Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Chemie analytická - seminář 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
15ANLSN1 Z 2 0+2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

Procvičování základních výpočtů v analytické chemii.

Požadavky:

Znalosti na úrovni základního kurzu obecné chemie. Zapsaný kurz analytické chemie.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. Příprava roztoků, výpočty koncentrací, ředění a směšování.

2. Srážecí rovnováhy. Srážecí titrace a stechiometrie.

3. Gravimetrická stechiometrie.

4. Komplexotvorné rovnováhy. Komplexotvorné titrace a stechiometrie.

5. Princip úloh z praktika z analytické chemie, které využívají srážecí rovnováhy a stechiometrii. Argentometrické stanovení směsi jodidu a chloridu draselného. Potenciometrická titrační křivka. Důkazové srážecí reakce v kvalitativní analýze.

6. Princip úloh z praktika z analytické chemie, které využívají komplexotvorné rovnováhy a stechiometrii. Chelatometrické stanovení kationtů ve směsi s využitím maskování. Využití barevných komplexů analytů při spektrofotometrickém stanovení. Důkazové komplexotvorné reakce v kvalitativní analýze.

7. Princip úloh z praktika z analytické chemie, které využívají acidobazické rovnováhy a stechiometrii. Alkalimetrie a acidimetrie. Standardizace odměrných roztoků. Katexy a extrakce iontů na pevné fázi.

8. Princip úloh z praktika z analytické chemie, které využívají redoxní rovnováhy a stechiometrii. Použití odměrných roztoků jódu a thiosíranu sodného v jodometrii. Manganometrické stanovení železnatých iontů. Potenciometrická titrační křivka. Důkazové redoxní reakce v kvalitativní analýze.

9. Princip coulometrické titrace jako úlohy z praktika z analytické chemie. Faradayovy zákony. Výpočet množství analytu z prošlého elektrického náboje. Potenciometrie s iontově selektivní elektrodou. Referentní a měrné elektrody. Iontově selektivní elektrody.

10. Princip molekulové spektrofotometrie jako úlohy z praktika z analytické chemie. Lambertův-Beerův zákon. Konstrukce kalibrační přímky a výpočet zastoupení analytu ve vzorku. Princip plynové chromatografie jako úlohy z praktika z analytické chemie. Vyhodnocování chromatogramu a výpočet základních chromatografických veličin.

11. Statistické vyhodnocení a zpracování analytických výsledků.

Cíle studia:

V semináři z analytické chemie získají posluchači znalosti základních výpočtů v analytické chemii.

Absolventi kursu získají schopnost samostatně provádět základní výpočty pro analytickou chemii.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

P. Coufal, Z. Bosáková, R. Čabala, J. Suchánková, L. Feltl, Seminář z analytické chemie: Teorie, příklady, cvičení

Poznámka:

Chemie analytická - seminář 1

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 2. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1756106.html