Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Fyzika I

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17ABBFY1 Z,ZK 5 2P+1S+1L anglicky

Úspěšná klasifikace předmětu 17ABBFY1 je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 17ABBFY2

Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Kurz Fyziky 1 slouží k zopakovaní a získání základních poznatků z oblasti fyziky v oblastech: mechaniky, termodynamiky a fyziky pevných látek.

Kurz se skládá z přednášek teoretických poznatků, z řešení početních úloh a z měření vybraných veličin a jevů v rámci praktických úloh ve fakultních laboratořích. Důraz je kladen na porozumění a samostatnou práci studujících.

Požadavky:

Podmínky zápočtu - zápočet má teoretickou a praktickou část. Úspěšné složení teoretické části vyžeduje nejvýše jednu absenci na početních cvičeních a dále je třeba získat alespoň 60% bodů v zápočtovém testu, který proběhne na posledním teoretickém cvičení. Test se skládá z pěti početních úloh z okruhů probíraných na cvičeních. K testu je dovolena kalkulačka a seznam vzorců uveřejněný na stránkách předmětu. Ke splnění praktické části je nutná 100% účast na laboratorních cvičeních a vypracování všech protokolů. Protokoly jsou známkovány A-F a průměrná známka ze všech protokolů bude součástí celkové klasifikace předmětu (A = 5 bodů připočítaných k výsledku písemné části zkoušky, B = 3 body, C = 0 bodů, D = -3 body, E = -5 bodů a F = neudělení zápočtu).

Podmínky zkoušky - zápočet zapsaný v KOSu. Zkouška je pouze písemná skládající se z deseti otázek hodnocených deseti body (maximálně 100 bodů), k výsledku budou připočítány body za laboratorní cvičení. Výsledné známkování je standardní podle dosažených procent. U zkoušky jsou povoleny kalkulačky a seznam vzorců uveřejněný na stránkách předmětu (jiný než k zápočtovému testu). Součástí otázek jsou jak příklady odpovídající obtížností i rozsahem látky příkladům probíraných na cvičeních, tak teorie pokrývající probranou látku. Důraz je kladen zejména na porozumění dané problematice a souvislosti. Detailní informace jsou k disposici v dokumentech „Průběh zkoušky“ a „Doporučení ke zkoušce“ na www stránce předmětu.

Osnova přednášek:

1. Poloha částice, soustava souřadnic, pohyby, vektorové a skalární veličiny a operace s nimi, soustava SI, převody jednotek, průměrná a okamžitá rychlost, zrychlení, rovnoměrně zrychlený pohyb, svislý vrh.

2. Pohyb a síla, hybnost, pohybové rovnice, Newtonovy zákony, typy sil, skládání sil, hybnost, zákon zachování hybnosti.

3. Práce, výkon, energie kinetická a potenciální. práce pružné síly, výkon, zákon zachování mechanické energie.

4. Gravitační pole, gravitační síla, Newtonův gravitační zákon, gravitace v blízkosti Země, gravitační potenciální energie, rakety a družice, Keplerovy zákony.

5. Pohyb těles v silovém poli, šikmý a vodorovný vrh, vlastnosti sil tření, odporová síla, mezní rychlost, Newtonův vzorec, Stokesův vzorec.

6. Soustava hmotných bodů, hmotný střed, těžiště, 1. impulsová věta, impulz síly a hybnost, srážky - pružné, nepružné.

7. Pohyb po kružnici, otáčivý pohyb, valení, moment síly, moment hybnosti, Steinerova věta, 2. impulsová věta, zákon zachování momentu hybnosti.

8. Kmitavý pohyb a jeho popis, harmonický pohyb, kyvadla, tlumený oscilátor, rezonance,

9. Vlnění, druhy vln, postupné vlny, interference, stojaté vlny, zvuk.

10. Rovnováha, pružnost, termomechanika, hmotný střed, deformace, pružnost, Hookův zákon.

11. Tekutiny, hustota a tlak, Pascalův zákon, Archimédův zákon, proudnice, rovnice kontinuity, Bernoulliova rovnice.

12. Termodynamika, teplota, teplo, měření teploty, teplotní stupnice, teploměry, 1. termodynamický zákon.

13. Kinetická teorie plynů, ideální plyn, Avogadrova konstanta, kinetická energie látek,

14. Tepelné děje v plynech, entropie, 2. termodynamický zákon.

Osnova cvičení:

TEORETICKÁ CVIČENÍ:

1) Kmitání a vlnění.

2) Kinematika a dynamika.

3) Kinetická energie, práce, výkon, účinnost.

4) Gravitační pole.

5) Mechanika tuhého tělesa.

6) Kapaliny a plyny, základy termodynamiky.

7) Test

NÁPLŇ LABORATORNÍCH ÚLOH

1) Moment setrvačnosti

2) Měření délky zvukových vln ve vzduchu

3) Modul elasticity

4) Kinematika a dynamika těles

5) Šikmý vrh

6) Kmitání kyvadla

Náhradní úloha 7) Určení bodu varu a tuhnutí roztoků

Cíle studia:

Studující získají a prohloubí své základní středoškolské poznatky na vysokoškolskou úroveň, která je potřebná pro další studium na FBMI, a to v mechanice, termodynamice a fyzice pevných látek. Studium vyžaduje zvládnutí teoretických poznatků i praktických dovedností při řešení početních a laboratorních úloh ve školní laboratoři.

Studijní materiály:

[1] Halliday, D., Resnick, R., Walker, J. Fundamentals of Physics

[2] Recorded video lectures and materials at MIT (Massachusetts Institute of Technology, USA), course „Classical Mechanics“,

http://ocw.mit.edu/courses/physics/8-01-physics-i-classical-mechanics-fall-1999/

[3] Feynman Lectures on Physics at California Institute of Technology: http://www.feynmanlectures.caltech.edu/

[4] Internet resources published in the document „Internet Resources for Physics 1 and Physics 2“ publish at the course website

Poznámka:
Další informace:
https://predmety.fbmi.cvut.cz/en/17ABBFY1
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2176706.html