Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Cvičení z obecné chemie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
15COCH Z 2 0+2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

Ve cvičení jsou řešeny příklady názorně ilustrující jednotlivé partie přednášky z Obecné chemie (15OCHEN).

Požadavky:

Znalost chemie na úrovni střední školy.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. Užití základních veličin (látkové množství, molární hmotnost, molární objem) v chemických výpočtech. 2. Elektronegativita, oxidační číslo a jeho určení. 3. Chemická nomenklatura, typy chemických vzorců, jejich tvorba. 4. Koncentrační veličiny, koncentrační výpočty. 5. Úprava chemických rovnic, jejich užití ke stechiometrickým výpočtům, kombinování chemických rovnic a jeho význam. 6. Určování elektronové konfigurace volných atomů prvků, periodická soustava a skupinové trendy chemických vlastností prvků. 7. Chemické vazby sigma, pí, delta, vývoj strukturních elektronových vzorců dvouatomových molekul na základě teorie molekulových orbitalů. Možnosti její aplikace na víceatomové molekuly. 8. Plynné skupenství, užití stavové rovnice ideálního plynu, směsi plynů, parciální tlak a parciální objem složky směsi, užití k výpočtům. 9. Aplikace 1. věty thermodynamické, thermochemické zákony a výpočty. 10. Chemické a fázové rovnováhy, výpočty rovnovážného složení soustav. 11. Rovnováhy v roztocích elektrolytů: výpočty pH roztoků silných kyselin (zásad) bez a se zápočtem autoionizace vody, výpočty pH roztoků slabých kyselin (zásad) bez a se zápočtem autoionizace vody. 12. Výpočty pH směsí kyselin, zásad a roztoků hydrolyzujících solí. 13. Výpočty na základě součinu rozpustnosti. 14. Základy reakční kinetiky, výpočty z integrovaných kinetických rovnic. 15. Výpočty vycházející z Arrheniova vztahu.

Cíle studia:

Znalosti:

Posluchači se seznámí s použitím základních pojmů v chemii a jejich vzájemnou vazbou.

Schopnosti:

Posluchači budou schopni samostatně provádět výpočty z různých oblastí chemie, které přednáška Obecná chemie pokrývá.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Klikorka, J., Hájek, B., Votinský, J.: Obecná a anorganická chemie, SNTL / ALFA, Praha / Bratislava, 1985

[2] Motl, A.: Výpočty pro jaderné chemiky - Obecná chemie, skriptum, vydavatelství ČVUT, Praha, 2000

[3] Mička, Z., Havlíček, D., Lukeš, I., Mosinger, J., Vojtíšek, P.: Základní pojmy, příklady a otázky z anorganické chemie, skriptum, vydavatelství UK, Karolinum, Praha, 1998

[4] Flemr, V., Holečková, E.: Úlohy z názvosloví a chemických výpočtů v anorganické chemii, skriptum, VŠCHT, Praha, 1996

Doporučená literatura:

[1] Chang, R.: Chemistry, ninth edition, McGraw-Hill, New York, 2007

[2] Zumdahl, S.: Chemical Principles, D. C. Heath and Company, Canada, USA, 1992

[3] Vacík, J.: Obecná chemie, Státní pedagogické nakladatelství Praha, 1986

[4] Brdička, R., Kalousek, M., Schütz, A.: Úvod do fyzikální chemie, druhé vydání, SNTL / ALFA, Praha / Bratislava, 1972

[5] Hájek, B.: Příklady z obecné a anorganické chemie, SNTL / ALFA, Praha / Bratislava, 1971

[6] Dickerson, R., Gray, H., Haight, G.: Chemical Principles, 3.vydání, The Benjamin Cummings Publishing Company, Inc., Menlo Park, California, 1979

[7] Campbell, J.: Chemical Systems, W. H. Freeman and Company, San Francisco, 1970

Poznámka:

Cvičení z obecné chemie

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 9. 6. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1838006.html