Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Etika v biomedicínském inženýrství

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17ABBEBI KZ 2 2P anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět studenta seznamuje se základními etickými problémy v oblasti aplikované etiky vzhledem k budoucímu profesnímu zaměření. Rozvíjí studentovu schopnost uvažovat v rámci etických souvislostí, diskutovat, argumentovat a obhajovat své názory v oblasti eticky dilematických situací, které medicínské prostředí přináší.

Požadavky:

klasifikovaný zápočet:

Písemný test reflektující osnovu přednášek a témata probíraná na přednáškách.

Pro udělení klasifikovaného zápočtu musí student obdržet min. 50 % z celkového počtu bodů. Klasifikace dle klasifikační stupnice ČVUT.

V případě nesplnění testu ověření znalostí ústně.

Osnova přednášek:

1. Etika jako filosofická disciplína. Základní terminologie etiky.

2. Historie a současnost aplikované etiky (bioetika, lékařská etika).

3. Právní normy (mezinárodní i národní). Vztah mezi etikou a právem.Bioetická konvence. Etické kodexy a profese v BMI

4. Práva pacientů a jejich role v humanizaci medicíny.Práva pacientů a jejich dodržování vzhledem k profesím v BMI

5. Informovaný souhlas.

6. Ochrana osobních dat, prolomení mlčenlivosti. Výhrada svědomí.

7. Etické problémy v geriatrii, paliativní péče, invalidita, bezmocnost. Kvalita života a lidská důstojnost

8. Euthanasie a asistovaná sebevražda

9. Problematika lidské reprodukce

10. Genotechnologie- klonování, kmenové buňky, embryonální výzkum, problém genetického testování

11. Etická problematika transplantace orgánů

12. Výzkum v medicíně a jeho regulace

13. Etické problémy zavádění nových technologií - umělé orgány, současná kontroverzní témata v etice

14. Etické problémy spojené s alternativní medicínou, reklama a alokace zdrojů ve zdravotnictví

Osnova cvičení:

Neurčena

Cíle studia:

Základní informace v oblasti teoretické i zdravotnické etiky a v metodologii zdravotnické etiky. Rozpracování teoretických východisek v různých oblastech medicíny jako jsou práva pacientů, národní a mezinárodní právní normy, informovaný souhlas, rozhodování v závěru života, eutanazie,asistovaná reprodukce, klonování, transplantační medicína a etika výzkumu.

Studijní materiály:

Haškovcová, H. Lékařská etika. 4. vyd. Praha: Galén, 2015.

Haškovcová, H.: Informovaný souhlas. Praha: Galén, 2007.

Munzarová M.: Proč NE etanázii aneb Být, či nebýt? Olomouc: Karmelitánské nakladatelství, 2008.

Munzarová, M.: Lékařský výzkum a etika. Praha, Grada Publishing, 2011.

Ondok, J. P.: Bioetika, biotechnologie a biomedicína. Brno: Triton, 2005.

Pospíšil, C.,V.: Zápolení o naději a lidskou důstojnost, Univerzita Palackého v Olomouci, 2013

Ptáček R., Bartůněk P. a kol.: Etika a komunikace v medicíně, Grada 2011

Ptáček R., Bartůněk P. a kol.: Eutanazie ? pro a proti, Grada 2012

Ptáček, R., Bartůněk, P. a kol. Kontroverze současné medicíny. Praha: Mladá fronta, 2016.

Ptáček, R., Bartůněk, P. et al. Lékař a pacient v moderní medicíně. Praha: Grada Publishing, 2015

Sokol, J. Etika a život. Praha: Vyšehrad, 2010. (elektronická kniha)

Sokol, J. Malá filozofie člověka/ Slovník filozofických pojmů. Praha: Vyšehrad, 2012. (elektronická kniha)

Současně platné etické a zákonné normy

Šimek, J.: Lékařská etika. Praha: Grada Publishing, 2015.

Úmluva o lidských právech a biomedicíně. Praha: MZd ČR, 2000.

Vácha M, Konigová R, Mauer M.: Základy moderní lékařské etiky, Portál, 2012

Poznámka:
Další informace:
Neurčena
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2174906.html