Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Praktikum z fyzikální chemie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
15FYPRN Z 6 0+6
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

Studenti absolvují deset úloh, jejichž prostřednictvím se seznámí s principy vybraných fyzikálně-chemických jevů a principů metod stanovení důležitých fyzikálně-chemických konstant a veličin. Potřebná experimentální data získávají jak chemickou analýzou (např. titrace, extrakce), tak běžnými instrumentálními metodami (spektrofotometrie, potenciometrie, konduktometrie, polarografie atp.). Důraz je kladen na správnou interpretaci a vyhodnocení experimentálních dat matematicko-statistickými metodami s využitím výpočetní techniky.

Požadavky:

Znalosti na úrovni základního kurzu obecné chemie a kurzů chemické termodynamiky a kinetické teorie hmoty.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. Viskozita: stanovení viskozitních koeficientů směsí acetonu a vody o různém složení, statistické vyhodnocení experimentálních dat.

2. Kryoskopie: kryoskopické stanovení molárních hmotností neznámých látek.

3. Rozdělovací rovnováha: studium systému: kyselina benzoová - voda - toluen.

4. Elektrolýza: určení Faradayovy konstanty, statistické vyhodnocení správnosti a přesnosti získaných výsledků.

5. Polarografie: ověření Ilkovičovy rovnice proměřením závislostí limitního difúzního proudu na průtokové rychlosti, době trvání kapky a koncentraci depolarizátoru.

6. Pufrační kapacita: stanovení pufrační kapacity acetátových pufrů o různém složení.

7. Vodivost: stanovení disociační konstanty slabé jednosytné kyseliny na základě Ostwaldova zřeďovacího zákona.

8. Disociační konstanta: stanovení disociační konstanty p-nitrofenolu ze závislosti stupně disociace na pH, stupeň disociace se určuje spektrofotometricky.

9. Aktivační energie: určení aktivační energie rozpadu barevného komplexu z rychlostních konstant získaných při různých teplotách spektrofotometrickým sledováním závislosti koncentrace komplexu na čase.

10. Reakční řád: stanovení dílčích reakčních řádů metodou počátečních rychlostí.

Cíle studia:

Znalosti:

V praktiku z fyzikální chemie získají posluchači znalosti principů vybraných fyzikálně-chemických jevů a metod stanovení důležitých fyzikálně-chemických konstant a veličin.

Schopnosti:

Absolventi kurzu získají schopnost samostatně provádět stanovení důležitých fyzikálně-chemických konstant a veličin a správně interpretovat získaná data.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Brdička R., Dvořák J.: Základy fysikální chemie, Academia, Praha 1977

[2] Moore W.J.: Fyzikální chemie, SNTL, Praha 1979

Doporučená literatura:

[1] Atkins P.W.: Physical Chemistry, Oxford University Press, Oxford, 1994

[2] Zusková I. a kol.: Praktikum z fyzikální chemie, interní publikace, Praha 2000

Poznámka:

Praktikum z fyzikální chemie

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 7. 12. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1757106.html