Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Fyzikální chemie 5

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
15FCH5 ZK 2 2+0
Garant předmětu:
Lenka Prouzová Procházková
Přednášející:
Lenka Prouzová Procházková
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

Vybrané kapitoly z elektrochemie a teorie roztoků: Elektrodové děje, elektrická dvojvrstva, elektrochemické metody chemické analýzy, galvanické články, koroze.

Metody korekce rovnovážných termodynamických dat na nulovou iontovou sílu.

Požadavky:

Přednáška navazuje na přednášku fyzikální chemie 2 15FCH2.

Osnova přednášek:

1. Elektrodové děje, kinetika elektrodových reakcí: polarizace elektrod, kinetika přenosu náboje, vliv transportních procesů.

2. Elektrická dvojvrstva: Helmholtzova dvojvrstva, difúzní dvojvrstva, elektrokapilarita.

3. Elektrochemické metody chemické analýzy: stručný přehled metod, příprava vzorku před analýzou, zvláštní postupy při speciaci kovů.

4. Voltampérometrické metody: klasická polarografie, diferenční pulsní polarografie (DPP), voltampérometrie na elektrodách s konstantním povrchem (HMDE, SMDE, MFE, rotující disky), meze stanovitelnosti kovů.

5. Elektrochemická rozpouštěcí analýza: metody LSSV, DPSV, SWSV, anodická (ASV) a katodická (CSV) rozpouštěcí voltampérometrie, adsorpční rozpouštěcí voltampérometrie (AdSV), galvanostatická a potenciometrická rozpouštěcí analýza.

6. Voltampérometrie s chemicky modifikovanými elektrodami.

7. Potenciometrie s iontově selektivními elektrodami.

8. Konduktometrie.

9. Potenciometrické metody s lineární změnou potenciálu (LSV, cyklická voltametrie) a s potenciálovým skokem.

10. Elektroforetické metody: metoda pohyblivého rozhraní, kapilární elektroforéza.

11. Koroze: elektrochemické aspekty koroze, pasivita kovů, ochrana před korozí, koroze v jaderné energetice.

12. Galvanické články jako zdroje energie: klasické a moderní baterie a akumulátory.

13. Korekce rovnovážných termodynamických dat na nulovou iontovou sílu: metoda viriálních koeficientů (koeficienty interakce iontů), Pitzerova rovnice, teorie SIT (Specific Ion Interaction Theory); metoda rozšířených Debye-Hückelových rovnic, Daviesův vztah pro aktivitní koeficienty.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Student si prohloubí znalosti teoretických základů elektrochemie a metod studia elektrochemických procesů v heterogenních soustavách.

Schopnosti:

Student bude schopen samostatně sledovat elektrochemické děje probíhající za účasti tuhých látek.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Dvořák J. et al: Elektrochemie, Academia, Praha, 1983

Doporučená literatura:

[1] Plambeck J.A.: Electroanalytical Chemistry. Basic Principles and Applications,Wiley-Interscience (ruský preklad: Dw. Dž. Plembek, Elektro- chimičeskie metody analiza. Osnovy teorii i primenenie, Mir, Moskva, 1985)

[2] Březina M., Zuman P.: Polarografie v biochemii, farmacii a lékařství, ZN, Praha, 1952

[3] Florence T.M.: Recent Advances in Stripping Analysis, J. Electroanal. Chem. 168, 207-18 (1984)

Poznámka:

Fyzikální chemie 5

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1757006.html