Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Povrchy a rozhraní

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
11POR ZK 2 2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra inženýrství pevných látek
Anotace:

Kurz podává popis základních termodynamických vlastností, atomové a elektronové struktury povrchů a rozhraní. Fyzikální modely platné pro objemové systémy jsou konfrontovány se změnami, ke kterým dochází v důsledku zavedení diskontinuity tvořené povrchem či rozhraním. Teoretický popis je následován přehledem experimentálních technik využívaných k přípravě povrchových struktur a studiu jejich chemického složení a strukturního uspořádání a a dále doplněn o příklady simulačních postupů umožňujících analýzu a predikci vlastností vybraných systémů. Probíraná problematika je demonstrována na výsledcích vybraných realizovaných studií.

Požadavky:

Znalost základů fyziky pevných látek.

Osnova přednášek:

1. Termodynamický popis povrchu/rozhraní, základní parametry.

2. Krystalová struktura 2D systémů v přímém a reciprokém prostoru. 3,

4. Povrchové elektronové stavy (model želé, model téměř volných elektronů a Shockleyho stavy, model silně vázaných elektronů a Tammovy stavy, výstupní práce a kontaktní potenciál, ohyb energetických pásů, polovodičové supermřížky a elektronové minipásy, povrchové plasmony).

5. Povrchové vibrační stavy.

6. Metody přípravy čistých povrchů.

7. Experimentální metody stanovení chemického složení povrchu (AES, XPS, UPS, SIMS).

8. Difrakční metody studia strukturního uspořádání povrchů (LEED, RHEED, speciální XRD metody).

9. Rastrovací mikroskopické metody (SEM, STM, AFM, NFOM).

10. Speciální techniky (elektronová/iontová emisní mikroskopie, SEXAFS, mikroskopie Augerových elektronů, techniky evanescentního pole).

11. Studium povrchových vibrací (dynamika mřížky, spektroskopie povrchových fononů, povrchová difůze, povrchové tavení).

12. Adsorpce (termodynamika povrchů, fyzikální adsoprce, chemisorpce, povrchová segregace, desoprční spektroskopie).

13. Pokrytí, ultra-tenké filmy a epitaxní vrstvy (LPE, CVD, MBE, LB vrstvy, elektrolytická depozice, fraktální povrchy).

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Znalost způsobu popisu a metod studia chemického složení a struktury povrchů a tenkých filmů.

Schopnosti:

Pochopení specifické podstaty fyzikálních a chemických vlastností povrchů a tenkých filmů, získání přehledu metod přípravy tenkých povrchových filmů.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1]. L. Kalvoda, A.S. Parshin: Vybraná témata z fyziky povrchů, Nakladatelství ČVUT Praha, 2000.

Doporučená literatura:

[2]. M. Prutton, Introduction to Surface Physics, Clarendon Press, Oxford 1998.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1793606.html