Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Stavební fyzika 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
124SFA2 Z,ZK 3 1P+1C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:

Předmět je základním kurzem tepelné ochrany budov. V jeho rámci jsou diskutovány následující problémy: šíření tepla, Fourierovy zákony, tepelný odpor, součinitel prostupu tepla, průměrný součinitel prostupu tepla, energetická náročnost budov, difúze a kondenzace vodní páry, nejnižší vnitřní povrchová teplota, tepelné mosty.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Šíření tepla konstrukcemi

- základní fyzikální principy: vedení, proudění, sálání, výskyt v praxi, důsledky

- tepelné vlastnosti materiálů: součinitel tepelné vodivosti, měrná tepelná kapacita

2. Součinitel prostupu tepla

- součinitel prostupu tepla: požadavky, postupy výpočtů pro základní typy konstrukcí (bez tep. mostů, s tepelnými mosty, vliv zeminy, vliv nevytápěných prostor, přirážky)

3. Tepelná bilance prostoru a průměrný souč. prostupu tepla

- základní fyzikální principy: šíření tepla budovou, energetická bilance prostoru

- průměrný souč. prostupu tepla budovy: požadavky, postup výpočtu, vliv tepelných vazeb

4. Energetická náročnost budov

- potřeba tepla na vytápění: požadavky, postup výpočtu, společenské souvislosti

- spotřeba dodané energie: požadavky, postup výpočtu, společenské souvislosti

- primární energie a emise CO2

5. Šíření vodní páry

- základní fyzikální principy: adsorpce, sorpční křivka, difúze, efúze, termodifúze, povrchová difúze, kapilární vedení

- vlhkostní vlastnosti materiálů: součinitel difúze, faktor dif. odporu, vliv spár

- kondenzace vodní páry: požadavky, postup hodnocení (Glaserův model, české a evropské normy, roční bilance)

6. Nejnižší vnitřní povrchová teplota

- tepelné mosty a vazby: výskyt v praxi, důsledky a rizika, možnosti řešení

- vnitřní povrchová teplota: požadavky, výpočetní postupy, ověření rizika povrchové kondenzace, ověření rizika růstu plísní, konstrukční opatření

7. Rezerva

- základní informace o tepelné stabilitě místností, tepelné jímavosti podlah a měření

Osnova cvičení:

1. Základní způsoby šíření tepla

- výpočet teplot na rozhraní vrstev vícevrstvé konstrukce

- výpočet hustoty tepelného toku vedením a množství tepla

- výpočet hustoty tepelného toku sáláním ve vzduchové dutině

2. Průměrný souč. prostupu tepla a tepelná bilance prostoru

- výpočet průměrného součinitele prostupu tepla modelové kavárny

- sestavení modelu tepelné bilance kavárny

- výpočet výsledné vnitřní teploty bez a se zdrojem tepla v kavárně

- výpočet potřebného výkonu zdroje tepla

- výpočet potřeby tepla na vytápění kavárny během jednoho zimního měsíce

3. Vlhkostní bilance prostoru

- výpočet rel. vlhkosti vnitřního vzduchu v kavárně

- výpočet potřebného tep. odporu k vyloučení povrch. kondenzace

- výpočet hustoty difúzního toku vodní páry

4. Šíření vodní páry

- grafické zjištění oblasti kondenzace vodní páry v konstrukci

5. Roční bilance vodní páry

- výpočet roční bilance vodní páry pro modelovou jednoplášťovou a dvouplášťovou střechu s pomocí software

6. Konzultace

7. Rezerva

Cíle studia:

Student se seznámí se základy šíření tepla a vodní páry v konstrukcích a budovách, s hlavními požadavky na tepelnou ochranu budov a ze základními principy navrhování konstrukcí a budov z hlediska stavební tepelné techniky.

Studijní materiály:

1. webové stránky K124

2. ČSN 730540 „Tepelná ochrana budov“, ÚNMZ 2007-2011

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 2. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1823106.html