Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Metodologie výzkumné práce

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17ABBMVP KZ 2 1P+1S anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Věda a její struktura, charakter vědecké práce a její cíle, základní pojmy (hypotéza, zákonitost, teorie, model), vytváření informačního portfolia, hledání informací pomocí informačních technologií, zásady experimentování v medicíně, proces měření a jeho hodnocení, uplatnění metod statistického zpracování, sestavení projektu, struktura výzkumné práce, obhajoba výzkumné zprávy. Návrh projektu vědecké práce, struktura vědeckého sdělení, zpracování přehledu, tvorba portfolia vědeckého projektu, vyhledávání na
 internetu, v knihovních katalozích, v bibliografických systémech.

Požadavky:

Zápočet bude udělen po splnění následujících kritérií:

(1) Zpracování všech požadovaných příprav a samostatných prací podle zadání přednášejícího, a to průběžně po dobu celého semestru ve stanovených termínech vyučujícím. Oprava odevzdaných prací podle instrukcí vyučujícího.

(2) Odprezentování zadaných samostatných prací studentů před celou skupinou podle instrukcí přednášejícího a ve vyučujícím stanovených termínech. Oprava prezentace podle instrukcí vyučujícího.

(3) Plná účast na přednáškách, které vzhledem k charakteru předmětu a pedagogického hlediska obsahují interaktivní i krátké samostatné práce, prezentace, řízené vzdělávací diskuse k presentacím a pracím kolegů a další aktivní formy výuky v průběhu celého semestru.

Pozn.: Splnění bodů (1) až (3) je nutnou podmínkou získání zápočtu, vyžadující proto plnou účast studentů ve výuce, na prezentacích a na diskuzích k nim v průběhu celého semestru! Tento proces interaktivní výuky NELZE nahradit jiným způsobem! Nesplnění podmínek v průběhu semestru ve stanovených termínech včetně nesplnění povinné docházky NELZE dodatečně nahradit jakoukoliv formou!

(4) Úspěšné absolvování závěrečného zápočtového ověření znalostí. Klasifikace zápočtu bude mít písemnou a ústní část. Písemná část bude provedena formou testu, který bude mít dvě části: otázky a část odborného textu, se kterým bude student pracovat. Počet otázek je 5 až 15. Některé otázky mohou mít větší váhu při hodnocení než ostatní, a to například ty, které jsou komplexnější a složitější. Hodnocení bude odpovídat procentuální úspěšnosti přesně podle platné klasifikační stupnice. V případě, že výsledky písemné části jsou dostačující pro klasifikaci, může být od ústní části klasifikovaného zápočtu ustoupeno. Po absolvování ústní části bude stanovena výsledná známka jako průměr známky z písemného testu a ústního projevu. Je-li výsledek kterékoliv části hodnocen stupněm F, je i výsledek klasifikovaného zápočtu automaticky F a neuplatňuje se předchozí pravidlo o výpočtu průměru. Okruhy k závěrečnému hodnocení: viz osnova přednášek a anotace předmětu.

Osnova přednášek:

1.Úvod do předmětu, cíle předmětu. Charakteristiky výzkumu a vědy, druhy výzkumů, návaznost na legislativu a finanční zdroje.

2.Základní charakteristiky a specifika odborného textu.

3.Požadavky na abstrakty a jejich strukturu. Požadavky na kvalifikační práce a jejich struktura (včetně BP a DP), praktické rady pro jejich tvorbu. Požadavky na časopisecké články a jejich strukturu.

4.Zásady pro tvorbu odborného textu - specifika českého a anglického odborného jazyka.

5.Typografie a typografická pravidla - numerická typografie, matematická sazba.

6.Korektury textů a korekturní značky.

7.Správné a nesprávné použití statistických metod při experimentech, statistické zpracování a interpretace dat.

8.Informační zdroje - druhy, relevantnost, důvěryhodnost. Elektronické informační zdroje (volně dostupné a dostupné přes EIZ bránu ČVUT). Průzkum současného stavu v dané problematice - možnosti a postupy. Korektury a korekturní značky.

9.Prezentace odborných studií - druhy a možnosti, požadavky a zásady.

10.Prezentace výsledků formou tabulek, grafů, diagramů a schémat. Multimediální prezentace výsledků výzkumu, zásady pro tvorbu prezentací a jejich provedení, technické možnosti.

11.Animální studie - cíle, možnosti, legislativa, dostupnost, praktické informace. Ochrana duševního vlastnictví, patenty a užitné vzory, patentová literatura a její dostupnost při biomedicínském výzkumu.

12.Klinické studie - význam, typy klinických studií, randomizované a nerandomizované studie, studie s překříženým designem a faktorovým designem, jednoduché, dvojité a trojité slepé studie, otevřené studie.

13.Jednotlivé fáze a sledování farmaceutických studií.

14.Etika výzkumných studií, legislativa, etické komise, informovaný souhlas, správné praxe.

Osnova cvičení:

1.Jazyk odborných publikací v češtině.

2.Studium struktury odborného textu - význam volby metod na výsledky a věrohodnost studie.

3.Experimentální tvorba odborného textu (zaměření na strukturu).

4.Práce s odbornými texty připravenými jako domácí cvičení

5.Práce s odbornými texty připravenými jako domácí cvičení

6.Analýza a práce s publikovanými odbornými studiemi.

7.Korektury textů.

8.Práce s elektronickými informačními zdroji (volně dostupné a dostupné přes EIZ bránu ČVUT

9.Příprava a realizace multimediálních prezentací.

10.Příprava a realizace multimediálních prezentací.

11.Příprava a realizace multimediálních prezentací.

12.Tvorba odborného textu.

13.Tvorba odborného textu.

14.Zápočtový test.

Cíle studia:

Podat studentům základní informace o tvorbě vědeckých textů, zpráv a publikací, správné tvorbě bakalářských a diplomových prací, metodách vědecké práce, tvorbě projektů a grantových přihlášek, jakož i využívání různých informačních zdrojů.

Studijní materiály:

[1] Sgall, P., Panevová, J.: Jak psát a jak nepsat česky. (1. vydání). Karolinum, 2004.

[2] Šifner, F.: Jak psát odbornou práci a diplomovou práci zvláště. UK Praha, 2004.

[3] Umberto, Eco (Překlad: Seidl, I.): Jak napsat diplomovou práci. (1. vydání). Votobia 1997.

[4] Liška, V.: DOCTORANDUS (průvodce budoucích Ph.D.). Praha, Profesional Publishing 2004.

[5] Greenhalgh, T.: Jak pracovat s vědeckou publikací. Základy medicíny založené na

důkazu. Praha, Grada 2003.

[6] Gustavii B.: How to Write and Illustrate a Scientific Paper. Cambridge University Press, Cambridge, 2003.

[7] Jordan R. R.: Academic Writing Course - New Edition. Nelson, Walton-on-Thames, 2002.

[8] Zeiger M.: Essentials of writing biomedical research papers. Mcgraw-Hill, New York, 2000.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2180106.html