Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Analýza experimentálních dat 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
14AED2 Z,ZK 3 2
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra materiálů
Anotace:

Výklad základů matematické statistiky s ohledem na aplikace v technických vědách.

Požadavky:

14AED-Analýza experimentálních dat 1.

Matematická analýza, algebra.

Osnova přednášek:

1.Základní soubor, výběr, náhodný výběr, statistika.

2.Rozdělení základních statistik.

3.Rozdělení statistik ve výběrech z normálního rozdělení.

4.Uspořádaný výběr a pořádkové statistiky.

5.Typy výběrů při zkouškách životnosti.

6.Bodové odhady parametrů rozdělení a jejich funkcí.

7.Metoda momentová, metoda maxima věrohodnosti.

8.Stanovení odhadů popisných statistik.

9.Intervalové odhady, konfidenční intervaly.

10.Toleranční intervaly.

11.Testování statistických hypotéz.

12.Testy významnosti.

13.Testy dobré přiléhavosti.

14.Neparametrické testy.

15.Regresní analýza.

16.Základní model lineární regrese.

17.Bodové a intervalové odhady regresních parametrů.

18.Testování hypotéz o regresních parametrech.

19.Korelace.

Osnova cvičení:

1. Bodové odhady parametrů. 2. Konfidenční intervaly. 3. Testy významnosti. 4. Tety dobré přiléhavosti. 5. Neparametrické testy. 6. Lineární regrese.5. Charakteristiky náhodných veličin. 6. Rozdělení diskrétní náhodné veličiny. 7. Rozdělení spojité náhodné veličiny.

Cíle studia:

Znalosti:

Znalost základních metody matematické statistiky s důrazem na oblast zkoušek životnosti a spolehlivosti.

Schopnosti:

Aplikace základních statistických metod na zpracování výsledků experimentů.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1]. LIKEŠ,J. - MACHEK,J.: Matematická statistika. Praha, SNTL 1988, 180 s.

Doporučená literatura:

[1]. BAKYTOVÁ,H. - HÁTLE,J. - NOVÁK,I. - UGRON,M.: Statistická indukce pro ekonomy. Praha, SNTL 1986.

[2]. HÁTLE,J. - LIKEŠ,J.: Základy počtu pravděpodobnosti a matematické statistiky. Praha, SNTL 1974, 464 s.

[3]. MELOUN,M. - MILITKÝ,J.: Kompendium statistického zpracování dat. Praha, Academia 2002, 764 s.

[4]. KENETT,R.S. - ZACKS,S.: Modern Industrial Statistics. Design and Control of Quality and Reliability. Brooks/Cole Publishing Company, Pacific Grove, 1998.

Studijní pomůcky:

Microsoft Excel 2007 nebo 2010.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1723706.html