Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Přístroje, metody a postupy v klinické praxi I

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17ABBPMP1 KZ 4 1P+3L anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

V rámci přednášek se bude jednat o následující problematiky: provoz nemocnice, provoz na jednotlivých klinikách, dokumentace procesů, veřejné zakázky, nemocniční informační systém - NIS, základy terminologie klinické práce, snímání a interpretace elektrických biosignálů, akustika a mechanické tlakové změny v klinické praxi (barokomora), provoz rehabilitace, rozvody energií, rozvody medicinálních plynů, další podpůrné procesy. Dále pak monitorování v kardiologii, základy klinické medicíny, monitorování na JIP, přístrojové vybavení v medicíně, inzulínové pumpy a jejich software, senzory, denzitometrie.

V rámci praktik se bude jednat o následující problematiky: funkční MRI, barokomory, kardiovaskulární chirurgie, mimotělní oběh, radioterapie, přístrojová technika na neurologii (EEG, EMG), výroba nemocničních lůžek, analyzátory pro klinickou laboratoř, vývoj, prodej a servis zdravotnické techniky, proces dialýzy, certifikace zdravotnických prostředků, návrh, vývoj, výroba, prodej, servis zdravotnické techniky, moderní mikroskopické metody zobrazování.

Obojí bude doplněno dvěma testy z hlediska prověřeních základních znalostí studentů.

Požadavky:

Základní podmínkou pro udělení klasifikovaného zápočtu je jednak prezence na všech formách výuky (detailně uvedeno na www stránce předmětu), odevzdání popisu pracovišť/akcí a dále úspěšné absolvování dvou testů. Celkový výsledek bude hodnocen podle ECTS klasifikační stupnice. Okruhy k testu jsou dány obsahem přednášek a náplní praktik na jednotlivých pracovištích. Klíčové jsou předchozí znalosti a vědomosti z Fyziky 1 a zejména Fyziky 2 a dále z přednášek a praktik v rámci uvedeného předmětu. Detailní podmínky klasifikovaného zápočtu jsou uvedeny na www stránce předmětu (viz https://predmety.fbmi.cvut.cz/cs/17pbbpmp1) a to z důvodu rozsahu.

Osnova přednášek:

Osnova přednášek je dána obecně následujícími tématy a přiřazení k jednotlivým týdnům je pouze orientační (detaily pak určuje harmonogram výuky včetně přesných datumů testů):

1. Soubor přednášek na klinikách 1. LF UK a VFN (architektura nemocnice, provoz nemocnice, provoz na jednotlivých klinikách, dokumentace procesů, projektové řízení, veřejné zakázky, nemocniční informační systém (NIS), IT oddělení, snímání a interpretace elektrických biosignálů, akustika a mechanické tlakové změny v klinické praxi (barokomora), provoz rehabilitace, podpůrné provozy a procesy, tj. rozvody energií, rozvody medicinálních plynů, dispečink, ...)

5. Soubor přednášek na klinikách 1. LF UK a VFN (monitorování v kardiologii, základy klinické medicíny, monitorování na JIP, přístrojové vybavení v medicíně, inzulínové pumpy a jejich software, senzory, denzitometrie)

Osnova cvičení:

Osnova cvičení (praktik) je dána obecně následujícími tématy a přiřazení k jednotlivým týdnům je pouze orientační (detaily pak určuje harmonogram výuky včetně přesných datumů testů):

1. Národní ústav duševního zdraví (NUDZ)

2. Ústav leteckého zdravotnictví - barokomory (ÚLZ)

3. VFN, klinika kardiovaskulární chirurgie, mimotělní oběh

4. VFN, klinika kardiovaskulární chirurgie, mimotělní oběh

5. FNM onkologická klinika (radioterapie), test č. 1

6. Nemocnice Na Bulovce, oddělení neurologie

7. LINET, výroba nemocničních lůžek

8. MEDISTA (analyzátory pro klinickou laboratoř)

9. MEDICTON Group (vývoj, prodej a servis zdravotnické techniky)

10. Dialyzační středisko, interní klinika VFN

11. LINET, výroba nemocničních lůžek

12. EZÚ (Elektrotechnický zkušební ústav)

13. BTL (návrh, vývoj, výroba, prodej, servis zdravotnické techniky)

14. ÚMG, AV ČR (Ústav molekulární genetiky, centrum zobrazování), test č. 2, klasifikovaný zápočet

Cíle studia:

Hlavním cílem předmětu je, aby studenti získali další poznatky, vědomosti, návyky, dovednosti, zkušenosti a představy a to zejména v návaznostech a v souvislostech mezi tím, co získali v odborných předmětech a během odborné praxe a klinickými obory, resp. klinickým prostředím (praxí) ve fakultní nemocnici.

Studijní materiály:

Povinné:

[1] Kala, M., Kubínek, R.: Nemocnice aneb Rukověť zvídavého pacienta. Rubico: Olomouc, 2000. ISBN: 80-85839-47-4.

[2] Hrazdira, I., Mornstein, V.: Lékařská biofyzika a přístrojová technika. Neptun: Brno, 2004.

[3] Beneš, J. a kol. Základy lékařské biofyziky. 3. vydání. Praha: Karolinum, 2011. 200 s. ISBN 978-80-246-2034-3

[4] Kol.: Vyšetřovací metody. [online]. cRoche, 2017. cit. [2017-09-29]. Poslední revize [2017-06-01]. Dostupné z: https://www.mojemedicina.cz/cs_cz/pruvodce-pacienta/vysetrovaci-metody.html

Doporučené:

[5] Keith Willson, Keith Ison, Slavik Tabakov: Medical Equipment Management. Series: Series in Medical Physics and Biomedical Engineering. CRC Press, 2013. 344 p. ISBN 9781420099584.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2180906.html