifikaci personálu JE Temelín), srpen 1992.

[4] Bartoníček R. a kol.: Navrhování protikorozní ochrany, SNTL, Praha 1980.

Poznámka:

Chemie

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet23459205.html