Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Fyzika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
102FY01 Z,ZK 5 3P+1C česky
Vztahy:
Předmět 102FY01 může při kontrole studijních plánů nahradit předmět 102FYI
Předmět 102FY01 může být splněn v zastoupení předmětem 102FYI
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Hmota a struktura látek. Pohyb látky, kinematika, dynamika. Silové pole. deformace a tečení.Kmitání, elastické vlny, akustika. Tepelné vlastnosti látek.

Požadavky:

nestanoveny

Osnova přednášek:

Stavební částice hmoty. Chemická látka, sloučenina, směs. Skupenství. Struktura látek.

Polohový vektor, dráha, rychlost, zrychlení. Kinematika hmotného bodu. Newtonovy zákony, pohybové rovnice.

Fyzikální pole, intenzita a potenciál silového pole. Pole gravitační, Newtonův gravitační zákon. Práce, energie.

Deformační síly, tenzor napětí. Deformace pevných látek (tah,tlak,smyk). Vnitřní tření tekutin (vazkost). Laminární a turbulentní proudění.

Harmonický oscilátor, tlumené a buzené kmity, rezonance. Elastické vlny v pevných látkách a tekutinách. Interference, stojaté vlnění. Energie a intenzita vlnění. Základy akustiky.

Teplota, teplo. termodynamická práce. Teplotní roztažnost. Přenos tepla, rovnice vedení tepla.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Být schopen aplikace základních principů klasické fyziky a termodynamiky. Znalost umožní lépe porozumět technické problematice.

Studijní materiály:

!Prof. RNDr. Pavel Demo, CSc.: Fyzika, ČVUT v Praze, 2008

!RNDr. Jaroslava Drchalová, CSc.: Fyzika, Příklady, ČVUT v Praze, 2008

?Halliday D., Resnick R., Walker J.: Fundamentals of Physics Extended, 10th Edition, 2013

?I.E. Irodov: Problems in General Physics, G.K. Publishers (P) Limited, 2008

? M.M. Sternheim: General Physics, John Wiley & Sons, Incorporated 2011

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2335206.html